§ 2. - Cena minimalna ziemniaków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.153.1747

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.