Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2296 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2020 r. do: 30 września 2021 r.
Art.  29.  [Podstawy wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z urzędu]
1.  Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku:
1) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;
2) utraty przez przedsiębiorcę uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej przysługujących na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) gdy wpis został dokonany z naruszeniem prawa.
2.  Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki na potrzeby postępowań prowadzonych w oparciu o przesłanki, o których mowa w ust. 1, w art. 32 ust. 1-4 oraz art. 34 ust. 1, korzysta z danych zawartych w rejestrze PESEL, w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników oraz w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.