Rozdział 8 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Budowa i eksploatacja kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.46.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1963 r.

Rozdział  8.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  40.
1.
Jeżeli użytkownik naczynia ciśnieniowego, z wyjątkiem wytwornicy acetylenowej, zaprojektowanego lub zbudowanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nie posiada poświadczenia wykonania i zbadania tego naczynia oraz dokumentów wymienionych w § 11 ust. 1, 2 i 3, naczynie ciśnieniowe powinno być poddane w ramach odbioru technicznego badaniu budowy w zakresie ustalonym przez właściwy rejonowy dozór techniczny.
2.
Dla naczyń ciśnieniowych wymienionych w ust. 1 okręgowy dozór techniczny może udzielić odstępstw od wymagań budowy ustalonych w rozporządzeniu i Przepisach dozoru technicznego.
3.
Dla kotłów wodnych o nadciśnieniu obliczeniowym nie przekraczającym 20 at oraz wysokociśnieniowych kotłów parowych o nadciśnieniu obliczeniowym nie przekraczającym 20 at i temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 200°C, zbudowanych ze stali węglowej lub staliwa węglowego, użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, których wiek nie przekracza 45 lat, a dla nieznanego wieku budowy, których czas eksploatacji nie przekracza 30 lat, wystarczające jest badanie budowy (ust. 1) w następującym zakresie:
1)
rewizja wewnętrzna kotła,
2)
obustronne oględziny złącz spawanych, jeżeli złącza są dostępne do takich oględzin, lub jednostronne oględziny uzupełnione wyrywkowym badaniem spoin co najmniej sposobem nawiercania,
3)
oględziny złącz nitowych.
4.
Dla kotłów wodnych o nadciśnieniu obliczeniowym nie przekraczającym 20 at oraz wysokociśnieniowych kotłów parowych o nadciśnieniu obliczeniowym nie przekraczającym 20 at i temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 200°C zbudowanych z żeliwa, użytkowanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wystarczające jest badanie budowy (ust. 1) ograniczone do rewizji wewnętrznej kotła.
5.
Wytwornice zgłoszone do rejestracji, wyprodukowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, posiadające konstrukcję nie dopuszczoną do stosowania, podlegają odbiorowi technicznemu, którego zakres łącznie z niezbędną dokumentacją ustala okręgowy dozór techniczny.
§  41.
Naczynia ciśnieniowe nie będące pod dozorem, oddane do użytku po dniu 9 maja 1961 r., ale przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, powinny być zgłoszone do rejestracji i odbioru technicznego w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  42.
1.
Przepisy §§ 12 do 28 rozporządzenia nie mają zastosowania do naczyń ciśnieniowych:
1)
zainstalowanych na taborze kolejowym kolei użytku niepublicznego, z wyjątkiem naczyń ciśnieniowych zainstalowanych na taborze kolei górniczych i piaskowych,
2)
eksploatowanych przez przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe oraz przez podległe Ministrowi Komunikacji przedsiębiorstwa stanowiące zaplecze techniczne kolei i przedsiębiorstwa robót kolejowych.
2.
Przepisy §§ 4 do 10 rozporządzenia nie mają zastosowania do przedsiębiorstw wymienionych w ust. 1 pkt 2.
§  43.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 listopada 1921 r. w przedmiocie przepisów o budowie, ustawianiu i dozorze kotłów parowych, używanych na lądzie (Dz. U. z 1921 r. Nr 103, poz. 744, z 1923 r. Nr 36, poz. 244, z 1924 r. Nr 95, poz. 892, z 1930 r. Nr 91, poz. 713 i 714 i z 1937 r. Nr 65, poz. 499),
2)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 grudnia 1921 r. w przedmiocie wydawania pozwoleń na ustawianie, przenoszenie i używanie kotłów parowych (Dz. U. z 1921 r. Nr 103, poz. 747, z 1922 r. Nr 55, poz. 501 i z 1923 r. Nr 14, poz. 97),
3)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 marca 1923 r. w przedmiocie przepisów dla obsługujących kotły parowe (Dz. U. Nr 53, poz. 370),
4)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 4 czerwca 1923 r. w przedmiocie egzaminowania obsługujących kotły parowe (Dz. U. Nr 61, poz. 454),
5)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 sierpnia 1937 r. w sprawie przepisów o materiałach kotłowych oraz o budowie kotłów parowych (Dz. U. Nr 65, poz. 499),
6)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 maja 1938 r. o budowie i stanie technicznym przenośnych zbiorników do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 39, poz. 329),
7)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 sierpnia 1934 r. o budowie i stanie technicznym wytwornic acetylenowych (Dz. U. Nr 79, poz. 741),
8)
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 września 1934 r. o ustawianiu, używaniu i obsłudze wytwornic acetylenowych (Dz. U. Nr 99, poz. 903) w zakresie unormowanym niniejszym rozporządzeniem,
9)
instrukcja Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 września 1934 r. w sprawie badania przez rzeczoznawców wniosków o dopuszczenie do użytku konstrukcji wytwornic acetylenowych i urządzeń zabezpieczających (Monitor Polski Nr 208, poz. 276).
§  44.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy rozdziału 2 wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.