Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1921 r.

USTAWA
z dnia 18 lutego 1921 r.
o budowie linji kolejowej Kokoszki-Gdynia.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do poczynienia zarządzeń, celem wykonania oraz sfinansowania budowy parowej, normalnotorowej kolei z Kokoszek do Gdyni, jako kolei państwowej drugorzędnej.

Art.  2.

Upoważnia się Ministra Kolei Żelaznych do opracowania projektu, ułożenia kosztorysu budowy, oznaczenia stacji i przystanków oraz do oznaczenia terminu otwarcia ruchu.

Art.  3.

Eksploatacja i ruch pociągów prowadzone będą według ustaw i przepisów, obowiązujących na kolejach państwowych.

Art.  4.

Wydatki, niezbędne do wykonania w roku bieżącym robót, należy wstawić do budżetu na rok 1921.

Art.  5.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Kolei Żelaznych.

Art.  6.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.