[Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci funkcjonariusza CBA] - Art. 100. - Centralne Biuro Antykorupcyjne. - Dz.U.2022.1900 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci funkcjonariusza CBA] - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1900 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
Art.  100.  [Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci funkcjonariusza CBA]
1. 
W przypadku śmierci funkcjonariusza, niezależnie od odprawy pośmiertnej, o której mowa w art. 98 ust. 1, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości:
1)
4000 zł, jeżeli koszty pogrzebu ponosi małżonek, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub rodzice;
2)
kosztów rzeczywiście poniesionych, najwyżej jednak do wysokości określonej w pkt 1, jeżeli koszty pogrzebu ponosi inna osoba.
2. 
Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła na skutek wypadku pozostającego w związku ze służbą, koszty pogrzebu pokrywa się ze środków CBA. Szef CBA może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów pogrzebu funkcjonariusza zmarłego wskutek choroby pozostającej w związku ze służbą.