Rozdział 7 - Zezwolenia na odstępstwa od wymagań. - Budowa i eksploatacja kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.46.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1963 r.

Rozdział  7.

Zezwolenia na odstępstwa od wymagań.

§  35.
W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych względami technicznymi dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego może zezwolić na odstępstwa od wymagań ustalonych w rozporządzeniu i Przepisach dozoru technicznego.
§  36.
Decyzję o dopuszczeniu odstępstwa wydaje dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego na wniosek zainteresowanego zakładu po wysłuchaniu opinii Rady Dozoru Technicznego.
§  37.
Wniosek o dopuszczenie odstępstwa powinien wskazywać powody niemożności stosowania wymagań rozporządzenia oraz zawierać uzasadnienie celowości odstępstwa, stwierdzenie zachowania bezpieczeństwa użytkowania naczynia ciśnieniowego po zastosowaniu odstępstwa oraz niezbędną dokumentację techniczną i obliczeniową.
§  38.
Decyzja w sprawie dopuszczenia odstępstwa jest ostateczna.
§  39.
Przepisy §§ 35-38 mają zastosowanie również do naczyń ciśnieniowych sprowadzanych z zagranicy.