Bułgaria-Polska. Konwencja w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin. Sofia.1968.12.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.2.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1970 r.

KONWENCJA
MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM LUDOWEJ REPUBLIKI BUŁGARII W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE OCHRONY I KWARANTANNY ROŚLIN,
sporządzona w Sofii dnia 6 grudnia 1968 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 grudnia 1968 roku podpisana została w Sofii Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin o następującym brzmieniu dosłownym:

KONWENCJA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony i kwarantanny roślin.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Ludowej Republiki Bułgarii w celu wzajemnej ochrony swoich terytoriów przed przenoszeniem i rozszerzaniem się chorób i szkodników roślin oraz chwastów, jak również dla ułatwienia obrotu roślinami i produktami roślinnymi między obydwoma stronami, postanowiły zawrzeć niniejszą konwencję.

W tym celu wyznaczyły swoich Pełnomocników: (pominięto),

którzy po wymianie swoich pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, uzgodnili, co następuje:

1.
W celu zapobieżenia stratom powodowanym przez choroby, szkodniki i chwasty w gospodarce rolnej i leśnej, Umawiające się Strony zobowiązują się do:
a)
przeprowadzania na swoich terytoriach zabiegów koniecznych dla likwidacji ognisk chorób i szkodników roślin oraz chwastów (zwanych dalej szkodnikami), wymienionych w wykazach stanowiących załącznik do niniejszej konwencji,
b)
stosowania środków mających na celu niedopuszczenie do przedostawania się szkodników, wymienionych w wykazie Strony importującej, który znajduje się w załączniku, oraz w dodatkowych wymaganiach Strony importującej, na terytorium drugiej Umawiającej się Strony z eksportowanymi produktami roślinnymi (zwanymi dalej przesyłkami) lub w inny sposób,
c)
dołączania do wszystkich przesyłek świadectw zdrowia, wydanych przez właściwe organy Strony eksportującej, według wzoru ustalonego przez Międzynarodową konwencję o ochronie roślin, sporządzoną w Rzymie w dniu 6 grudnia 1951 roku, stwierdzających, że przesyłki są wolne od szkodników i odpowiadają wymaganiom Strony importującej ustalonym w umowach handlowych,
d)
przestrzegania przy eksporcie przesyłek przepisów prawnych Strony importującej o kwarantannie roślin.
2.
Dołączenie świadectwa zdrowia nie wyklucza dokonania powtórnego badania przesyłki przez Stronę importującą lub podjęcia zabiegów, które uzna za konieczne, jak na przykład odkażanie.
1.
Umawiające się Strony podejmą niezbędne kroki w celu ochrony swoich terytoriów przed przedostawaniem się szkodników z krajów trzecich.
2.
W tym celu każda z Umawiających się Stron wyda przepisy prawne, ustalające, że import z krajów trzecich może być dokonywany za zgodą organów ustalających warunki kwarantanny roślin dla importu i zużycia przesyłek.

Tranzyt przesyłek dozwolony jest pod warunkiem, że są one szczelnie opakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia, stwierdzające, że odpowiadają wymaganiom kwarantanny roślin Umawiającej się Strony, przez terytorium której są przewożone.

Umawiające się Strony zobowiązują się we wzajemnym obrocie roślinami i produktami roślinnymi:

a)
nie używać przy eksporcie jako materiału do opakowania słomy, siana, plew, liści i innych materiałów roślinnych, jeżeli nie zostaną odkażone, oraz stosować do opakowania w miarę możności trociny, strużyny i inne materiały, z którymi szkodniki mogą być przeniesione jedynie przypadkowo,
b)
materiał do sadzenia oczyszczać możliwie dokładnie z ziemi,
c)
kontrolować środki przewozowe używane do przewozu przesyłek i odkażać je w razie potrzeby.

Umawiające się Strony ustalą przejścia graniczne, przez które dokonywany będzie import i tranzyt przesyłek.

1.
Właściwe organy Umawiających się Stron będą przeprowadzać kontrolę stanu zdrowia przesyłek importowanych i eksportowanych we wzajemnym obrocie oraz przewożonych tranzytem przez terytorium jednej na terytorium drugiej Strony.
2.
W razie wykrycia w przesyłkach szkodników, należy powiadomić o tym centralny właściwy organ Strony eksportującej.

Umawiające się Strony zobowiązują się:

a)
dążyć do stosowania ujednoliconych metod przy wykonywaniu ekspertyzy kwarantannowej, a przy odkażaniu przesyłek ujednoliconych metod i środków odkażania,
b)
okazywać sobie pomoc specjalistyczną i techniczną w zakresie ochrony i kwarantanny roślin na warunkach uzgodnionych dla każdego przypadku przez właściwe organy Umawiających się Stron.
1.
Umawiające się Strony przeprowadzać będą, w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych, wspólne kontrole stanu zdrowia przesyłek we wzajemnym obrocie towarowym w tych przejściach granicznych, gdzie będą na to pozwalać warunki miejscowe.
2.
Właściwe centralne organy Umawiających się Stron zawierać będą porozumienia mające na celu wykonanie ustępu 1 oraz określające szczegółowo zasady i czas trwania wspólnie wykonywanej kontroli stanu zdrowia.

Umawiające się Strony zobowiązują się:

a)
co rok do dnia 1 kwietnia przesyłać informację o występowaniu i rozpowszechnianiu się szkodników oraz o przeprowadzonych zabiegach przy ich zwalczaniu,
b)
przesyłać przepisy prawne co do ochrony i kwarantanny roślin, regulujące import, eksport i tranzyt przesyłek, najpóźniej w terminie 30 dni po wejściu ich w życie,
c)
przesyłać informacje o osiągnięciach naukowych, o nowych metodach i środkach ochrony roślin oraz pisma, książki i publikacje z dziedziny ochrony i kwarantanny roślin.

Umawiające się Strony zobowiązują się:

a)
delegować, w zależności od potrzeb, specjalistów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony w celu zapoznania się z osiągnięciami naukowymi i wymiany doświadczeń,
b)
umożliwiać specjalizację pracownikom ochrony i kwarantanny roślin w instytucjach drugiej Umawiającej się Strony.

Właściwe centralne organy Umawiających się Stron będą zwoływać w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co trzy lata, wspólne narady dla omawiania i rozwiązywania praktycznych i naukowych zagadnień oraz dla wymiany doświadczeń w zakresie ochrony i kwarantanny roślin. Narady będą zwoływane kolejno na terytoriach Umawiających się Stron. Czas, miejsce i program narad będą uzgadniane przez właściwe organy Umawiających się Stron.

1.
Koszty związane z delegowaniem specjalistów, zgodnie z artykułem 10 niniejszej Konwencji, będzie pokrywać Umawiająca się Strona wysyłająca specjalistów.
2.
Koszty związane z organizacją narad, zgodnie z artykułem 11 niniejszej Konwencji, pokrywać będzie Umawiająca się Strona, na której terytorium odbywa się narada.

Wydatki związane z przejazdem i utrzymaniem delegowanych na narady specjalistów pokrywać będzie Umawiająca się Strona, wysyłająca tych specjalistów.

Wykazy, o których mowa w artykule 1, ustęp 1, litera a), mogą ulec zmianie na podstawie porozumienia w drodze wymiany pism między właściwymi centralnymi organami Umawiających się Stron.

Traci moc Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami podpisana w Warszawie dnia 26 września 1949 roku.

1.
Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie.
2.
Niniejsza Konwenja zawarta jest na pięć lat. Ulega ona automatycznemu przedłużaniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej na rok przed upływem odpowiedniego okresu.

Niniejszą Konwencję sporządzono w Sofii dnia 6 grudnia 1968 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i bułgarskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Na dowód czego wyżej wymienieni Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą konwencję i opatrzyli ją pieczęciami.

ZAŁĄCZNIK

I. WYKAZ

chorób, szkodników i chwastów, przeciw którym stosuje się kwarantannę roślin w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Choroby

1. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.

2. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Koth). Skapt. et Burkh.

3. Pseudomonas solanacearum (E. F. Smith) E. F. Smith

4. Corynebacterium michiganense (E. F. Smith) Jensen

5. Tilletia contraversa (Kühn)

6. Diplodia zeae (Schw.) Lév.

7. Xanthomonas stewarti (E. F. Smith) Dowson

8. Septoria linicola (Speg.) Garc.

9. Peronospora tabacina Adam

10. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

11. Wirozy drzew i krzewów owocowych

12. Wirozy truskawek

13. Phytophthora fragariae Hick.

14. Ascochyta chrysanthemi Stev.

15. Puccinia horiana Henn.

16. Xanthomonas hyacinthi (Wakker) Dowson

17. Pseudomonas rimaefaciens Koning

Aplanobacterium populi Ridé

18. Chondroplea populea (Sacc.) Kleb.

19. Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr.

20. Glomerella miyabeana (Fuk.) v. Arx.

21. Rhabdocline pseudotsugae Sydow.

22. Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall

Szkodniki

1. Heterodera rostochiensis Woll.

2. Ditylenchus destructor Thorne

3. Phthorimaea operculella Zell.

4. Phthorimaea ocellatella Boyd.

5. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjew

6. Popillia japonica Newm.

7. Hyphantria cunea Drury

8. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

9. Laspeyresia molesta Busck.

10. Rhagoletis pomonella Walsh.

11. Ceratitis capitata Wied.

12. Viteus vitifolii (Fitch) Shim.

13. Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos.) Chriestie

14. Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.

15. Prodenia litura F. i Prodenia litoralis Boisd

16. Sitophilus oryzae L.

17. Calandra zea-mais Motsch

18. Rhizopertha dominica F.

19. Trogoderma granarium Ev.

20. Tribolium sp. div.

21. Acanthoscelides obsoletus Say

22. Callosobruchus quadrimaculatus Fabr.

23. Balaninus glandium Mrsh.

24. Platypus cylindrus Fabr.

25. Bostrychus capucinus L.

26. Xylosandrus germanus Blandsf.

27. Lyctus sp.

28. Laspeyresia strobiella L.

29. Gilletteella cooleyi Gyll.

30. Megastigmus sp.

31. Paratetranychus ununguis Jacobi

Chwasty

1. Cuscuta sp. div.

2. Orobanche sp. div.

II. WYKAZ

kwarantannowych chorób, szkodników i chwastów Ludowej Republiki Bułgarii.

Choroby

1. Agrobacterium tumefaciens E. F. Sm.

2. Chlorogenus persicae v. vulgaris H.

3. Court noué

4. Chalara quercina Henry.

5. Diplodia zeae (Schw.) Lév.

6. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

7. Panachure

8. Prunus virus 5 (Smith) Peach mosaic virus (Hutchins)

9. Phytophthora fragariae Hick.

10. Phytomonas stewarti E. F. Smith

11. Septoria linicola (Speg.) Garc.

12. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.

13. Sourcherry Stecklenberg diseas virus Baumann et Klink.

14. Tilletia indica Nitra.

15. Rhabdocline pseudotsugae Sydow.

Szkodniki

1. Acanthoscelides obtectus Say

2. Aphelenchoides fragariae Ritz. Bos.

3. Agrilus mali Mats.

4. Calandra zea-mays Motsch

5. Caulophilus latinasus Say

6. Carposina sasakii Mats.

7. Callosobruchus chinensis L.

8. Caratitis capitata Wied.

9. Eumerus sp.

10. Hyphantria cunea Drury

11. Heterodera rostochiensis Woll.

12. Popillia japonica Newm.

13. Pseudaulacaspis pentagona Targ.

14. Laspeyresia molesta Busck.

15. Quadraspidiotus perniciosus Comst.

16. Rhagoletis pomonella Walsh.

17. Tarsonemus fragariae Zimm.

18. Tortrix pronubana Hb.

19. Trogoderma granaria Ev.

Chwasty

1. Acroptilon picris Pall.

2. Cuscuta sp.

3. Iva axillaris Pursh.

4. Helianthus maximiliani Schrad.

5. Cenchrus tribuloides L.

6. Orobanche sp.

Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 18 czerwca 1969 roku.