Rozdział 1 - Przepisy ogólne. - Budowa i stan techniczny wytwornic acetylenowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.79.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1934 r.

I.

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Za wytwornice acetylenowe w rozumieniu przepisów mniejszych uważa się wszelkie aparaty, w których wskutek reakcji między wodą a karbidem bądź mieszaninami karbidowemi wytwarza się acetylen w postaci gazu.
2.
Przepisom niniejszym podlegają wszystkie wytwornice acetylenowe z wyjątkiem:
a)
wytwornic w państwowych i prywatnych instytucjach naukowych, oraz w doświadczalniach zakładów fabrykujących wytwornice, o ile służą one do celów naukowych i doświadczalnych;
b)
wytwornic acetylenowych, służących do oświetlania (lampy i latarnie), gotowania i ogrzewania, bez ruchomego klosza zbiornika gazu oraz bez zastosowania sprężonego powietrza lub tlenu, o ile ładunek karbidu wytwornicy nie przekracza 2 kg, ciśnienie acetylenu 0,15 atn (atmosfer nadciśnienia) oraz temperatura w przestrzeni gazowej wytwornicy 100° C.
§  2.
1.
Przez ładunek karbidu należy rozumieć całkowitą ilość karbidu w kg, którą wolno umieścić wewnątrz wytwornicy lub w przyrządach albo komorach wytwornicy, przeznaczonych na ten cel.
2.
Przez najwyższą stałą wydajność wytwornicy należy rozumieć tę wydajność acetylenu w litrach na godzinę, przy której podczas nieprzerwanego ruchu przynajmniej w ciągu jednej godziny temperatura w żadnej części wytwornicy nie przekracza dozwolonych granic (§ 8) i przy której odbiór gazu nie przekracza, ilości w tymże czasie wytworzonej.
3.
Przez najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze acetylenu w wytwornicy, wyrażone w mm słupa wody, należy rozumieć ciśnienie statyczne, mierzone bezpośrednio za zbiornikiem gazu, przy największem dopuszczalnem obciążeniu klosza zbiornika gazu (§ 6 pkt. f).
4.
Przez najwyższe dopuszczalne ciśnienie w urządzeniu zabezpieczającem (§ 11), wyrażone w mm słupa wody, należy rozumieć to najwyższe ciśnienie statyczne wewnątrz urządzenia zabezpieczającego, po którego przekroczeniu gaz przedostaje się przez rurę wyrzutową nazewnątrz.
§  3.
1.
Za wytwornice przenośne uważa się wytwornice o ładunku karbidu do 10 kg włącznie, pojemności klosza zbiornika gazu do 300 l i ciśnieniu acetylenu do 0,15 atn. a to nawet w tym przypadku, jeżeli są przyłączone do rurociągów stałych, jednakże o długości nie większej niż 10 m, a obsługują nie więcej niż 2 punkty pobierania gazu.
2.
Za wytwornice stałe uważa się wszystkie inne wytwornice, jak również wytwornice o nieruchomym kloszu zbiornika gazu, dopuszczone do użytku na okres przejściowy (§ 19 pkt. 2).
§  4.
Każda wytwornica acetylenowa, pracująca przy zastosowaniu sprężonego powietrza lub tlenu, powinna być zaopatrzona w bezpiecznik wodny lub równoznaczne w działaniu urządzenie zabezpieczające.
§  5.
Żadna wytwornica, której konstrukcja nie została dopuszczona do użytku przez Ministra Przemysłu i Handlu zgodnie z § 15 rozporządzenia niniejszego, nie może być wprowadzona do handlu lub oddana do użytku. To samo dotyczy urządzenia zabezpieczającego.
§  6.
1.
Każda wytwornica acetylenowa, wprowadzona do handlu lub oddana do użytku, powinna posiadać tabliczkę fabryczną, przymocowaną w łatwo dostrzegalnem miejscu, zawierającą następujące dane:
a)
nazwę albo firmę oraz siedzibę wytwórcy,
b)
rok budowy,
c)
bieżący numer fabryczny,
d)
nazwę i wielkość wytwornicy (według oznaczenia wytwórcy),
e)
ładunek karbidu w kg oraz jego ziarnistość w mm,
f)
najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze acetylenu w mm słupa wody,
g)
najwyższą stałą wydajność acetylenu w litrach na godzinę,
h)
numer dopuszczenia wraz z literą rozpoznawczą (§ 15).
2.
Na każdym bezpieczniku wodnym lub równoznacznem w działaniu urządzeniu zabezpieczającem, wprowadzonem do handlu lub oddanem do użytku, powinna być przymocowana tabliczka fabryczna, zawierająca następujące dane;
a)
nazwę albo firmę oraz siedzibę wytwórcy,
b)
rok budowy,
c)
najwyższe dopuszczalne ciśnienie acetylenu w mm słupa wody,
d)
numer dopuszczenia (§ 15).
§  7.
1.
Ciśnienie acetylenu wewnątrz wytwornicy nie może w jakiejkolwiek części wytwornicy przekraczać 0,15 atn.
2.
W przypadkach wyjątkowych można stosować ciśnienie acetylenu powyżej 0,15 atn do 0,5 atn, jeżeli na użytkowanie danej wytwornicy uzyskano oddzielne pozwolenie Ministra Przemysłu i Handlu.
§  8.
1.
Temperatura acetylenu w żadnej części wytwornicy nie powinna przekraczać 100° C.
2.
Przy wejściu do zbiornika gazu acetylen nie powinien posiadać temperatury wyższej aniżeli 50°C.
3.
Temperatura wody, służącej do wytwarzania gazu, jak również temperatura wody chłodzącej nie może przekraczać 60° C.