Rozdział 12 - Tryb uznawania certyfikatów wydanych przez obcy organ certyfikujący - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  12

Tryb uznawania certyfikatów wydanych przez obcy organ certyfikujący

§  49.
1.
Przedmiotem uznania za ważny na równi z certyfikatem polskim może być tylko certyfikat lub dokument równoznaczny, zwany dalej "certyfikatem zagranicznym", wydany przez obcy organ certyfikujący, którego posiadanie jest obowiązkiem nałożonym na podmiot zagraniczny przepisami prawa obcego państwa albo przepisami prawa polskiego dla prowadzenia przez niego działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów polskich.
2.
Uznanie certyfikatu zagranicznego, wydanego przez obcy organ certyfikujący, nie zwalnia jego posiadacza z obowiązku dopełnienia innych czynności prawnych wymaganych odrębnymi przepisami, a w szczególności uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
3.
Certyfikat zagraniczny podlega uznaniu w całości, wraz z wszystkimi wpisanymi do niego uprawnieniami, zezwoleniami i ograniczeniami.