[Katalog świadczeń pieniężnych] - Art. 92. - Centralne Biuro Antykorupcyjne. - Dz.U.2022.1900 t.j. - OpenLEX

Art. 92. - [Katalog świadczeń pieniężnych] - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
Art.  92.  [Katalog świadczeń pieniężnych]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
należności za podróże służbowe i świadczenia przysługujące z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości;
2)
świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).
1a. 
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 oraz z 2022 r. poz. 655), przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.
2. 
W przypadku śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna.