Ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.114.1227

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 września 2001 r.
w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się do stosowania w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:
1)
ceremoniał składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "strażakami", określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2)
ceremoniał składania ślubowania przez strażaków w służbie kandydackiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
3)
wzór formularza aktu ślubowania, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Złożenie ślubowania następuje w formie uroczystej.
1.
Do przyjmowania ślubowania uprawnieni są przełożeni, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Uprawnionymi przełożonymi do przyjmowania ślubowania od strażaków wyznaczonych do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej są przełożeni uprawnieni do mianowania tych strażaków na stanowiska służbowe w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej.
1.
Strażacy składają ślubowanie w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
2.
Wypełniony i podpisany formularz ślubowania podlega włączeniu do akt osobowych strażaków.
Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 21).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2001 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

CEREMONIAŁ SKŁADANIA ŚLUBOWANIA PRZEZ STRAŻAKÓW

1. Ślubowanie odbywa się w miejscach o estetycznym wyglądzie z widocznym godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazane jest eksponowanie flagi państwowej, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub sztandaru jednostki.

2. W ceremonii ślubowania powinni uczestniczyć bezpośredni przełożeni strażaków składających ślubowanie.

3. Strażacy składający ślubowanie i uczestniczący w ceremonii występują w umundurowaniu wyjściowym.

4. Na ceremonię ślubowania zaprasza się:

1) przedstawicieli związków zawodowych strażaków, działających w jednostce,

2) przełożonego wyższego szczebla Państwowej Straży Pożarnej.

5. Na ceremonię ślubowania można zaprosić:

1) osoby wskazane przez składającego ślubowanie,

2) przedstawiciela organów administracji rządowej i samorządowej, Wojska Polskiego, formacji mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciela właściwego organu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji społecznych.

6. Ceremonia ślubowania rozpoczyna się w chwili przybycia przełożonego uprawnionego do przyjęcia ślubowania, zwanego dalej "przyjmującym ślubowanie", i przebiega według następującego porządku:

1) organizator podaje komendę "Baczność" i składa przyjmującemu ślubowanie meldunek o przykładowym brzmieniu: "Panie brygadierze, młodszy kapitan (nazwisko) melduje strażaków do ślubowania",

2) po przyjęciu meldunku przyjmujący ślubowanie zwraca się do składających ślubowanie ze słowami "Czołem strażacy". Składający ślubowanie odpowiadają "Czołem panie (stopień)",

3) przyjmujący ślubowanie zajmuje miejsce obok godła Rzeczypospolitej Polskiej i wygłasza okolicznościowe przemówienie,

4) po zakończeniu wystąpienia przyjmującego ślubowanie organizator zwraca się do osób obecnych z prośbą o powstanie oraz podaje komendę "Do ślubowania",

5) na komendę "Do ślubowania" wszyscy strażacy przyjmują postawę zasadniczą, a składający ślubowanie:

a) jeżeli występują w nakryciu głowy - zdejmują je prawą ręką i przekładają do lewej, którą swobodnie opuszczają na całą długość; czapkę strażacy trzymają podszewką do siebie, orzełkiem do przodu, a kciuk lewej ręki mają wyciągnięty do przodu,

b) podnoszą prawą rękę przedramieniem pionowo do góry, dłonią na wysokość oczu zwróconą w przód, z palcami ułożonymi tak jak do salutowania,

6) przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejne części roty ślubowania, a składający ślubowanie powtarzają je głośno i wyraźnie,

7) organizator podaje komendę "Po ślubowaniu", po której składający ślubowanie opuszczają rękę i przyjmują postawą swobodną, a następnie wkładają czapki; postawę swobodną przyjmują pozostali uczestnicy ceremonii.

7. Przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejno stopnie, imiona i nazwiska strażaków składających ślubowanie. Wywołany strażak podchodzi i podpisuje formularz aktu ślubowania. Następnie przyjmujący ślubowanie składa podpis na akcie ślubowania i podaje dłoń strażakowi, wypowiadając zwrot "Witam w szeregach Państwowej Straży Pożarnej", po czym strażak odpowiada "Ku chwale Ojczyzny" i wraca na poprzednie miejsce.

8. Po zakończeniu aktu ślubowania przyjmujący ślubowanie może udzielić głosu osobom zaproszonym i składającym ślubowanie w celu wygłoszenia okolicznościowego krótkiego wystąpienia.

9. Uroczystość ślubowania kończy organizator podziękowaniem dla zebranych za przybycie i uczestnictwo oraz złożonym przyjmującemu ślubowanie meldunkiem o przykładowym brzmieniu: "Panie brygadierze, melduję zakończenie uroczystości ślubowania".

ZAŁĄCZNIK Nr 2

CEREMONIAŁ SKŁADANIA ŚLUBOWANIA PRZEZ STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ

1. Uroczystość ślubowania jest organizowana na placu szkoły Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej "szkołą", w miejscu symbolizującym ważne wydarzenia historyczne albo na placu miejskim.

2. Na uroczystość zaprasza się przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, Wojska Polskiego, formacji mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, instytucji współpracujących z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz zasłużonych strażaków w stanie spoczynku, a także rodzinę strażaków składających ślubowanie oraz osoby przez nich wskazane.

3. Złożenie ślubowania odbywa się w czasie uroczystego apelu, w dniu wolnym od zajęć. Miejsce i czas ślubowania oraz uczestniczące w nim pododdziały i kadrę wyznacza się w rozkazie komendanta szkoły. W rozkazie należy określić scenariusz uroczystości oraz umundurowanie pododdziałów i kadry.

4. Do ślubowania strażacy stają w ugrupowaniu rozwiniętym: kadra, orkiestra, kompania honorowa (pluton) oraz pododdziały w linii kolumn kompanii (samodzielnych plutonów). Poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych ustawiają się w szeregu, frontem do ugrupowania pododdziałów z lewej strony trybuny (patrząc od strony pododdziałów). Gości honorowych i poczty sztandarowe przy wejściu na miejsce uroczystości wita wyznaczony oficer i odprowadza na przeznaczone dla nich miejsce. Pierwszy poczet staje w odstępie 5 kroków od masztu flagowego, a kolejne - w odstępie kroku od siebie. Goście honorowi zajmują miejsce po prawej stronie trybuny (patrząc od strony pododdziałów). Dowódcą uroczystości jest zastępca komendanta szkoły.

5. Po sprawdzeniu szyku pododdziałów dowódca uroczystości podaje przykładową komendę "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Kompania honorowa, po flagę państwową i sztandar - MASZEROWAĆ", "Szkoła - SPOCZNIJ". Dowódca kompanii podaje komendy: "Kompania na moją komendę - BACZNOŚĆ", "Czwórki, w prawo - ZWROT", "Za mną - MARSZ".

6. Po przybyciu przed pomieszczenie, w którym przechowuje się flagę i sztandar, dowódca kompanii podaje komendy "Kompania - STÓJ", "W dwuszereg, w lewo - FRONT", "Poczty, po flagę państwową i sztandar - MARSZ", a po ich odejściu: "SPOCZNIJ". W chwili gdy flaga i sztandar ukażą się w wejściu, dowódca kompanii podaje komendy: "BACZNOŚĆ, na prawo - PATRZ".

7. Flagę państwową, złożoną w prostokąt, flagowy pocztu niesie przed sobą na dłoniach obu rąk w położeniu poziomym, mając ramiona ściśle przyciśnięte do tułowia. Po zajęciu przez poczty swych miejsc w szyku dowódca kompanii podaje komendy: "BACZNOŚĆ", "W czwórki, w prawo - ZWROT", "Za mną - MARSZ".

8. Gdy kompania honorowa zbliży się do lewego skrzydła uszykowanych pododdziałów na odległość 40-50 kroków, dowódca uroczystości podaje komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła - na lewo - PATRZ". Chorążowie pocztów sztandarowych uczestniczący w uroczystości oddają honory fladze państwowej i sztandarowi szkoły, pochylając sztandary pod kątem 45°. Po przejściu kompanii honorowej samorzutnie przenoszą sztandary w położenie "do nogi".

9. Kompania honorowa maszeruje krokiem równym wzdłuż frontu pododdziałów i dochodzi do swego miejsca na prawym skrzydle. Orkiestra przerywa grę. Dowódca kompanii honorowej podaje komendy: "Kompania - STÓJ", "W dwuszereg, w lewo - FRONT", "Na prawo - PATRZ". Po wykonaniu tych komend przez kompanię honorową dowódca uroczystości podaje komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła - SPOCZNIJ". Jeżeli ślubowanie odbywa się poza terenem szkoły, kompania honorowa udaje się na miejsce uroczystości z flagą państwową i sztandarem.

10. Z chwilą przybycia komendanta szkoły lub wyższego przełożonego dowódca uroczystości podaje komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła, na prawo (lewo) - PATRZ", po czym podchodzi i składa przykładowy meldunek: "Panie nadbrygadierze, zastępca komendanta szkoły (nazwa), brygadier Malinowski, melduje szkołę do uroczystego apelu składania ślubowania przez podchorążych pierwszego rocznika". Orkiestra grająca marsza powitalnego, w czasie składania meldunku przerywa grę.

11. Przyjmujący meldunek udaje się do pocztu sztandarowego (dowódca uroczystości idzie z jego lewej strony pół kroku z tyłu), zatrzymuje się w odległości trzech kroków przed pochylonym sztandarem, oddaje honory sztandarowi, wykonuje zwrot w prawo i salutując przechodzi przed frontem pododdziałów (dowódca uroczystości idzie z jego prawej strony pół kroku z tyłu i również salutuje). Następnie zatrzymuje się przed środkiem szyku pocztów sztandarowych uczestniczących w uroczystości i oddaje im honory przez salutowanie (dowódca uroczystości idzie z lewej strony, pół kroku z tyłu). Chorążowie pocztów sztandarowych pochylają sztandary pod kątem 45°.

12. Po oddaniu honorów sztandarom następuje przegląd pododdziałów, po czym przyjmujący meldunek udaje się przed środek ugrupowania pododdziałów i wita się z nimi oraz poleca dowódcy uroczystości podać komendę "SPOCZNIJ". Dowódca uroczystości podaje komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ". Przyjmujący meldunek udaje się na trybunę, zapraszając na nią gości honorowych. Dowódca uroczystości pozostaje na miejscu.

13. Podniesienie flagi państwowej na maszt następuje po zajęciu miejsc na trybunie przez gości honorowych. Dowódca uroczystości podaje komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła, na prawo - PATRZ", "Poczet flagowy, do podniesienia flagi państwowej - MARSZ". Poczet flagowy maszeruje równym krokiem w kierunku masztu i zatrzymuje się w odległości kroku przed nim. Flagowy wykonuje krok w przód, przymocowuje zaczepami flagę do linki nośnej i na pierwsze dźwięki hymnu państwowego podnosi flagę na maszt. Po podniesieniu flagi dowódca uroczystości podaje komendę: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła - SPOCZNIJ".

14. Przed odczytaniem rozkazu komendanta szkoły o rozpoczęciu ślubowania dowódca uroczystości wydaje komendę: "Szkoła - BACZNOŚĆ". Wyznaczony oficer występuje przed front pododdziałów. Orkiestra gra sygnał "Słuchajcie wszyscy". Po odczytaniu tytułu rozkazu dowódca podaje komendę: "Szkoła - SPOCZNIJ", następnie (po odczytaniu treści rozkazu) "Szkoła - BACZNOŚĆ", natomiast po odczytaniu stopnia i tytułu oraz nazwiska podpisującego rozkaz: "Szkoła - SPOCZNIJ".

15. Przed aktem ślubowania dowódca uroczystości wydaje komendę: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła, na prawo - PATRZ", "Poczet sztandarowy, przed front szyku - MARSZ". Poczet sztandarowy maszeruje i zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu, frontem do szyku. Dowódca uroczystości podaje kolejno komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Pododdziały (kompania, pluton) pierwszego rocznika dziesięć kroków na wprost - MARSZ", po czym: "Strażacy (podchorążowie, kadeci, elewi, słuchacze) wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar, do sztandaru - MARSZ". Z szyku pododdziałów pierwszego rocznika występuje czterech strażaków, po dwóch z prawego i lewego skrzydła i krokiem równym maszeruje do pocztu sztandarowego. Po podejściu do pocztu lewa dwójka zatrzymuje się dwa kroki przed dowódcą pocztu, prawa - dwa kroki przed asystującym. Następnie wykonują zwrot odpowiedni - w prawo i w lewo. Dowódca uroczystości podaje komendy: "Szkoła, na prawo - PATRZ", "Pododdziały (kompania, pluton) pierwszego rocznika - DO ŚLUBOWANIA". Sztandarowy na komendę "DO ŚLUBOWANIA" salutuje sztandarem. W tym momencie strażacy, wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar, podnoszą prawą rękę (dłoń i palce ułożone jak do salutowania) i dotykają dwoma palcami górnej części drzewca sztandaru. Pozostali strażacy składając ślubowanie, zdejmują nakrycie głowy i przekładają do lewej ręki, którą swobodnie puszczają na całą długość. Czapkę trzyma się podszewką do siebie, orzełkiem do przodu (hełmu nie zdejmuje się). Z kolei podnoszą prawe przedramię do góry z dłonią na wysokości oczu, zwróconą w przód i palcami ułożonymi jak do salutowania. Chorążowie pochylają sztandary. Dowódca uroczystości prosi osoby cywilne (mężczyzn) o zdjęcie nakrycia głowy. Następnie komendant szkoły odbiera ślubowanie odczytując jego rotę, którą strażacy głośno i wyraźnie powtarzają. Po złożeniu ślubowania dowódca uroczystości podaje komendę "PO ŚLUBOWANIU". Strażacy składają ślubowanie na sztandar, opuszczając prawą rękę, samorzutnie wykonują zwrot: lewa dwójka - w prawo, a prawa - w lewo i wracają krokiem równym na swoje miejsce w szyku. Sztandarowy wykonuje chwyt "prezentuj". Pozostali i strażacy opuszczają ręce, przyjmują postawę swobodną, a następnie wkładają czapki. Chorążowie pocztów sztandarowych przenoszą sztandary w położenie "do nogi". Dowódca uroczystości podaje komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Pododdziały (kompanie, pluton) pierwszego rocznika w tył - ZWROT", "Dziesięć kroków na wprost - MARSZ", "W tył - ZWROT", po wykonaniu tych komend: "Szkoła, na prawo - PATRZ", "Poczet sztandarowy do szyku - MARSZ", a po wstąpieniu pocztu sztandarowego - "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła - SPOCZNIJ".

16. Po przemówieniu odbywa się defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości. Dowódca uroczystości wydaje komendy: "Szkoła - BACZNOŚĆ", "Szkoła - do defilady - kierunek w prawo (lewo) - MASZEROWAĆ", "Szkoła - SPOCZNIJ". Kompania honorowa przeformowuje się w kolumnę czwórkową i maszeruje za orkiestrą, rozpoczyna defiladę.

17. Po zakończeniu defilady komendant szkoły organizuje spotkanie z gośćmi honorowymi i rodzicami strażaków. Umożliwia się im zwiedzanie sali tradycji, rejonu zakwaterowania oraz bazy szkoleniowej Szkoły.

18. Podpisywanie formularza ślubowania powinno nastąpić bezpośrednio po uroczystości w wyznaczonym miejscu.

19. Jeżeli szkoła nie ma sztandaru, wyższy przełożony zarządza zorganizowanie ślubowania wspólnie z jednostką, która posiada sztandar.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 1

WZÓR AKTU ŚLUBOWANIA

1 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 2011 r. (Dz.U.11.42.222) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2011 r.