Rozdział 10 - Działania korygujące i programy naprawcze - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  10

Działania korygujące i programy naprawcze

§  43.
W razie stwierdzenia uchybień, Prezes wzywa podmiot do ich usunięcia w trybie art. 162 ust. 2 ustawy, a w uzasadnionych przypadkach może zobowiązywać podmiot do opracowania i zrealizowania programu korygującego, w którym podmiot określi:
1)
przedmiot działania korygującego;
2)
służby lub osoby funkcyjne posiadacza certyfikatu odpowiedzialne za realizację i sprawdzenie wykonania działania korygującego;
3)
terminy realizacji poszczególnych zadań programu korygującego;
4)
sposób udokumentowania wykonania działania korygującego;
5)
sposób sprawdzenia skuteczności wykonanego działania korygującego i upewnienia się o trwałym wyeliminowaniu przyczyn powstania korygowanej nieprawidłowości;
6)
obowiązek zatwierdzenia programu przez osobę do tego upoważnioną przez posiadacza certyfikatu.
§  44.
Prezes może nałożyć na podmiot obowiązek uzyskania akceptacji przez Urząd programu korygującego, jeśli stwierdzi, że wykryte uchybienia, braki lub niezgodności stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa albo że trwałe usunięcie przyczyn stwierdzonego uchybienia zajmie więcej niż 90 dni.