[Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariusza CBA] - Art. 101. - Centralne Biuro Antykorupcyjne. - Dz.U.2022.1900 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariusza CBA] - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
Art.  101.  [Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariusza CBA]
1. 
W przypadku śmierci członka rodziny funkcjonariuszowi przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł - jeżeli koszty pogrzebu ponosi funkcjonariusz;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Zasiłek pogrzebowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w przypadku śmierci członków rodziny funkcjonariusza:
1)
małżonka;
2)
dzieci własnych lub małżonka oraz dzieci przysposobionych;
3)
dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej;
4)
dzieci przyjętych na wychowanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im utrzymania bądź zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej;
5)
rodziców funkcjonariusza, a także ich ojczyma, macochy oraz osób ich przysposabiających;
6)
osób, których opiekunem prawnym został ustanowiony funkcjonariusz lub jego małżonek.
3. 
(uchylony).