§ 1. - Cena minimalna ziemniaków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.153.1747

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.
§  1.
Ustala się cenę minimalną za ziemniaki dostarczone do producenta skrobi na podstawie zawartych umów o dostawę ziemniaków, określoną w załączniku do rozporządzenia.