Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Przepisy rozporządzenia określają:
1)
szczegółowe zasady, tryb dokonywania i zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;
2)
rodzaje i wzory certyfikatów dla poszczególnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
3)
szczegółowe zasady i tryb uznawania certyfikatów i równoznacznych dokumentów wydanych przez organy obcego państwa lub inne wyspecjalizowane instytucje.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
2)
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Lotnictwa Cywilnego;
3)
Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
4)
ICAO - należy przez to rozumieć Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;
5)
Konwencji ICAO - należy przez to rozumieć Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701);
6)
SARPs ICAO (Standards and Recommended Practices) - należy przez to rozumieć międzynarodowe normy i zasady postępowania ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w załącznikach (Annexes) do Konwencji ICAO, wydane zgodnie z jej art. 37, 38 i 54;
7)
ICAO Manuals - należy przez to rozumieć podręczniki wydawane przez ICAO z upoważnienia Sekretarza Generalnego;
8)
JAA (Joint Aviation Authorities) - należy przez to rozumieć Zrzeszenie Władz Lotniczych;
9)
EASA (European Aviation Safety Agency) - należy przez to rozumieć Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotnictwa;
10)
wymaganiach JAR (Joint Aviation Requirements) - należy przez to rozumieć europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR, ustanowione przez JAA;
11)
systemie certyfikacji - należy przez to rozumieć przepisy, zasady, normy, zalecenia oraz procedury określające wymagania, jakie podmiot powinien spełnić w procesie certyfikacji;
12)
przedmiocie certyfikacji - należy przez to rozumieć usługę, wyrób, urządzenie lub technologię oraz każdą inną specyfikację cech w zakresie działalności lotniczej, podlegające sprawdzeniu w procesie certyfikacji;
13)
certyfikacie - należy przez to rozumieć dokument wydawany przez organ certyfikujący, który potwierdza spełnienie przez jego posiadacza wymagań ustanowionych dla uzyskania certyfikatu oraz trwałą zdolność jego posiadacza do bezpiecznego wykonywania określonej w nim działalności lotniczej;
14)
zespole certyfikującym - należy przez to rozumieć inspektorów i innych pracowników Urzędu oraz ekspertów, wyznaczonych lub upoważnionych przez Prezesa do przeprowadzenia określonego procesu certyfikacji;
15)
inspektorze - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu posiadającego kwalifikacje, umiejętności i praktykę oraz potwierdzone uprawnienia zawodowe w określonej specjalności, właściwe do prowadzenia certyfikacji i bieżących inspekcji;
16)
inspektorze prowadzącym - należy przez to rozumieć inspektora wyznaczonego przez Prezesa do kierowania określonym procesem certyfikacji i przewodniczenia zespołowi certyfikującemu;
17)
inspektorze nadzorującym - należy przez to rozumieć inspektora wyznaczonego przez Prezesa do sprawowania bieżącego nadzoru nad działalnością lotniczą posiadacza certyfikatu w okresie ważności certyfikatu;
18)
ekspercie - należy przez to rozumieć osobę, niebędącą pracownikiem Urzędu, posiadającą kwalifikacje, umiejętności, praktykę oraz potwierdzone uprawnienia zawodowe w określonej specjalności, upoważnioną przez Prezesa do uczestniczenia w procesach certyfikacji;
19)
działaniu korygującym - należy przez to rozumieć działanie podejmowane przez podmiot certyfikowany w celu trwałego usunięcia przyczyn powstałego uchybienia, braku lub błędu, stwierdzonego podczas certyfikacji, okresowych lub doraźnych inspekcji tego podmiotu;
20)
agencie obsługi naziemnej - należy przez to rozumieć podmiot świadczący użytkownikom portu lotniczego jedną lub więcej kategorii usług obsługi naziemnej w porcie lotniczym, o których mowa w art. 176 ustawy;
21)
państwie akredytacji - należy przez to rozumieć państwo, które wyznaczyło i upoważniło swój organ lub inną instytucję wyspecjalizowaną do prowadzenia certyfikacji i wydawania certyfikatów zgodności lub dokumentów równoznacznych, o których mowa w art. 162 ust. 3 ustawy;
22)
państwie podmiotu certyfikacji - należy przez to rozumieć państwo, w którym znajduje się główna siedziba podmiotu, albo, jeśli nie ma takiej siedziby, państwo, w którym płaci on podatki;
23)
obcym organie certyfikującym - należy przez to rozumieć organ obcego państwa lub właściwą instytucję wyspecjalizowaną upoważnioną przez państwo akredytacji do prowadzenia certyfikacji i wydania certyfikatu zgodności lub dokumentu równoznacznego, o których mowa w art. 162 ust. 3 ustawy;
24)
podręcznikach certyfikacji - należy przez to rozumieć wydane przez Prezesa podręczniki certyfikacji i bieżącego nadzoru zawierające wytyczne i instrukcje w sprawach technicznych, związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych, oraz procedury dotyczące danego procesu certyfikacji, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Urzędu; podręczniki certyfikacji podlegają obowiązkowi aktualizacji zgodnie ze zmianami przepisów międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy;
25)
instrukcjach wykonawczych - należy przez to rozumieć dokumenty, który określają metody postępowania, warunki i ograniczenia zapewniające prawidłowe wykonanie czynności lub bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, w tym instrukcje użytkowania wydane przez producentów oraz każdą inną instrukcję, jaką Prezes nakaże opracować i stosować w interesie bezpieczeństwa prowadzonej działalności lotniczej.
§  3.
Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:
1)
Certyfikat przewoźnika lotniczego (Air Operator Certificate - AOC) - upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych w zakresie przewozu lotniczego oraz spedycji rzeczy do przewozu lotniczego;
2)
Certyfikat usług lotniczych (Aerial Works Certificate - AWC) - upoważniający do prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych, w zakresie usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy;
3)
Certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego - upoważniający do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego, o którym mowa w art. 160 ust. 3 pkt 2 ustawy, w następujących specjalnościach:
a)
personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w art. 94 ust. 6 pkt 1 ustawy:
w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej (Flight Training Organization - FTO),
w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do posiadanej licencji lotniczej (Type Rating Training Organization - TRTO),
b)
mechaników poświadczenia obsługi statku powietrznego, wymienionych w art. 94 ust. 6 pkt 3 ustawy - w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego (Approved Maintenance Training/Examination Organization),
c)
personelu lotniczego wymienionego w art. 94 ust. 6 pkt 2 i 4-6 ustawy - w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej (Certified Training Organization);
4)
Certyfikat lotniska (Aerodrome Certificate) - upoważniający do zarządzania lotniskiem w rozumieniu działu IV ustawy;
5)
Certyfikat agenta obsługi naziemnej statków powietrznych (Airport Handling Agent Certificate) - upoważniający do prowadzenia obsługi naziemnej statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu, zaopatrywania statków powietrznych oraz spedycji rzeczy do przewozu lotniczego;
6)
Certyfikat obsługi technicznej statków powietrznych (Approved Maintenance Organization - AMO) - upoważniający do wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego;
7)
Certyfikat projektanta statków powietrznych (Design Organization Approval - DOA) - upoważniający do projektowania statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego;
8)
Certyfikat producenta statków powietrznych (Production Organization Approval - POA) - upoważniający do produkowania statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego;
9) 1
 Certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (Certificate of the Air Navigation Service Provider) upoważniający odpowiednio do zapewniania:
a)
w ramach służb ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Services):
służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service) - upoważniający do zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego dla lotów kontrolowanych, wykonywanych w obszarach kontrolowanych Rejonu Informacji Powietrznej FIR Warszawa,
służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service) - upoważniający do zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego dla lotów kontrolowanych przylatujących lub odlatujących statków powietrznych na jedno lotnisko lub więcej lotnisk,
służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service) - upoważniający do zapewniania służby kontroli ruchu lotniczego dla ruchu lotniskowego,
służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service) - upoważniający do zapewniania służby ruchu lotniczego w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów załogom zainteresowanych statków powietrznych,
służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service) - upoważniający do zapewniania służby ruchu lotniczego na lotniskach niekontrolowanych, informującej załogi statków powietrznych zainteresowanych uzyskaniem informacji o ruchu innych statków powietrznych w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa,
służby alarmowej (ALRS - Alerting Service) - upoważniający do zapewniania służby zawiadamiającej właściwe organizacje, organy lub instytucje o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz w celu współdziałania z nimi w razie potrzeby,
b)
w ramach służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS - Communication, Navigation and Surveillance Services):
służby łączności (COM - Communication Service) - upoważniający do zapewniania łączności ziemia - ziemia, ziemia - powietrze oraz powietrze - powietrze dla celów służby kontroli ruchu lotniczego (ATC - Air Traffic Control),
służby nawigacji w zakresie urządzeń i usług (NAV - Navigation Service) - upoważniający do zapewniania statkom powietrznym informacji o pozycji i czasie,
służby dozorowania (SUR - Surveillance Service) - upoważniający do zapewniania umożliwienia określenia pozycji statku powietrznego w celu zapewnienia bezpiecznej separacji,
c)
służb meteorologicznych (MET - Meteorological Services) - upoważniający do zapewniania służb meteorologicznych dla żeglugi powietrznej,
d)
służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service) - upoważniający do zapewniania dostarczania danych lub informacji lotniczych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej.
§  4.
Nieodłączną część certyfikatu mogą stanowić specyfikacje, w których określone są szczególne uprawnienia albo warunki lub ograniczenia, jakie zostają nałożone na posiadacza tego certyfikatu w związku z korzystaniem z udzielonych w nim uprawnień.
1 § 3 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2006 r. (Dz.U.06.158.1125) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2006 r.