Rozdział 14 - Tryb uznawania certyfikatów zagranicznych na podstawie umowy międzynarodowej, niepodlegającej ratyfikacji - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  14

Tryb uznawania certyfikatów zagranicznych na podstawie umowy międzynarodowej, niepodlegającej ratyfikacji

§  52.
Certyfikaty zagraniczne, wydane przez uprawniony do tego obcy organ certyfikujący na podstawie postanowień umowy międzynarodowej lub porozumienia niepodlegającego ratyfikacji, zawierającego klauzule o wzajemnym uznawaniu certyfikatów i świadectw w lotnictwie cywilnym, uznaje się po zbadaniu, czy:
1)
certyfikat zagraniczny został wydany przez ten organ certyfikujący, który został do tego upoważniony w umowie międzynarodowej albo w porozumieniu;
2)
zastosowane przy wydaniu certyfikatu zagranicznego przepisy i wymagania nie były łagodniejsze niż bieżące wymagania SARPs ICAO określone w mających zastosowanie do tego certyfikatu załącznikach do Konwencji ICAO;
3)
w certyfikacie zagranicznym umieszczono wpisy dodatkowe, wymagane przez Konwencję ICAO, o każdym odstępstwie od obowiązujących SARPs ICAO opublikowanych w załącznikach do Konwencji ICAO, jeśli takie odstępstwa występują;
4)
w procesie certyfikacji podmiotu zagranicznego obcy organ certyfikujący przestrzegał zasad i procedur ustalonych dla tego procesu w ICAO Manuals;
5)
obcy organ certyfikujący prowadzi skuteczny nadzór bieżący nad posiadaczem wydanego przez niego certyfikatu.
§  53.
1.
Uznanie certyfikatu może nastąpić, jeżeli badanie, o którym mowa w § 52 pkt 3-5, przeprowadzono przed zawarciem umowy międzynarodowej lub porozumienia niepodlegającego ratyfikacji, zawierających klauzulę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów i świadectw, zaś umowa ta lub porozumienie zawierają klauzulę o prawie do przeprowadzania takich badań w okresach pięcioletnich, pod rygorem wygaśnięcia ważności certyfikatów i świadectw państwa, w którym takich badań nie przeprowadzono.
2.
Prawo do przeprowadzania badań okresowych, o którym mowa w ust. 1, powinno wynikać z zasady wzajemności zawartej w takiej umowie międzynarodowej lub porozumieniu.
3.
W przypadku kiedy umowa międzynarodowa lub porozumienie nie zawiera klauzul umożliwiających przeprowadzenie badania albo upłynął termin badań, o których mowa w ust. 1, badania dokonuje się w trybie określonym w rozdziale 15.
§  54.
1.
Badanie, o którym mowa w § 52 pkt 3-5, polega na sprawdzeniu, czy:
1)
przepisy umawiającego się państwa są zgodne z bieżącymi SARPs ICAO określonymi we właściwych dla danego certyfikatu załącznikach do Konwencji ICAO, a procesy certyfikacji są prowadzone zgodnie z procedurami podanymi w odpowiednich ICAO Manuals;
2)
obcy organ certyfikujący posiada zdolność prawną, materialną i organizacyjną do zapewnienia efektywnego zarządzania procesami certyfikacji, przestrzega procedur certyfikacji oraz prowadzi okresowe i doraźne kontrole zdolności posiadacza certyfikatu do ciągłego spełniania wymagań ustalonych dla utrzymania ważności tego certyfikatu w przepisach odrębnych;
3)
metody dokumentowania przeprowadzonych przez obcy organ certyfikujący procesów certyfikacji i czynności bieżącego nadzoru, a w szczególności dokumentowania skuteczności działań pokontrolnych, są zgodne z zaleceniami ICAO.
2.
W przypadku uznawania certyfikatu zagranicznego wydanego przez właściwą instytucję wyspecjalizowaną, oprócz audytu tej instytucji, przeprowadza się także audyt organu obcego państwa, który sprawuje nadzór nad tą instytucją, obejmujący zbadanie i ocenę zdolności prawnej, materialnej i organizacyjnej tego organu do sprawowania efektywnego nadzoru nad właściwą instytucją wyspecjalizowaną w zakresie jej czynności wykonywanych w związku z prowadzeniem procesów certyfikacji i sprawowaniem bieżącego nadzoru nad posiadaczami wydanych przez tę instytucję certyfikatów, jeśli zawarta umowa międzynarodowa lub porozumienie tak przewiduje.
§  55.
Pozytywny wynik badania, o którym mowa w § 52, Prezes obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Urzędu. Obwieszczenie powinno zawierać:
1)
tytuł i datę zawarcia umowy międzynarodowej lub porozumienia niepodlegających ratyfikacji, zawierających klauzule o wzajemnym uznawaniu certyfikatów i świadectw w lotnictwie cywilnym;
2)
nazwę państwa i nazwę obcego organu certyfikującego, którego certyfikaty są przedmiotem uznania za ważne na równi z certyfikatami polskimi;
3)
datę upływu ważności terminu badania, o którym mowa w § 53;
4)
wykaz nazw certyfikatów uznawanych za ważne na równi z certyfikatami polskimi w trybie § 52.
§  56.
1.
Certyfikat zagraniczny, potwierdzający spełnienie wymagań JAR, wydany przez uprawniony do tego organ obcego państwa, będącego pełnym członkiem JAA, uznawany jest w trybie § 50 ust. 1.
2.
Uznanie certyfikatu zagranicznego, o którym mowa w ust. 1, następuje z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu obwieszczenia zawierającego wykaz certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań JAR.
3.
W wykazie certyfikatów zagranicznych, o którym mowa w ust. 2, podaje się:
1)
oryginalną nazwę certyfikatu zagranicznego;
2)
numer identyfikacyjny certyfikatu zagranicznego;
3)
nazwę i adres posiadacza certyfikatu zagranicznego;
4)
nazwę organu obcego państwa, który certyfikat zagraniczny wydał.
4.
W przypadku wystąpienia opóźnienia w publikacji wykazu, o którym mowa w ust. 2, certyfikat zagraniczny, potwierdzający spełnienie wymagań JAR, może być uznany po okazaniu go Urzędowi i po potwierdzeniu jego ważności.
5.
W przypadku upływu terminu ważności certyfikatu zagranicznego stosuje się przepisy § 58.
§  57.
Polski podmiot może korzystać z usług posiadacza certyfikatu zagranicznego uznanego za ważny na równi z certyfikatem polskim w trybie § 56 ust. 1, jeżeli:
1)
zakres uprawnień udzielonych podmiotowi zagranicznemu w posiadanym certyfikacie zagranicznym jest właściwy i dostateczny dla wykonywania przez niego określonej usługi na rzecz podmiotu polskiego;
2)
certyfikat zagraniczny pozostaje ważny w całym okresie korzystania przez podmiot polski z usług jego posiadacza.