Art. 92. - [Katalog świadczeń pieniężnych] - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 13 grudnia 2023 r.
Art.  92.  [Katalog świadczeń pieniężnych]
1. 
Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
należności za podróże służbowe i świadczenia przysługujące z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości;
2)
świadczenia związane ze zwolnieniem ze służby.
3)
(uchylony);
4)
(uchylony).
1a. 
Funkcjonariuszowi realizującemu zadania, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 oraz z 2022 r. poz. 655), przysługuje świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 5 tej ustawy.
1b.  14
 Funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie motywacyjne.
1c.  15
 Funkcjonariuszowi przysługuje świadczenie za długoletnią służbę.
2. 
W przypadku śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługują:
1)
zasiłek pogrzebowy;
2)
odprawa pośmiertna.
14 Art. 92 ust. 1b dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.
15 Art. 92 ust. 1c dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.347) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 2023 r.