Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.88.582

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 15 września 1920 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie cen na ziemiopłody odstawione na poczet kontyngentu w okresie od dnia 15 września 1920 r. do dnia 1 stycznia 1921 roku.

Na zasadzie art. 3-go ustawy z dnia 9 lipca o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Ust. R. P. № 56 1920 r. poz. 348) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Ceny na ziemiopłody, odstawione przez wytwórców rolnych na poczet kontyngentu, ustanowione na okres do 15 września 1920 roku art. 7 przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 9 lipca o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Ust. R. P. № 70, 1920 r., poz. 474) i rozporządzeniem Ministra Aprowizacji z dnia 26 sierpnia 1920 r., wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie cen na ziemiopłody, odstawione na poczet kontyngentu (Dz. Ust. R. P. № 84, 1920 r., poz. 563) utrzymują się w mocy na okres od dnia 15 września 1920 r. do dnia 1 stycznia 1921 roku.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 15 września 1920 roku.

SPROSTOWANIE.

W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 22 lipca 1920 r., zawierającem przepisy wykonawcze dla obszaru b. zaboru rosyjskiego w przedmiocie opodatkowania spadków i darowizn (Dz. U. № 78, poz. 524) zaszły następujące omyłki:

W § 3, w wierszu 11 z góry, zamiast "1" ma być "2".

W § 5, w wierszu 5 z dołu, pauza niepotrzebna.

W tymże §, w wierszu 6 z dołu, zamiast pauzy ma być przecinek.

W § 7, na str. 1409, w wierszu 4 z góry, przed słowem "wynosi" ma być przecinek.

W § 19, na str. 1411, w wierszu 5 z góry, zamiast "wyjaśnienie" ma być "wyjaśnienia".

W § 24, w wierszu 3 z góry, przed wyrazem "o" ma być przecinek.

W § 32, w wierszu" 3 z góry, przed znakiem § ma być nawias.

W § 33, w wierszu 1 z góry, zamiast "spadkobiorca" ma być ."spadkobierca".

W tymże §, w wierszu 3 z góry, zamiast "wartość" ma być "wartości".

W § 34 dwa ostatnie zdania (od słów: "Jeżeli podatku") mają stanowić osobny ustęp (część ostatnią).

W § 38, w przykładzie 1, w wierszu 1 z góry po słowie "taryfy" ma być przecinek.

W tymże §, w przykładzie 2, w wierszu 4 z góry, "zamiast "użytkowania" ma być "użytkowanie".

W tymże przykładzie, w wierszu 8 z góry, po wyrazie "sp." ma być nawias.

Na str. 1416, w wierszu 23 z góry, po słowie "marek" nawias niepotrzebny. Nawias ma być przed wyrazem "Od".

Na tejże stronicy, w wierszu 26 z góry, przed słowem "dotyczy" ma być przecinek.

Na tejże stronicy, w wierszu 30 z góry, zamiast "ze" ma być "Ze".

W § 40, w wierszu 2 z góry, należy skreślić wyraz "co".

W § 41, w ustępie c), zamiast "60" ma być "64".

W § 43, w ustępie c), w wierszu 2, zamiast pauzy ma być średnik.

W § 53, w wierszu 8 z góry, zamiast "ros. K. C." ma być "K. C R.*.

W § 55, w wierszu 7 z góry, zamiast "w okręgu którego" ma być "w którego okręgu".

W § 64, w wierszu 6 z góry, po słowie "zeznania" przecinek niepotrzebny.

W § 67, w wierszu 1 z góry, zamiast "przewidzianeo" ma być "przewidzianego".

W § 70, w wierszu 2 z góry, zamiast "zaś" ma być "też".

W tymże §, w wierszu 3 z góry, zamiast "zupełuości" ma być "zupełności".

W § 71, w wierszu ostatnim, po słowie "decyzji" ma być przecinek.

W § 73, w części ostatniej, nawiasy niepotrzebne.

W § 79, w wierszu 5 z dołu, przed słowem "prawa" ma być przecinek.

W tymże § w wierszu 3 z dołu, zamiast pauzy ma być średnik.

W § 82, w wierszu przedostatnim, przed słowem "zamiast" ma być średnik.

W § 92, w wierszu ostatnim po liczbie 5 ma być kropka. Resztę zdania należy skreślić.

W § 93, w wierszu 2 z góry po słowie "siedzibę" należy umieścić przecinek, a po nim wstawić wyrazy: w dwóch egzemplarzach.

Na str. 1428 w napisie działu 18 zamiast "Izbę Skarbową" ma być "władzą skarbową".

W § 95, w wierszu 1 z góry, zamiast "Skarbowa" ma być "skarbowa".

W § 96, w wierszu 3 z góry, przed słowem "dopuszczalne" ma być przecinek.

W § 98, w wierszu przedostatnim, po słowie "rosyjskiej" oraz w ostatnim po słowie "dzielnicą" ma być przecinek.

W § 99, w wierszu 9 z góry, po słowie "podatek" ma być przecinek.

W § 103, w wierszu ostatnim, zamiast "dnie" ma być "dnia".

Na str. 1435, w ustępie 5, w wierszu przedostatnim, po słowie "pieniędzy" należy wstawić wyraz: ulokowanych.

Na str. 1436, w ustępie k), po liczbie 3, przecinek niepotrzebny.

Na str. 1437, w ustępie 18, w wierszu 2, należy skreślić wyraz "je".

We wzorze 6 (str. 1439) napis "Pobrano" ma się rozciągać na kolumny 6 -9,

W tymże wzorze, w kolumnie 6, zamiast "Ogółem" ma być "ogółem".