Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.79.535

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 14 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek lekarstw. *

Na mocy art. 2 p. 13 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. Dzień. P. P. № 63 poz. 371 zarządzam co następuje:
Art.  1.

Osoby wymienione w art. 1 Rozporządzenia mojego z dnia II maja 1920 r. (Dzień. Ustaw R. P. № 45 poz. 284) za naczynia do wydawanych lekarstw mogą pobierać opłatą podług załączonego cennika.

Art.  2.

Ceny te obowiązują od 25 sierpnia r. b.; jednocześnie unieważniają się ceny poprzednie na te przedmioty.

Warszawa, dn. 14 sierpnia 1920 r.

TAKSA ZA NACZYNIA

ceny w fenigach.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

* Z dniem 21 grudnia 1920 r. unieważnia się ceny na artykuły, objęte dołączonym cennikiem dotychczas obowiązujące na mocy nin. rozporządzenia, zgodnie z art. 3 rozporządzenia z dnia 29 listopada 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.U.20.116.767).

Z dniem 15 lutego 1921 r. unieważniają się ceny na artykuły objęte dołączonym cennikiem dotychczas obowiązujące na mocy nin. rozporządzenia, zgodnie z art. 3 rozporządzenia z dnia 5 lutego 1921 r. w przedmiocie cen za naczynia do wydawanych z aptek. lekarstw i opłaty za ekspedycję nocną (Dz.U.21.14.89).