Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1920 r.

USTAWA
z dnia 2 marca 1920 r.
o budowie linji kolejowej Sierpc-Brodnica.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do poczynienia wszelkich potrzebnych zarządzeń dla wykonania budowy kolei parowej, normalnotorowej z Sierpca do Brodnicy, jako kolei państwowej głównej, pierwszorzędnej, oraz do jej sfinansowania.

Art.  2.

Budowa rozpocznie się w roku 1920.

Art.  3.

Upoważnia się Ministra Kolei Żelaznych do oznaczenia terminu otwarcia ruchu, oznaczenia stacji i przystanków, opracowania projektów budowy: ogólnego i szczegółowego oraz do ułożenia kosztorysu budowy.

Art.  4.

Eksploatacja oraz ruch pociągów prowadzone będą wedle ustaw i przepisów, obowiązujących na kolejach państwowych.

Art.  5.

Kredyt niezbędny na r. 1920 w ilości 20.000.000 mk. uchwala się.

Art.  6.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Kolei Żelaznych.

Art.  7.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.