Centralne Repozytorium Informacji Publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.361

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Na podstawie art. 9b ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób weryfikacji zasobów informacyjnych oraz metadanych;
2)
sposób przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych, w tym ich dodawanie, aktualizację, usuwanie oraz przechowywanie;
3)
standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej;
4)
minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
centralne repozytorium - centralne repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
2) 1
 dostawca - podmiot, którego zasoby informacyjne zostały udostępnione w centralnym repozytorium;
3) 2
 interfejs programistyczny - zbiór technicznych funkcji umożliwiających połączenie i wzajemną wymianę zasobów informacyjnych lub metadanych pomiędzy centralnym repozytorium i innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej lub innym zewnętrznym oprogramowaniem;
4)
jednostka informacji publicznej - najmniejszy wyodrębniony element zasobu informacyjnego spójny pod względem technicznym lub semantycznym;
5)
konto użytkownika - dane opisujące użytkownika wraz z uprawnieniami centralnego repozytorium przypisanymi do tego użytkownika;
6)
minister - minister właściwy do spraw informatyzacji;
7)
portal centralnego repozytorium - publicznie dostępna strona internetowa centralnego repozytorium;
8)
profil dostawcy - dane opisujące dostawcę;
9)
ustawa - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
10)
użytkownik - każdy korzystający z centralnego repozytorium.
§  2a.  3
 Administratorem portalu centralnego repozytorium jest minister.

Sposób przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych i metadanych

§  3. 
1. 
Dostęp do zasobów informacyjnych oraz metadanych, w tym komunikowanie się z centralnym repozytorium, jest możliwy przez portal centralnego repozytorium lub interfejs programistyczny.
2.  4
 Portal centralnego repozytorium zapewnia co najmniej:
1)
przeszukiwanie zasobów informacyjnych według kryteriów lub elementów metadanych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy;
2)
pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacji publicznych oraz metadanych;
3)
dostęp do informacji o:
a)
dostawcach, obejmującej pełną nazwę urzędu obsługującego dostawcę, dane adresowe, numer REGON, numer telefonu, adres poczty elektronicznej dostawcy oraz adres elektronicznej skrzynki podawczej,
b)
wymaganiach w stosunku do metadanych stosowanych do opisu zasobów informacyjnych udostępnianych w centralnym repozytorium;
4)
możliwość założenia profilu dostawcy oraz konta użytkownika w centralnym repozytorium;
5)
dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobu informacyjnego oraz metadanych przez dostawcę;
6) 5
 możliwość komunikacji elektronicznej użytkownika z administratorem portalu centralnego repozytorium lub dostawcą, w tym zgłaszania propozycji dodania nowego zasobu informacyjnego, aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego.
3. 
Interfejs programistyczny zapewnia w szczególności:
1)
uwierzytelnianie zewnętrznego oprogramowania komunikującego się oraz wymieniającego dane z centralnym repozytorium;
2)
przeszukiwanie zasobów informacyjnych według kryteriów lub elementów metadanych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy;
3)
pobieranie zasobów informacyjnych, jednostek informacji publicznej oraz metadanych;
4)
dodawanie, aktualizowanie i usuwanie zasobu informacyjnego oraz metadanych przez dostawcę.
3a.  6
 Centralne repozytorium umożliwia za pośrednictwem interfejsu programistycznego automatyczną wymianę zasobów informacyjnych lub metadanych z innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej, w tym pobieranie i udostępnianie.
4. 
W celu zapewnienia przeszukiwalności i dostępności zasobów informacyjnych w sposób użyteczny i efektywny, centralne repozytorium umożliwia użytkownikom posiadającym konto przeszukiwanie tych zasobów według kryteriów innych niż określone w art. 9b ust. 2 ustawy, w szczególności według indywidualnych zestawień zasobów informacyjnych oraz według historii wyszukiwań.
5. 
Przy zakładaniu konta użytkownika należy:
1)
podać adres poczty elektronicznej, który staje się oznaczeniem konta w centralnym repozytorium;
2)
określić hasło.
§  4. 
1. 
W celu przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych przez dostawcę w centralnym repozytorium tworzy się profil dostawcy oraz nadaje uprawnienia użytkownikom upoważnionym przez dostawcę do dodawania, aktualizowania i usuwania zasobów informacyjnych oraz metadanych w jego imieniu.
2. 
Minister tworzy profil dostawcy oraz nadaje uprawnienia, o których mowa w ust. 1, na podstawie przekazanych przez dostawcę danych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. a, oraz wskazanego konta użytkownika, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, oraz wskazanie konta użytkownika dostawca przekazuje niezwłocznie po wejściu w życie przepisów wydanych na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
4. 
Do profilu dostawcy może być dodane więcej niż jedno konto użytkownika.
5. 
Konto użytkownika, któremu nadano uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zawiera:
1)
pełną nazwę urzędu obsługującego dostawcę;
2)
określenie nazwy profilu;
3)
imię i nazwisko;
4) 7
 (uchylony);
5)
służbowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
6. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, może odebrać minister na wniosek dostawcy albo ten dostawca. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do wniosku dostawcy.

Minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego

§  5. 
Na minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego składają się metadane opisujące zasób informacyjny oraz metadane opisujące jednostkę informacji publicznej.
§  6. 
1. 
Na metadane opisujące zasób informacyjny wprowadzane przez dostawcę składają się:
1)
tytuł - nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację;
2)
słowa kluczowe - zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny;
3)
opis - streszczenie lub krótkie określenie zawartości zasobu informacyjnego;
4) 8
 częstotliwość aktualizacji - informacja o częstotliwości aktualizacji zasobu informacyjnego lub metadanych.
2. 
Dostawca wprowadza także adres URL strony internetowej lub jej podstrony, w ramach której udostępniono zasób informacyjny.
3. 
Oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje do każdego zestawu metadanych następujące metadane:
1)
identyfikator;
2)
wskazanie urzędu obsługującego dostawcę;
3)
datę udostępnienia;
4)
datę aktualizacji.
§  7. 
1. 
Na metadane opisujące jednostkę informacji publicznej wprowadzane przez dostawcę składają się:
1) 9
 (uchylony);
2) 10
 warunki ponownego wykorzystywania jednostki informacji publicznej - tekstowy opis warunków ponownego wykorzystywania, o których mowa w art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60), jeżeli zostały określone przez dostawcę;
3) 11
 opis - streszczenie lub krótkie określenie zawartości jednostki informacji publicznej.
2. 
Dostawca podaje także adres URL strony internetowej lub jego podstrony, w ramach której udostępniono jednostkę informacji publicznej, w szczególności adres określonego pliku. Adres URL jednostki informacji publicznej jest wprowadzany przez dostawcę w przypadku przekazania do centralnego repozytorium metadanych albo dodawany automatycznie przez centralne repozytorium w przypadku przekazania zasobu informacyjnego oraz metadanych.
3. 
Oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje do każdego zestawu metadanych następujące metadane:
1)
identyfikator;
2)
format;
3)
datę udostępnienia;
4)
datę aktualizacji;
5) 12
 typ.
§  7a.  13
1. 
W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3a, oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje zestaw metadanych opisujących zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej dostępnymi metadanymi, o których mowa odpowiednio w § 6 lub § 7, z innego repozytorium powszechnie dostępnego w sieci teleinformatycznej.
2. 
Oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje do zestawu metadanych opisujących zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej adres URL strony internetowej repozytorium, w ramach której udostępniono zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej.

Standardy prowadzenia centralnego repozytorium oraz sposób weryfikacji zasobów informacyjnych i metadanych

§  8. 
1. 
Centralne repozytorium weryfikuje automatycznie:
1)
kompletność metadanych, o których mowa w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1, oraz adresów URL, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2;
2) 14
 formaty danych, o których mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy, w jakich dostawca przekazuje zasoby informacyjne;
3) 15
 kompletność dodatkowego zestawu elementów metadanych określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 4 ustawy.
2. 
Centralne repozytorium monitoruje dostępność jednostki informacji publicznej pod wskazanym adresem URL.
§  9. 
1. 
Centralne repozytorium jest dostępne całodobowo, z wyjątkiem przerw serwisowych wynikających z ewentualnych awarii lub potrzeby dokonywania zmian i ulepszeń.
2. 
Minister informuje na portalu centralnego repozytorium o przerwach serwisowych w świadczeniu usług dostępu do centralnego repozytorium, a w przypadku braku takiej możliwości - przez zamieszczenie informacji o takich przerwach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przepis końcowy

§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
2 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
3 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
4 § 3 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
5 § 3 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
6 § 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
7 § 4 ust. 5 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
8 § 6 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
9 § 7 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
10 § 7 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 marca 2017 r.
11 § 7 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
12 § 7 ust. 3 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
13 § 7a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
14 § 8 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r. (Dz.U.2020.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 kwietnia 2020 r.
15 § 8 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 marca 2017 r.