Rozdział 11 - Wzory certyfikatów - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  11

Wzory certyfikatów

§  45.
1.
Certyfikat zawiera dane określone w art. 161 ust. 2 ustawy, a w szczególności:
1)
pełną nazwę Urzędu w językach polskim i angielskim;
2)
nazwę podmiotu oraz adres jego siedziby;
3)
numer identyfikacyjny certyfikatu;
4)
datę wydania i datę ważności certyfikatu;
5)
nazwę rodzaju działalności w lotnictwie cywilnym, której certyfikat dotyczy;
6)
przepisy i wymagania, jakie zostały przez podmiot spełnione dla wydania certyfikatu;
7)
ogólne warunki dotyczące utrzymania, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu;
8)
podpis Prezesa i okrągłą pieczęć Urzędu.
2.
Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, może być uzupełniony dodatkowymi specyfikacjami, w których określone będą warunki oraz ograniczenia uprawnień określonych w certyfikacie, jeśli takie występują.
§  46.
Certyfikaty i specyfikacje sporządzane są w językach polskim i angielskim.
§  47.
Wzór certyfikatu określa załącznik nr 1, a wzór specyfikacji - załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  48.
Szczegółową treść specyfikacji, o której mowa w § 4, właściwą dla danego rodzaju certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym określają podręczniki certyfikacji.