Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1291 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2020 r. do: 30 września 2020 r.
Art.  52.  [Wnioski, oświadczenia i notyfikacje składane za pośrednictwem Punktu]
1.  Punkt umożliwia złożenie drogą elektroniczną dokumentów, w szczególności wniosków, oświadczeń lub notyfikacji w sprawach, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, w tym wniosków do CEIDG.
2.  Punkt umożliwia wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:
1) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
2) z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.
3.  W celu umożliwienia załatwienia spraw, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, złożone w Punkcie są gromadzone oraz niezwłocznie udostępniane albo przekazywane organom prowadzącym sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na elektroniczną skrzynkę podawczą tych organów lub do systemów teleinformatycznych używanych przez te organy.
4.  Jeżeli przepisy odrębne wymagają podpisania dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokumenty te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
5.  Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, przekazanie i przesłanie osobie, która złożyła dokumenty, o których mowa w ust. 1, urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6.  Dniem wszczęcia spraw, o których mowa w ust. 1, załatwianych za pośrednictwem Punktu jest data urzędowego poświadczenia odbioru, o której mowa w art. 3 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
7.  Punkt umożliwia organom prowadzącym sprawy, o których mowa w art. 51 ust. 3 pkt 1, doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego w trybie właściwym dla sprawy, w szczególności zgodnie z art. 46 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
8.  Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, 2, 5 i 7, przez okres 10 lat od dnia ich złożenia lub wprowadzenia do systemu teleinformatycznego lub przez okres dłuższy, o ile osoba, której dokumenty i dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
9.  W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Punkt umożliwia uiszczenie opłaty skarbowej, o ile taka jest wymagana, na rachunek właściwego organu.