Centralna Informacja Emerytalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1941

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2023 r.

USTAWA
z dnia 7 lipca 2023 r.
o Centralnej Informacji Emerytalnej 1

Ustawa określa:

1)
zasady funkcjonowania Centralnej Informacji Emerytalnej, zwanej dalej "CIE";
2)
zasady dostępu do informacji emerytalnej;
3)
warunki korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą CIE.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
CIE - zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych umożliwiających zainteresowanemu dostęp do informacji emerytalnej i korzystanie z usług elektronicznych, na zasadach określonych w ustawie;
2)
Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych - ewidencję, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723);
3)
indywidualne konto emerytalne - indywidualne konto emerytalne, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792 oraz z 2023 r. poz. 1843);
4)
indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
5)
informacja emerytalna - dane osobowe zainteresowanego, informacje dotyczące produktu emerytalnego oraz dane o zewidencjonowanych składkach, wpłatach, jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub jednostkach uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, jednostkach rozrachunkowych funduszu emerytalnego, papierach wartościowych, innych instrumentach finansowych oraz innych środkach służących wyliczeniu przyszłych świadczeń emerytalnych zainteresowanego oraz informacje o szacunkowych wysokościach tych świadczeń;
6)
PFR Portal - spółkę, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
7)
podmiot obowiązany:
a)
prowadzącego indywidualne konto emerytalne, zwane dalej "IKE", lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, zwane dalej "IKZE", o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
b)
wykonującego działalność w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, zwanych dalej "PPE":
pracownicze towarzystwo emerytalne,
towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem inwestycyjnym,
zakład ubezpieczeń zarządzający ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
zarządzający zagraniczny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710),
c)
powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartym funduszem emerytalnym;
8)
podmiot wykonujący działalność w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, zwanych dalej "PPK" - towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne zarządzające pracowniczym funduszem emerytalnym lub zakład ubezpieczeń zarządzający ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, zwanej dalej "ewidencją PPK";
9)
posiadacz produktu emerytalnego - osobę fizyczną, która jest lub była:
a)
osobą, o której mowa w art. 6-7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429 i 1672),
b)
osobą podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, 337, 641 i 1429),
c)
członkiem otwartego funduszu emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930 i 1672),
d)
oszczędzającym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
e)
uczestnikiem PPE lub
f)
uczestnikiem PPK;
10)
pracowniczy plan kapitałowy - pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
11)
pracowniczy program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;
12)
profil CIE - wydzieloną część systemu CIE zawierającą zbiór danych identyfikujących zainteresowanego oraz informacje emerytalne, wraz z przyporządkowanymi temu zainteresowanemu zasobami systemu CIE;
13)
produkt emerytalny - ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, jedną z form gromadzenia przez zainteresowanego środków emerytalnych w ramach IKE, IKZE, PPE, otwartego funduszu emerytalnego albo PPK;
14)
system CIE - system teleinformatyczny służący do przetwarzania, w tym gromadzenia, informacji emerytalnych i świadczenia usług elektronicznych w ramach CIE;
15)
świadczenie emerytalne:
a)
emeryturę, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672),
b)
okresową emeryturę kapitałową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),
c)
emeryturę rolniczą i emeryturę z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d)
wypłatę, o której mowa w:
art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
16)
środki emerytalne - zewidencjonowane na koncie lub rachunku zainteresowanego składki, wpłaty, papiery wartościowe, inne instrumenty finansowe, jednostki rozrachunkowe, jednostki uczestnictwa i inne środki służące wyliczeniu przyszłych świadczeń emerytalnych zainteresowanego;
17)
zainteresowany - osobę fizyczną, która założyła profil CIE.
1. 
PFR Portal zapewnia funkcjonowanie CIE, w tym budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE, a także prowadzi działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym.
2. 
PFR Portal, prowadząc system CIE:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych i informacji zgromadzonych w systemie CIE;
2)
zapewnia integralność danych zgromadzonych w systemie CIE;
3)
zapewnia podmiotom obowiązanym dostęp do systemu CIE - w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu CIE;
5)
określa szczegółowe zasady przekazywania danych, w tym danych osobowych, w celu przetwarzania w systemie CIE, a także zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;
6)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zgromadzonych w systemie CIE;
7)
zapewnia spójność przetwarzanych w systemie CIE danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "ZUS", Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej "KRUS", i podmioty obowiązane;
8)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych zgromadzonych w systemie CIE.
3. 
PFR Portal umożliwia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji integrację systemu mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), z systemem CIE, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zainteresowanym korzystania z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE w aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.
4. 
PFR Portal umożliwia ZUS i KRUS oraz podmiotom obowiązanym przekazywanie w drodze teletransmisji danych do systemu CIE oraz pobiera niezbędne dane z ewidencji PPK.
5. 
PFR Portal przydziela uprawnienia w systemie CIE i zarządza dostępem do usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE.
6. 
Korzystanie z systemu CIE wymaga uwierzytelnienia zainteresowanego z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
7. 
System CIE jest przyłączony do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234).
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji:
1)
za pomocą systemu teleinformatycznego, przez stronę internetową lub w aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, umożliwia zainteresowanemu dostęp do:
a)
profilu CIE,
b)
usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE;
2)
umożliwia PFR Portal udostępnianie w systemach teleinformatycznych, o których mowa w pkt 1, usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE.
2. 
ZUS, KRUS i podmioty obowiązane:
1)
przekazują PFR Portal w drodze teletransmisji posiadane dane i informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2-4, w sposób uwzględniający wymagania techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo przekazywanych danych i informacji oraz ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem oraz gwarantujący ochronę danych osobowych przed niedozwolonym przetwarzaniem, w szczególności przed ich zniszczeniem, utratą, modyfikacją, ujawnieniem lub dostępem do nich, z uwzględnieniem ryzyka wiążącego się z ich przekazywaniem;
2)
umożliwiają zainteresowanym, za pośrednictwem systemu CIE, korzystanie z usług elektronicznych, które wymagają dostępu do zasobów zgromadzonych w prowadzonych przez nie systemach teleinformatycznych, w zakresie określonym w art. 6 ust. 2-4.
3. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania danych i informacji, a także szczegółowy sposób i tryb przekazywania określonych w ustawie danych i informacji, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji przekazywanych między ZUS, KRUS i podmiotami obowiązanymi a systemem CIE oraz potrzebę zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
1. 
Dostęp do usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE wymaga założenia przez osobę fizyczną profilu CIE.
2. 
Założenie profilu CIE i korzystanie z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE następuje po uwierzytelnieniu osoby fizycznej w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6.
3. 
Założenie profilu CIE i korzystanie z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. 
Przed założeniem profilu CIE osoba fizyczna jest informowana przez PFR Portal o podstawowych zasadach działania CIE, w tym o skutkach założenia profilu CIE, pochodzeniu i okresie przetwarzania informacji emerytalnych, oraz o możliwości zamknięcia profilu CIE w każdym czasie.
5. 
Zainteresowany w każdym czasie może zamknąć swój profil CIE. Zamknięcie profilu CIE następuje przez złożenie żądania przez stronę internetową lub w aplikacji mObywatel, po uprzednim uwierzytelnieniu.
1. 
PFR Portal, w celu weryfikacji zgodności danych posiadaczy produktów emerytalnych oraz świadczenia usług elektronicznych za pomocą systemu CIE, przetwarza w systemie CIE następujące dane dotyczące zainteresowanych:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
serię, numer i datę ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego;
4)
serię, numer i datę ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego;
5)
serię, numer i datę ważności ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca;
6)
serię, numer i datę ważności dowodu osobistego obywatela polskiego, innego niż określony w pkt 3;
7)
serię, numer i datę ważności paszportu obywatela polskiego, innego niż określony w pkt 4;
8)
serię, numer i datę ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca, innego niż określony w pkt 5.
2. 
PFR Portal, w celu sporządzenia zestawienia informacji emerytalnych dotyczących zainteresowanego, utworzenia rejestru i ewidencji, o których mowa w art. 18 ust. 1, oraz świadczenia za pomocą systemu CIE usług elektronicznych, przetwarza w systemie CIE otrzymane od ministra właściwego do spraw informatyzacji, ZUS, KRUS i podmiotów obowiązanych oraz pobrane z ewidencji PPK następujące dane:
1)
dotyczące zainteresowanych:
a)
określone w ust. 1,
b)
datę urodzenia,
c)
płeć,
d)
datę zgonu albo znalezienia zwłok,
e)
obywatelstwo albo status bezpaństwowca,
f)
adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860), jeżeli zainteresowany posiada,
g)
adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego, jeżeli zostały przekazane;
2)
dotyczące osób uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c i ust. 4 pkt 8:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
numer PESEL,
c)
adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego, jeżeli zostały przekazane,
d)
informację o udziale w środkach emerytalnych, które przypadają tej osobie po śmierci zainteresowanego.
3. 
PFR Portal, w celach określonych w ust. 2, przetwarza w systemie CIE także otrzymane od ZUS i KRUS następujące informacje emerytalne dotyczące zainteresowanego, pochodzące:
1)
z kont ubezpieczonych, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie:
a)
zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
b)
niezwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie,
c)
podstawy wymiaru oraz łącznej kwoty składek emerytalnych, o których mowa w art. 41 ust. 3 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
d)
zwaloryzowanego kapitału początkowego, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony,
e)
kodu tytułu ubezpieczenia;
2)
z subkont, o których mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie:
a)
zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
b)
niezwaloryzowanej wysokości należnych i wpłaconych składek, o których mowa w art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
c)
informacji o osobach fizycznych, na rzecz których w razie śmierci ubezpieczonego ma nastąpić wypłata środków zewidencjonowanych na jego subkoncie, na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
3)
z kont płatników składek, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie danych płatnika składek ubezpieczonych, o których mowa w pkt 1:
a)
nazwy,
b)
numeru REGON,
c)
NIP,
d)
numeru PESEL lub serii i numeru dowodu osobistego albo serii i numeru paszportu - jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów, o których mowa w lit. b lub c;
4)
z informacji o stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie wysokości hipotetycznej emerytury, o której mowa w art. 50 ust. 1c tej ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
5)
z ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie:
a)
okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników,
b)
informacji o opłaconych składkach na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników i okresach, za które zostały opłacone,
c)
liczby lat przyjętych do wyliczenia przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego rolników, jeżeli ta liczba została ustalona,
d)
wysokości świadczenia wypłacanego przez KRUS, w tym części składkowej i części uzupełniającej emerytury rolniczej.
4. 
PFR Portal, w celach, o których mowa w ust. 2, przetwarza w systemie CIE także otrzymane od podmiotów obowiązanych albo pobrane z ewidencji PPK następujące informacje emerytalne dotyczące zainteresowanego:
1)
dane podmiotu obowiązanego albo podmiotu wykonującego działalność w zakresie PPK:
a)
nazwy,
b)
numeru REGON,
c)
NIP,
d)
numeru KRS,
e)
adresu siedziby,
f)
adresu poczty elektronicznej,
g)
numeru telefonu kontaktowego,
h)
adresu korespondencyjnego;
2)
nazwę funduszu lub subfunduszu zarządzanego przez podmiot obowiązany albo podmiot wykonujący działalność w zakresie PPK;
3)
dane o produkcie emerytalnym posiadanym przez danego zainteresowanego, w tym:
a)
nazwy produktu emerytalnego,
b)
daty rejestracji produktu emerytalnego we właściwym rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej "KNF",
c)
datę rozpoczęcia gromadzenia środków emerytalnych przy pomocy danego produktu emerytalnego, w szczególności datę:
zawarcia przez zainteresowanego umowy z podmiotem obowiązanym albo funduszem zarządzanym przez podmiot obowiązany,
przyjęcia przez pracodawcę deklaracji o przystąpieniu do PPE,
zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zainteresowanego,
otwarcia rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na nazwisko byłego współmałżonka uprawnionego,
d)
datę zaprzestania gromadzenia środków emerytalnych przy pomocy danego produktu emerytalnego, w szczególności datę:
rozwiązania umowy z podmiotem obowiązanym albo funduszem zarządzanym przez podmiot obowiązany,
złożenia wniosku o wypłatę transferową z IKE lub IKZE,
wypowiedzenia udziału w PPE,
złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat na poczet PPK,
wykreślenia członka otwartego funduszu emerytalnego z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych,
e)
numer wpisu do rejestru właściwego dla danego produktu emerytalnego,
f)
numer identyfikacyjny zainteresowanego oraz numer identyfikacyjny jego produktu emerytalnego stosowane przez podmiot obowiązany, fundusz zarządzany przez ten podmiot albo w ewidencji PPK,
g)
dane pracodawcy albo podmiotu zatrudniającego, który dokonał wpłaty na rachunek zainteresowanego;
4)
wysokość środków pieniężnych, liczbę jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa, liczbę papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych stanowiących środki emerytalne, wraz z informacją o ich liczbie w trakcie okresu gromadzenia;
5)
wysokość i terminy wpłat, wypłat i zwrotów, ściągnięcia kwot w ramach egzekucji sądowej lub administracyjnej oraz innych operacji dokonywanych na rachunku lub w rejestrze produktu emerytalnego, z podziałem na poszczególne rodzaje operacji;
6)
wartości zgromadzonych środków emerytalnych (salda), obliczonych:
a)
na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym podmiot obowiązany otrzymał po raz pierwszy od PFR Portal zakodowany identyfikator zainteresowanego, a następnie na koniec ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu założenia profilu CIE,
b)
na koniec ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego przypadającego przed dniem założenia profilu CIE;
7)
dane pracodawcy albo podmiotu zatrudniającego zainteresowanego:
a)
nazwę,
b)
numer REGON,
c)
NIP,
d)
numer KRS,
e)
adres siedziby,
f)
adres poczty elektronicznej,
g)
numer telefonu kontaktowego,
h)
adres korespondencyjny,
i)
serię i numer dowodu osobistego albo serię i numer paszportu w przypadku osoby fizycznej, jeżeli nie nadano jej NIP;
8)
dane osób uprawnionych do otrzymania środków emerytalnych po śmierci zainteresowanego, o których mowa w:
a)
art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
b)
art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
c)
art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
d)
art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5. 
PFR Portal przetwarza dane, o których mowa w ust. 1-4, także na potrzeby postępowań właściwych organów prowadzonych na podstawie ustaw oraz sporządzania raportu, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
6. 
PFR Portal udostępnia nieodpłatnie ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna, zwanemu dalej "PFR S.A.", Narodowemu Bankowi Polskiemu i KNF dane dotyczące informacji emerytalnych oraz dane dotyczące korzystania przez zainteresowanych z systemu CIE, w tym dane o uwierzytelnieniu w systemie CIE i dane o korzystaniu z usług elektronicznych, w formie uniemożliwiającej ich powiązanie ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, w szczególności w celu przygotowania opracowań analitycznych i statystycznych, w tym opracowań podlegających publikacji.
1. 
PFR Portal za pomocą systemu CIE świadczy zainteresowanemu następujące usługi elektroniczne dostępu do:
1)
danych i informacji dotyczących zainteresowanego o:
a)
posiadanych przez zainteresowanego produktach emerytalnych,
b)
zgromadzonych przez zainteresowanego środkach emerytalnych;
2)
danych przetwarzanych w systemie CIE, które dotyczą danego zainteresowanego;
3)
informacji dotyczących gromadzenia i zarządzania środkami emerytalnymi przekazanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, KNF, ZUS, KRUS, PFR S.A. oraz PFR Portal.
2. 
PFR Portal za pomocą systemu CIE może świadczyć zainteresowanemu usługi elektroniczne umożliwiające:
1)
dostęp do informacji o przebiegu gromadzenia środków emerytalnych przed dniem założenia profilu CIE;
2)
oszacowanie prognozowanych świadczeń emerytalnych, w tym w oparciu o scenariusze gromadzenia środków emerytalnych w przyszłości;
3)
wskazanie:
a)
jednej lub więcej osób fizycznych uprawnionych do otrzymania środków po śmierci członka otwartego funduszu zgromadzonych na rachunku zmarłego w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
b)
osób uprawnionych do otrzymania środków z IKE lub IKZE w przypadku śmierci oszczędzającego lub osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
c)
osób uprawnionych, które otrzymają środki z PPE w przypadku śmierci uczestnika programu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
d)
osób uprawnionych, które w przypadku śmierci uczestnika PPK otrzymają środki zgromadzone na rachunku PPK w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
4)
wyrażenie zgody na udostępnienie podmiotom obowiązanym oraz podmiotom wykonującym działalność w zakresie PPK informacji o zmianie:
a)
adresu korespondencyjnego,
b)
adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego;
5)
złożenie oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie od podmiotów obowiązanych oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie PPK za pośrednictwem systemu CIE korespondencji wymaganej przepisami prawa oraz rezygnacji z otrzymywania korespondencji w inny sposób, a także przekazywanie przez PFR Portal tej korespondencji zainteresowanemu;
6)
przekazywanie przez PFR Portal, podmioty obowiązane oraz podmioty wykonujące działalność w zakresie PPK, które zarządzają produktem emerytalnym danego zainteresowanego, informacji dotyczących gromadzenia i zarządzania środkami emerytalnymi innych niż korespondencja, o której mowa w pkt 5;
7)
poinformowanie osób, o których mowa w pkt 3, że są uprawnione do otrzymania środków emerytalnych przypadających im po śmierci zainteresowanego.
3. 
Jeżeli dokonanie określonej czynności prawnej wymaga dochowania szczególnej formy prawnej czynności prawnej, PFR Portal umożliwia dokonanie tej czynności tylko, gdy system CIE zapewnia zachowanie tej formy prawnej.
4. 
PFR Portal niezwłocznie i nieodpłatnie zamieszcza na profilu CIE zainteresowanego potwierdzenie dokonania przez tego zainteresowanego czynności za pomocą systemu CIE.
5. 
PFR Portal, za pomocą systemu CIE, zapewnia możliwość zgłoszenia nieprawidłowego działania systemu CIE.
6. 
Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 7, są przekazywane z wykorzystaniem danych zgromadzonych w systemie CIE lub danych kontaktowych pobranych z rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, o którym mowa w art. 20h ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1. 
PFR Portal, za pomocą systemu CIE, umożliwia przekazanie do systemu teleinformatycznego ZUS złożonych przez zainteresowanego:
1)
informacji o wskazaniu lub zmianie osób uprawnionych do otrzymania środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
2)
oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między zainteresowanym a jego współmałżonkiem, o którym mowa w art. 39 ust. 1b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
3)
wniosku o zmianę danych identyfikacyjnych lub adresowych;
4)
wniosku o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego;
5)
wniosku o wydanie zaświadczenia lub informacji z konta ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
2. 
Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane za pomocą systemu CIE w drodze teletransmisji na profil informacyjny zainteresowanego utworzony w systemie teleinformatycznym ZUS. Jeżeli zainteresowany nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS, ZUS zakłada ten profil.
3. 
PFR Portal za pomocą systemu CIE zapewnia zainteresowanemu dostęp do systemu teleinformatycznego ZUS w celu samodzielnego pobrania dokumentów potwierdzających jego dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS, o których mowa w art. 50 ust. 4d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
1. 
Zainteresowany uzyskuje w systemie CIE dostęp wyłącznie do informacji emerytalnych, które go dotyczą.
2. 
PFR Portal za pomocą systemu CIE może udostępnić informacje i materiały edukacyjne dotyczące zasad gromadzenia środków emerytalnych i zarządzania tymi środkami oraz informacje związane z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia społecznego, w tym ogłoszenia i komunikaty dotyczące informacji emerytalnych, a także przekazane przez organy władzy publicznej, ZUS i KRUS.
3. 
PFR Portal w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, zamieszcza wykaz działających podmiotów obowiązanych oraz podmiotów wykonujących działalność w zakresie PPK. Kolejność poszczególnych podmiotów w wykazie jest losowa i podlega zmianie każdego dnia.
4. 
PFR Portal informuje osoby, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3, że są uprawnione do otrzymania przypadających im środków emerytalnych po śmierci zainteresowanego. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, są przekazywane po upływie 14 dni od dnia przekazania informacji o zgonie albo znalezieniu zwłok do systemu CIE, z wykorzystaniem funkcjonalności systemu CIE lub z wykorzystaniem danych kontaktowych pobranych z rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, o którym mowa w art. 20h ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1. 
ZUS i KRUS przekazują w drodze teletransmisji do systemu CIE posiadane informacje dotyczące zainteresowanego, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3, po otrzymaniu od PFR Portal z systemu CIE jego imienia (imion) i nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego lub serii i numeru paszportu.
2. 
PFR Portal uzgadnia z ZUS i KRUS, w drodze porozumienia zawartego na piśmie, sposób, szczegółowy zakres i warunki techniczne przekazywania informacji, które podlegają przekazywaniu do systemu CIE w uzgodnionym terminie.
1. 
Podmioty obowiązane zgłaszają PFR Portal gotowość do przekazania w drodze teletransmisji do systemu CIE odpowiednich dla danego rodzaju podmiotu obowiązanego informacji emerytalnych, przed dniem:
1)
zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie IKE;
2)
zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie IKZE;
3)
otwarcia pierwszego rachunku uczestnika PPE;
4)
otwarcia pierwszego rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego.
2. 
PFR Portal na wniosek podmiotu obowiązanego, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie udostępnia zestawienie stosowanych w oprogramowaniu systemu CIE struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, oraz testy akceptacyjne.
3. 
Jeżeli podmiot obowiązany, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 1, nie zgłosi gotowości do przekazania informacji emerytalnych do systemu CIE, minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek PFR Portal, nakazuje podmiotowi obowiązanemu, w drodze decyzji, zgłoszenie gotowości do przekazania informacji do systemu CIE w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku przez PFR Portal. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
PFR Portal przekazuje podmiotom obowiązanym, które zgłosiły gotowość do przekazania danych do CIE, w drodze teletransmisji mechanizm tworzenia zakodowanych identyfikatorów posiadaczy produktów emerytalnych.
2. 
Podmiot obowiązany każdego dnia przekazuje PFR Portal, tworzone w oparciu o numery PESEL, numery i serie dowodów osobistych obywateli polskich, numery i serie paszportów obywateli polskich lub numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo cudzoziemców, zakodowane identyfikatory posiadaczy produktów emerytalnych, na rzecz których zarządza produktami emerytalnymi.
3. 
Podmiot obowiązany zapewnia, zgodnie z warunkami określonymi przez PFR Portal, kompletność i aktualność zakodowanych identyfikatorów posiadaczy produktów emerytalnych, zgodnie z mechanizmem otrzymanym od PFR Portal.
4. 
PFR Portal tworzy i prowadzi zbiór zakodowanych identyfikatorów posiadaczy produktów emerytalnych, o których mowa w ust. 2.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu zainteresowanego w systemie CIE w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6, przekazuje w drodze teletransmisji do PFR Portal dane zainteresowanego, o których mowa w art. 6:
1)
ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b, c oraz e - z rejestru PESEL;
2)
ust. 1 pkt 6 - z Rejestru Dowodów Osobistych;
3)
ust. 1 pkt 7 - z Rejestru Dokumentów Paszportowych.
2. 
PFR Portal, na podstawie numerów PESEL, numerów i serii dowodów osobistych obywateli polskich, numerów i serii paszportów obywateli polskich lub numerów i serii dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo cudzoziemców, tworzy i prowadzi zbiór zakodowanych identyfikatorów zainteresowanych.
1. 
PFR Portal występuje w drodze teletransmisji do podmiotu obowiązanego o przekazanie do systemu CIE informacji emerytalnych dotyczących zainteresowanego, którego ten podmiot obowiązany zgłosił zgodnie z art. 12 ust. 2. Żądanie przekazania informacji emerytalnych następuje przez skierowanie do podmiotu obowiązanego zakodowanych identyfikatorów tego zainteresowanego.
2. 
Podmiot obowiązany może przekazać informacje emerytalne dotyczące zainteresowanych za pośrednictwem podmiotu trzeciego, któremu ten podmiot obowiązany powierzył wykonywanie określonych czynności, w szczególności prowadzenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego, członków funduszu emerytalnego lub ubezpieczonych w funduszach kapitałowych.
3. 
Podmiot obowiązany nie przekazuje informacji emerytalnych dotyczących danego zainteresowanego:
1)
po zamknięciu profilu CIE przez tego zainteresowanego,
2)
po zakończeniu prowadzenia produktów emerytalnych dla tego zainteresowanego i przekazaniu zgromadzonych środków emerytalnych do ZUS, innego podmiotu obowiązanego lub osobie uprawnionej do środków emerytalnych zgromadzonych przez zmarłego,
3)
po 30 dniach od dnia otrzymania od ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji o zgonie albo znalezieniu zwłok zainteresowanego

- w zależności od tego, który z tych przypadków wystąpił wcześniej.

1. 
Podmiot obowiązany przekazuje w drodze teletransmisji do systemu CIE dotychczas nieprzekazane posiadane informacje emerytalne, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 6 lit. b:
1)
nie później niż w następnym dniu po otrzymaniu po raz pierwszy od PFR Portal zakodowanego identyfikatora zainteresowanego, przy czym PFR Portal może określić dłuższy termin przekazywania informacji emerytalnej, a następnie
2)
nie rzadziej niż co:
a)
7 dni, w przypadku informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2, ust. 4 pkt 1-3, 7 oraz 8,
b)
30 dni, w przypadku informacji, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 4, 5 oraz 6 lit. a

- przy czym PFR Portal może ustalić mniejszą częstotliwość przekazywania informacji emerytalnych.

2. 
Informacje emerytalne, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 6 lit. b, podmiot obowiązany przekazuje w terminie wyznaczonym przez PFR Portal.
3. 
PFR Portal określa, spośród informacji wskazanych w ust. 1 albo 2, szczegółowy zakres informacji emerytalnych, które podlegają przekazaniu do systemu CIE w określonym terminie, a także sposób i format danych, w jakich są przekazywane.
4. 
Jeżeli podmiot obowiązany nie przekaże informacji emerytalnych w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 2, minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek PFR Portal, nakazuje podmiotowi obowiązanemu, w drodze decyzji, przekazanie tych informacji do systemu CIE w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku przez PFR Portal. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
5. 
Dane i informacje emerytalne dotyczące uczestników PPK, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4, PFR Portal pobiera z ewidencji PPK.
1. 
W celu zapewnienia aktualności danych przetwarzanych w systemie CIE minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje, w drodze teletransmisji, do PFR Portal:
1)
aktualizację danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
2)
dane, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b-e

- po ich zarejestrowaniu w rejestrze PESEL.

2. 
PFR Portal, w celu zapewnienia aktualności danych przetwarzanych przez podmioty obowiązane i podmioty wykonujące działalność w zakresie PPK, przekazuje tym podmiotom aktualizację danych, które uprzednio otrzymał od tych podmiotów, oraz dane, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. d. Przekazanie tych danych następuje odpowiednio za pomocą systemu CIE albo za pomocą systemu teleinformatycznego ewidencji PPK.
3. 
Podmiot obowiązany albo podmiot wykonujący działalność w zakresie PPK, w oparciu o dane otrzymane odpowiednio z systemu CIE albo z ewidencji PPK, może zaktualizować posiadane przez siebie dane, o których mowa w ust. 1.

Podmiot obowiązany ponosi koszty swoich czynności określonych w art. 11-16.

1. 
PFR Portal prowadzi w systemie CIE:
1)
rejestr zainteresowanych, w którym gromadzi dane, o których mowa w art. 6 ust. 1;
2)
ewidencje posiadanych przez zainteresowanych:
a)
IKE,
b)
IKZE,
c)
rachunków PPE,
d)
rachunków członków otwartych funduszy emerytalnych

- w których gromadzi dane, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4.

2. 
Podmiot obowiązany współpracuje z PFR Portal w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic między danymi zgromadzonymi przez podmiot obowiązany a danymi zgromadzonymi w rejestrze i ewidencjach, o których mowa w ust. 1.
1. 
PFR Portal może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej albo elektronicznej, zlecić wykonywanie czynności z zakresu utworzenia, utrzymania lub rozwoju systemu CIE przedsiębiorcom, którzy dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie, w szczególności zapewniają ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności, bezpieczne i prawidłowe wykonywanie zleconych czynności, bezpieczeństwo informacji emerytalnych oraz zachowanie tajemnic prawnie chronionych.
2. 
Przedsiębiorcy wykonujący czynności, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę danych przetwarzanych w systemie CIE, w szczególności zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
3. 
PFR Portal zawiera z przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
4. 
Do podwykonawców którym przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zleca czynności z zakresu utworzenia, utrzymania lub rozwoju systemu CIE, oraz dalszych podwykonawców stosuje się przepisy ustawy dotyczące tego przedsiębiorcy.

PFR Portal zawiadamia ministra właściwego do spraw informatyzacji o zamiarze zlecenia czynności z zakresu utworzenia, utrzymania lub rozwoju systemu CIE przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

1. 
PFR Portal corocznie sporządza raport o funkcjonowaniu CIE, uwzględniający w szczególności dane statystyczne dotyczące korzystania z systemu CIE przez zainteresowanych.
2. 
PFR Portal przedkłada raport o funkcjonowaniu CIE w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy raport, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.
1. 
PFR Portal w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w systemie CIE jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 2016/679.
2. 
Dane osobowe przetwarzane w systemie CIE są wykorzystywane adekwatnie, w sposób stosowny i ograniczony, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia i realizacji usług elektronicznych, o których mowa w art. 7 i art. 8, na potrzeby postępowań właściwych organów prowadzonych na podstawie przepisów ustaw oraz na potrzeby sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 21 ust. 1.
3. 
PFR Portal przetwarza w systemie CIE dane otrzymane z ewidencji PPK, ZUS, KRUS i podmiotów obowiązanych przez czas niezbędny do wykonania usługi elektronicznej, chyba że gromadzi te dane w rejestrach, zbiorach i ewidencjach, o których mowa odpowiednio w art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 2 oraz w art. 18 ust. 1.
4. 
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać tylko osoby posiadające upoważnienie wydane w formie pisemnej albo elektronicznej przez PFR Portal albo przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 19 ust. 1.
5. 
PFR Portal usuwa z systemu CIE dane osobowe oraz informacje emerytalne dotyczące zainteresowanego niezwłocznie po zamknięciu profilu CIE tego zainteresowanego albo po upływie 30 dni od dnia otrzymania informacji o jego zgonie albo znalezieniu jego zwłok.
6. 
PFR Portal przechowuje w systemie CIE:
1)
zakodowane identyfikatory danego zainteresowanego, dane o uwierzytelnieniu w systemie CIE oraz dane o czynnościach dokonanych za pomocą profilu CIE - nie dłużej niż do końca szóstego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zainteresowany zamknął profil, zmarł albo znaleziono jego zwłoki;
2)
zakodowane identyfikatory posiadaczy produktów emerytalnych, o których mowa w art. 12 ust. 4 - bezterminowo.
1. 
Informacje uzyskane lub wytworzone w związku z obsługą CIE przez PFR Portal lub przedsiębiorców, o których mowa w art. 19 ust. 1, podlegają obowiązkowi zachowania w tajemnicy, z wyjątkiem ust. 4 i 5.
2. 
Zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, są osoby mające dostęp do tych informacji, które sprawują funkcje kierownicze, są pracownikami, lub które pozostają z PFR Portal lub przedsiębiorcami, o których mowa w art. 19 ust. 1, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
3. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie, że są świadome obowiązku zachowania informacji uzyskanych lub wytworzonych w związku z obsługą CIE w tajemnicy.
4. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, mają obowiązek udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, na żądanie:
1)
sądu lub prokuratora, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu karnym, a w postępowaniu cywilnym, jeżeli informacje nie dotyczą osób trzecich niebędących stroną postępowania;
2)
ZUS i KRUS, w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań, jeżeli jest to niezbędne;
3)
organu Krajowej Administracji Skarbowej:
a)
w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, jeżeli są niezbędne w toczącym się postępowaniu, lub
b)
jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości - w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm. 2 );
4)
organu podatkowego lub organu Krajowej Administracji Skarbowej w związku z trwającymi czynnościami sprawdzającymi lub toczącą się kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem podatkowym, jeżeli są niezbędne;
5)
komornika sądowego w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze sporządzaniem spisu inwentarza, jeżeli są niezbędne w tym postępowaniu;
6)
administracyjnego organu egzekucyjnego w związku z prowadzonym przez ten organ administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, jeżeli jest to niezbędne w tym postępowaniu;
7)
Policji, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa albo ich równowartości, na zasadach i w trybie określonych w art. 20 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. 3 ).
5. 
Osoby, o których mowa w ust. 2, mają obowiązek udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem informacji emerytalnych dotyczących poszczególnych zainteresowanych, na żądanie:
1)
ministra właściwego do spraw informatyzacji, w zakresie wykonywania ich ustawowych zadań;
2)
KNF, w związku z toczącym się postępowaniem przed tym organem, jeżeli jest to niezbędne w tym postępowaniu;
3)
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z toczącym się postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 i 1705), jeżeli jest to niezbędne w tym postępowaniu;
4)
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej "Prezesem UODO", w związku z toczącym się postępowaniem przed tym organem, jeżeli jest to niezbędne w tym postępowaniu.
6. 
Nie narusza obowiązku, o którym mowa w ust. 1, przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę:
1)
za zgodą osoby, której te informacje dotyczą;
2)
przedsiębiorcom, o których mowa w art. 19 ust. 1, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, o której mowa w art. 19 ust. 1;
3)
w zawiadomieniu o przestępstwie oraz dokumentach przekazywanych w uzupełnieniu do zawiadomienia;
4)
w celu wykonania obowiązków określonych w ustawie lub w bezpośrednio stosowanych przepisach prawa unijnego.
7. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest nieograniczony w czasie i wiąże także po śmierci zainteresowanego.
8. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozciąga się na osoby, którym informacje podlegające obowiązkowi zachowania w tajemnicy zostały ujawnione na podstawie przepisów ust. 4-6, oraz na podmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2.
9. 
Osoby, o których mowa w ust. 2 i 8, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia i wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem informacji, o których mowa w ust. 1, przez osoby, którym takie informacje zostały przekazane na podstawie przepisów ust. 4-6.
10. 
Do tajemnicy, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825 i 1723), ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825, 1723 i 1843).
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem CIE.
2. 
W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji:
1)
prowadzi kontrole PFR Portal, PFR S.A., podmiotów obowiązanych, podmiotów wykonujących działalność w zakresie PPK, podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2, oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 19 ust. 1;
2)
wzywa, w drodze decyzji, do usunięcia naruszenia przepisów ustawy;
3)
nakłada kary pieniężne;
4)
może żądać wyjaśnień i informacji dotyczących funkcjonowania CIE;
5)
współpracuje z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, KNF, Prezesem ZUS i Prezesem KRUS oraz Prezesem UODO.
3. 
Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 19 ust. 1, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803 i 1414).
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa PFR Portal, PFR S.A., podmioty obowiązane, podmioty wykonujące działalność w zakresie PPK, podmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2, oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 19 ust. 1, w drodze decyzji, do usunięcia w wyznaczonym terminie, naruszenia przepisów ustawy, z wyjątkiem ust. 2.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów obowiązanych, które:
1)
nie wykonały decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 3 i art. 15 ust. 4;
2)
nie zgłosiły PFR Portal gotowości do przekazania danych do systemu CIE w terminie, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 lit. c.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, sprawując nadzór, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w przypadku gdy nie jest organem właściwym w sprawie, zawiadamia inny właściwy organ o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa.

1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może żądać od PFR Portal, PFR S.A., ZUS, KRUS, podmiotów obowiązanych, podmiotów wykonujących działalność w zakresie PPK, podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2, oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 19 ust. 1, wyjaśnień i informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania systemu CIE lub świadczenia usług elektronicznych, o których mowa w art. 7 i art. 8, niezbędnych do wykonywania uprawnień nadzorczych, z wyjątkiem informacji emerytalnych dotyczących poszczególnych zainteresowanych.
2. 
PFR Portal, ZUS, KRUS, podmioty obowiązane, podmioty wykonujące działalność w zakresie PPK, podmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2, oraz przedsiębiorcy, o których mowa w art. 19 ust. 1, na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych, są obowiązani udzielać informacji lub udostępniać dokumenty, które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem systemu CIE.
1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje środki na pokrycie wynagrodzenia należnego PFR Portal oraz kosztów poniesionych przez PFR Portal w związku z realizacją zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1.
2. 
Przekazanie środków, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:
1)
szczegółowe wskazanie usług utrzymania i zarządzania systemem CIE;
2)
wysokość lub zasady wyliczenia wysokości wynagrodzenia przysługującego PFR Portal uwzględniającego warunki rynkowe, w tym zmiany siły nabywczej pieniądza;
3)
wysokość, termin i zasady pokrycia wydatków poniesionych na budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE;
4)
warunki przeniesienia praw autorskich do systemu CIE na rzecz ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3. 
PFR Portal prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dotyczącą CIE, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
4. 
Umowa, o której mowa w ust. 2, może przewidywać przekazanie środków na pokrycie kosztów poniesionych przez PFR Portal w związku z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1, przed dniem wejścia w życie ustawy.
5. 
PFR Portal do zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi finansowane ze środków, o których mowa w ust. 1, stosuje przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) albo przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140).

ZUS i KRUS pokrywają koszty udziału w systemie CIE ze środków własnych.

1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji nakłada na PFR Portal, PFR S.A., lub podmiot obowiązany lub przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 19 ust. 1, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł, jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, nie przywróci w wyznaczonym terminie stanu zgodnego z przepisami ustawy.
2. 
Po upływie każdych kolejnych 30 dni od dnia niewykonania w terminie decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji może nałożyć karę pieniężną w takiej samej wysokości jak kara, o której mowa w ust. 1.

Minister właściwy do spraw informatyzacji nakłada na podmiot obowiązany, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc, w którym podmiot obowiązany:

1)
wbrew decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 3, nie zgłosił gotowości do przekazania danych do systemu CIE;
2)
wbrew decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 4, nie przekazał do systemu CIE informacji emerytalnych;
3)
nie zgłosił PFR Portal gotowości do przekazania danych do systemu CIE w terminie określonym zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 2 lit. c.

Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w art. 30 i art. 31, minister właściwy do spraw informatyzacji kieruje się wagą i skalą naruszeń przepisów ustawy oraz okolicznościami, w których do nich doszło.

1. 
Środki finansowe uzyskane z kar pieniężnych, o których mowa w art. 30 i art. 31, stanowią dochód budżetu państwa.
2. 
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji.
3. 
Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej pokrywa wpłacający.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 930 i 1672) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Centralna Informacja Emerytalna - Centralna Informacja Emerytalna, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941);";

2)
w art. 49 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku udostępnienia informacji objętej tajemnicą zawodową spółce, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na zasadach i w zakresie określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.";

3)
w art. 82:
a)
w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wskazanie osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka oraz numer PESEL tej osoby, o ile został nadany.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Po zawarciu umowy wskazanie i zmiana osób, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.";

4)
w art. 191:
a)
w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Tryby i formy przesyłania informacji, które mogą być stosowane w danym funduszu, określa jego statut, z uwzględnieniem ust. 1c.",

b)
po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. Informację, o której mowa w ust. 1, fundusz udostępnia także za pomocą systemu CIE, a jeżeli członek funduszu wyrazi na to zgodę - wyłącznie za pomocą tego systemu.";

5)
po art. 192a dodaje się art. 192b w brzmieniu:

"Art. 192b. Otwarty fundusz przekazuje do PFR Portal, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej, za pomocą systemu CIE dane i informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 tej ustawy, w celu udostępnienia ich członkowi funduszu.".

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm. 4 ) w art. 105 po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Banki prowadzące indywidualne konta emerytalne lub indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792 oraz z 2023 r. poz. 1843) są obowiązane przekazywać informacje dotyczące tych kont do PFR Portal, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941), na zasadach i w zakresie określonych w przepisach tej ustawy.".

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429 i 1672) w art. 50:

1)
w ust. 1a w pkt 2 wyrazy "ust. 1b-1f i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1c-1f i 2";
2)
uchyla się ust. 1b;
3)
ust. 1c otrzymuje brzmienie:

"1c. Ubezpieczonemu podaje się informację o wysokości hipotetycznej emerytury jaką uzyskałby:

1) w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego i subkonta, jeżeli ubezpieczony posiada subkonto, oraz

2) w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie ubezpieczonego i subkoncie, jeżeli ubezpieczony posiada subkonto, była ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, oraz kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, o których mowa w ust. 1a pkt 2a, przez wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu

- przy uwzględnieniu prognozy dotyczącej odpowiednich wskaźników rocznych waloryzacji składek, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, oraz wskaźników rocznej waloryzacji, o których mowa w art. 40c, zdyskontowanej prognozowanymi średniorocznymi wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług ogółem na dzień podania informacji, przy czym pod uwagę są brane wskaźniki uwzględniane w prognozie, o której mowa w art. 61 ust. 5, sporządzonej w poprzednim roku.";

4)
w ust. 1d, 1e oraz 1g skreśla się wyrazy ", o którym mowa w ust. 1b, ";
5)
w ust. 1f skreśla się wyrazy ", o którym mowa w ust. 1b";
6)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i dane zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane:

1) sądom i prokuratorom,

2) organom podatkowym,

3) Państwowej Inspekcji Pracy,

4) Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej,

5) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm. 5 ),

6) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

7) ministrowi właściwemu do spraw rodziny,

8) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego,

9) organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze,

10) ośrodkom pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych - centrom usług społecznych, powiatowym centrom pomocy rodzinie i publicznym służbom zatrudnienia,

11) Komisji Nadzoru Finansowego,

12) spółce, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na zasadach i w zakresie określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941),

13) wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.".

W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 207 oraz z 2023 r. poz. 1843) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. W celu realizacji ustawowych zadań Komisja może żądać od spółki, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723), informacji pochodzących z systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941), z wyjątkiem informacji emerytalnych dotyczących poszczególnych osób.".

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1792 oraz z 2023 r. poz. 1843) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) Centralna Informacja Emerytalna - Centralną Informację Emerytalną, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941);",

b)
pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) dane osobowe - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub serię i numer paszportu, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego oraz adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego;";

2)
w art. 11:
a)
w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zawiera imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, oraz informację o udziale w środkach, które przypadają tej osobie po śmierci oszczędzającego.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Po zawarciu umowy o prowadzenie IKE lub IKZE wskazanie i zmiana osób, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić przez złożenie dyspozycji za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.";

3)
po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. Instytucja finansowa przekazuje do PFR Portal, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej, za pomocą systemu CIE dane i informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 tej ustawy, w celu udostępnienia ich oszczędzającemu.".

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 710) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 8 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Zarządzający udostępnia uczestnikowi informację, o której mowa w ust. 1, za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941), a na jego wniosek sporządza tę informację w postaci papierowej.";

2)
w art. 22b dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Fundusz emerytalny udostępnia uczestnikowi programu informację, o której mowa w ust. 1, także za pomocą systemu CIE.";

3)
w art. 22e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zarządzający udostępnia uczestnikowi informację, o której mowa w ust. 1, za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.";

4)
po art. 22e dodaje się art. 22f w brzmieniu:

"Art. 22f. Zarządzający przekazuje do PFR Portal, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej, za pomocą systemu CIE dane i informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 tej ustawy, w celu udostępnienia ich uczestnikowi programu.";

5)
w art. 48 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Wskazanie osoby uprawnionej zawiera imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, oraz może zawierać informację o udziale w środkach, które przypadają tej osobie po śmierci uczestnika.".

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825 i 1723) w art. 282 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) na zasadach i w zakresie określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941).".

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646, 825 i 1723) w art. 150 w ust. 1 w pkt 24 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) spółce, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723), lub przedsiębiorcy wykonującemu zadania powierzone przez tę spółkę na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941) - na zasadach i w zakresie określonych w przepisach tej ustawy.".

W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234) w art. 66 w ust. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) spółka, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723).".

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 oraz z 2023 r. poz. 497 i 1394) w art. 46 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) spółce, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723), w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941).".

W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825, 1723 i 1843) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udzielanych na zasadach i w zakresie określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941).".

W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 74:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK oraz danych otrzymanych za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941), w celu aktualizacji i uzupełnienia danych w tej ewidencji.",

b)
w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) dane osoby uprawnionej albo osób uprawnionych, obejmujące imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, o ile został nadany, a także udział w środkach, które przypadają tej osobie.";

2)
w art. 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) operatorowi portalu, o którym mowa w art. 77 ust. 2:

a) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 60 ust. 1 i 2, informacje, dane oraz dokumenty, o których mowa w art. 71-73, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 77 ust. 3, oraz dane, o których mowa w art. 74 ust. 2, w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 77 ust. 3 pkt 4,

b) dane i informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej, w celu realizacji zadań określonych w przepisach tej ustawy;".

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1103) w art. 11 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) wykonywanie zadań związanych z Centralną Informacją Emerytalną, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941).".

W ustawie z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1302) w art. 86 w pkt 19 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) spółce, o której mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 i 1723)".

1. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, termin:
1)
osiągnięcia gotowości technicznej systemu CIE do odbierania danych od podmiotów obowiązanych oraz z ewidencji PPK;
2)
zgłoszenia gotowości do przekazania danych w drodze teletransmisji do systemu CIE przez:
a)
ZUS,
b)
KRUS,
c)
podmioty obowiązane, które dokonały czynności, o których mowa w art. 11 ust. 1, do dnia ogłoszenia komunikatu albo dokonają tych czynności przed terminem określonym na podstawie niniejszego przepisu;
3)
udostępnienia zainteresowanym za pomocą systemu CIE:
a)
usług elektronicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1,
b)
poszczególnych usług elektronicznych, o których mowa w art. 7 ust. 2;
4)
umożliwienia zainteresowanym przekazywania informacji, oświadczeń i wniosków, o których mowa w art. 8 ust. 1, do systemu teleinformatycznego ZUS;
5)
przekazania po raz pierwszy podmiotom obowiązanym i podmiotom wykonującym działalność w zakresie PPK przez PFR Portal danych, o których mowa w art. 16 ust. 1.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1:
1)
pkt 1 i 2 lit. a i b - nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ani dłuższy niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy;
2)
pkt 2 lit. c - nie może być krótszy niż 10 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ani dłuższy niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy;
3)
pkt 3 lit. a - nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.
3. 
Do zgłoszenia gotowości do przekazania danych do systemu CIE przez podmioty obowiązane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, stosuje się przepisy art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 1.

Przepis art. 28 ust. 5 stosuje się do umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy.

PFR Portal przesyła pierwszy raport, o którym mowa w art. 21 ust. 1, po upływie pierwszego pełnego roku kalendarzowego udostępniania usług elektronicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1.

1. 
W latach 2023-2032 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy dla ministra właściwego do spraw informatyzacji wynosi 209 500 000 zł, w tym w:
1)
2023 r. - 11 000 000 zł;
2)
2024 r. - 31 000 000 zł;
3)
2025 r. - 27 500 000 zł;
4)
2026 r. - 20 000 000 zł;
5)
2027 r. - 20 000 000 zł;
6)
2028 r. - 20 000 000 zł;
7)
2029 r. - 20 000 000 zł;
8)
2030 r. - 20 000 000 zł;
9)
2031 r. - 20 000 000 zł;
10)
2032 r. - 20 000 000 zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na ograniczeniu wydatków PFR Portal na budowę, utrzymanie i rozwój systemu CIE, a także na ograniczeniu wydatków na działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz promocyjnym.
3. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 4 ust. 3, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy;
2)
art. 36 pkt 1-5, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
1 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju oraz ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2339, 2640 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180, 825, 996, 1059, 1394, 1407, 1723 i 1843.
5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1301, 1692, 1967, 2127, 2180, 2600, 2640 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 556, 614, 852, 1059, 1130, 1193, 1369, 1429, 1523 i 1681.