Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2002.06.19. - Dz.U.2004.154.1619 - OpenLEX

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Warszawa.2002.06.19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.154.1619

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2003 r.

UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości,

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 19 czerwca 2002 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy w zwalczaniu przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Bułgarii, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami":

- zaniepokojone wzrostem przestępczości, a w szczególności zorganizowanej,

- przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej,

- dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów zarówno pracy operacyjnej, jak i działań prewencyjnych tych organów,

- biorąc pod uwagę potrzebę działań zgodnych z normami prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego swoich państw, zapewniających efektywną współpracę,

- kierując się zasadami równości i wzajemności,

uzgodniły, co następuje:

1.
Umawiające się Strony zobowiązują się do zapewnienia współpracy między ich organami ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego, zwanymi dalej "właściwymi organami", w zakresie zwalczania przestępczości, jej zapobiegania oraz wykrywania sprawców następujących przestępstw:
1)
przeciwko życiu, zdrowiu i wolności,
2)
przeciwko mieniu,
3)
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i porządkowi publicznemu,
4)
kradzieży, nielegalnego przewozu i obrotu materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, oraz ich niezgodnego z prawem użycia i grożenia takim użyciem w celu wyrządzenia szkody,
5)
przeciwko środowisku,
6)
nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, towarami i technologiami podwójnego zastosowania, a także innymi niebezpiecznymi materiałami, jak również nielegalnego ich wytwarzania,
7)
handlu ludźmi, w szczególności w celu wykorzystania seksualnego,
8)
nielegalnego przekraczania granicy państwowej i jego organizowania,
9)
kradzieży, przemytu i nielegalnego handlu dziełami sztuki i innymi przedmiotami o wartości historycznej i kulturalnej,
10)
kradzieży, przemytu i nielegalnego handlu pojazdami mechanicznymi,
11)
nielegalnej produkcji, podrabiania lub przerabiania środków płatniczych i papierów wartościowych oraz wprowadzania ich do obiegu,
12)
fałszowania dokumentów i posługiwania się takimi dokumentami,
13)
przemytu towarów objętych akcyzą i innych towarów,
14)
prania dochodów pochodzących z przestępstwa,
15)
korupcji,
16)
nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, wytwarzania tych środków i substancji oraz prekursorów, nielegalnego ich przetwarzania, przewożenia, przemytu oraz obrotu nimi,
17)
komputerowych,
18)
innych przestępstw, jeżeli ich zwalczanie wymaga współpracy właściwych organów.
2.
Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w zakresie:
1)
poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub osób uchylających się od odbycia kary za ich popełnienie,
2)
poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności w celu identyfikacji osób i zwłok o nieustalonej tożsamości,
3)
poszukiwania przedmiotów związanych z przestępstwem.
1.
Kontakty, których celem jest wykonywanie niniejszej Umowy, będą odbywać się bezpośrednio między właściwymi organami w zakresie ich właściwości lub upoważnionymi przez nie przedstawicielami.

Organami właściwymi do wykonywania niniejszej Umowy są:

-
po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych,
2)
minister właściwy do spraw finansów publicznych,
3)
minister właściwy do spraw instytucji finansowych,
4)
Szef Urzędu Ochrony Państwa,
5)
Komendant Główny Policji,
6)
Komendant Główny Straży Granicznej;
-
po stronie Republiki Bułgarii:
1)
Minister Spraw Wewnętrznych.
2.
Umawiające się Strony mogą w razie potrzeby wymieniać oficerów łącznikowych.
3.
Właściwe organy wymienione w ustępie 1 mogą:
1)
uzgadniać szczegółowe formy i tryb współpracy,
2)
odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.
4.
Umawiające się Strony powiadomią się wzajemnie, w odpowiednim czasie, drogą dyplomatyczną o wszelkich zmianach w wykazie ich właściwych organów.
1.
Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych.
2.
Wszelkie tego rodzaju informacje lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione organom ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego państw trzecich wyłącznie za pisemną zgodą właściwego organu przekazującego te informacje lub sprzęt.
3.
W przypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Umawiającej się Strony, który przekazał te informacje, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

W celu ochrony przekazywanych na podstawie niniejszej Umowy danych osobowych stosuje się następujące zasady postępowania:

1)
dopuszcza się wykorzystywanie danych wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwy organ Umawiającej się Strony, który je przekazał,
2)
na wniosek właściwego organu Umawiającej się Strony, który przekazał dane, informuje się go o sposobie ich wykorzystania oraz wyniku sprawy,
3)
dane osobowe przekazuje się wyłącznie właściwym organom ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego; przekazywanie tych danych innym organom wymaga uzyskania pisemnej zgody właściwego organu Strony przekazującej,
4)
właściwy organ Umawiającej się Strony, który przekazuje dane, zapewnia prawdziwość i ścisłość tych danych; jeżeli zostanie stwierdzone, że te dane są nieprawdziwe lub są to dane, których przekazanie było niedozwolone, należy niezwłocznie zawiadomić właściwy organ Umawiającej się Strony, który je otrzymał; w takim wypadku organ ten ma obowiązek sprostować nieprawdziwe dane lub zniszczyć dane, których przekazanie było niedozwolone,
5)
właściwy organ Umawiającej się Strony przekazujący dane zawiadamia właściwy organ Umawiającej się Strony otrzymujący dane o terminie, z upływem którego dane powinny zostać usunięte lub zniszczone, zgodnie z jej prawem wewnętrznym; niezależnie od tego terminu wszystkie dane osobowe należy usunąć lub zniszczyć z chwilą, kiedy przestaną być potrzebne; właściwy organ, który przekazał dane jest zawiadamiany o takim usunięciu lub zniszczeniu danych, jak również o przyczynach ich usunięcia lub zniszczenia,
6)
osoba, której dane mają zostać lub zostały już przekazane, ma prawo do uzyskania na swój wniosek informacji o przekazywanych danych, a także o ich zamierzonym wykorzystaniu, jeśli jest to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony, do której ta osoba zwróciła się z wnioskiem; właściwy organ Umawiającej się Strony, który otrzymał dane, może przekazać informacje dotyczące tych danych dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego organu Strony przekazującej,
7)
właściwe organy Umawiających się Stron mają obowiązek rejestrowania wszystkich przypadków przekazania, otrzymania, usunięcia i zniszczenia danych osobowych,
8)
właściwe organy Umawiających się Stron zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem oraz niezgodnymi z prawem zmianami i rozpowszechnianiem.
1.
Jeżeli właściwy organ Umawiającej się Strony stwierdzi, że przekazanie informacji na podstawie niniejszej Umowy lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłyby zagrozić suwerenności, bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałyby porządek prawny jego państwa, może częściowo lub całkowicie odmówić współpracy bądź wskazać niezbędne warunki jej podjęcia.
2.
Właściwe organy Umawiających się Stron są zobowiązane do niezwłocznego pisemnego powiadamiania się o częściowej lub całkowitej odmowie współpracy.

W celu realizacji współpracy, o której mowa w artykule 1 niniejszej Umowy, właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1)
wymieniać dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:
a)
osobach, które inspirują, organizują lub kierują działalnością przestępczą,
b)
powiązaniach między sprawcami przestępstw,
c)
strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,
d)
typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców przestępstw,
e)
istotnych okolicznościach danej sprawy dotyczących czasu, miejsca i sposobu popełnienia przestępstwa, przedmiotu przestępstwa i jego cech szczególnych,
f)
naruszonych przepisach prawa karnego,
g)
podjętych działaniach i ich wyniku,
2)
na wniosek właściwego organu drugiej Umawiającej się Strony podejmować będą niezbędne działania i bez zbędnej zwłoki wykonywać uzgodnione czynności, w szczególności w przypadkach prowadzenia obserwacji transgranicznej, zakupu kontrolowanego oraz przesyłki niejawnie nadzorowanej.

Właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać informacje i wyniki dotyczące rozpoznania planowanych lub popełnionych zamachów na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę istotnych interesów państwa jednej z Umawiających się Stron. Te organy będą także podejmować wspólnie inne działania, uzasadnione potrzebą przeciwdziałania terroryzmowi lub jego zwalczania.

Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie informacje potrzebne do zapobiegania i zwalczania nielegalnego przekraczania granicy państwowej, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw, metod ich działania, wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli.

Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie przewidzianym w artykule 1 ustęp 1 punkt 16, niezależnie od informacji wymienionych w artykule 6 niniejszej Umowy, będą:

1)
przekazywać sobie informacje o:
a)
nielegalnym obrocie środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami,
b)
miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów oraz używanych środkach i sposobach transportu,
c)
miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów,
2)
udostępniać sobie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji pochodzenia roślinnego i syntetycznego,
3)
wymieniać doświadczenia w zakresie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami, jak również surowcami i półproduktami służącymi do ich wytwarzania.

W ramach współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1)
doświadczenia i informacje dotyczące metod zwalczania przestępczości i jej nowych form oraz stosowania i doskonalenia sprzętu specjalnego,
2)
wyniki prac badawczych z dziedziny kryminologii i kryminalistyki oraz rozwiązań prawnych dotyczących zwalczania prania dochodów pochodzących z przestępstwa, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami i innych rodzajów przestępstw,
3)
informacje o przedmiotach i środkach związanych z działalnością przestępczą, a także sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości,
4)
ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępczości,
5)
literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.
1.
Umawiające się Strony ustanowią komisję mieszaną, której zadaniem będzie okresowa ocena wykonywania niniejszej Umowy. W skład komisji wejdą w równej liczbie przedstawiciele Umawiających się Stron. Umawiające się Strony zapewnią przekazanie w formie pisemnej informacji o swych przedstawicielach wyznaczonych do komisji mieszanej.
2.
Komisja mieszana odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa lata. Komisja obraduje na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Bułgarii.
1.
Spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze konsultacji i rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.
2.
W wypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze konsultacji i rokowań, o których mowa w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

Umawiające się Strony mogą dokonać zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga zachowania trybu i formy przewidzianych do jej zawarcia.

Niniejsza Umowa nie narusza praw i obowiązków Umawiających się Stron wynikających z wiążących je umów międzynarodowych.

Umawiające się Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się własnymi językami urzędowymi lub językiem angielskim.

Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

1.
Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania drugiej noty.
2.
Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim wypadku niniejsza Umowa utraci moc po upływie 90 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie o współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii w dziedzinie walki z przestępczością, podpisane w Sofii w dniu 22 kwietnia 1993 r.

NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Warszawie dnia 19 czerwca 2002 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, bułgarskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-
została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,
-
jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,
-
będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 października 2003 r.