Rozdział 4 - Tryb postępowania przy rejestracji, odbiorze technicznym i dozorze. - Budowa i eksploatacja kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.46.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1963 r.

Rozdział  4.

Tryb postępowania przy rejestracji, odbiorze technicznym i dozorze.

§  12.
1.
Obowiązek zgłoszenia kotłów parowych i wodnych do rejestracji i odbioru technicznego - z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 - ciąży na użytkowniku.
2.
Użytkownik zwolniony jest od obowiązku zgłoszenia do rejestracji kotłów parowych i wodnych podlegających ograniczonemu dozorowi, jeżeli zostały one zgłoszone do rejestracji w trybie ust. 3.
3.
Niezależnie od obowiązku zgłoszenia kotłów parowych i wodnych do rejestracji przez użytkownika, obowiązek zgłoszenia do rejestracji kotłów parowych ruchowych lub przenośnych i wodnych opuszczających zakład w stanie kompletnym i całkowicie wyposażonym w osprzęt ciąży także na wytwórcy.
4.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek użytkownika uzgodniony uprzednio z wytwórcą lub na wniosek wytwórcy rejonowy dozór techniczny może przeprowadzić badanie budowy kotła parowego lub wodnego u wytwórcy.
5.
Obowiązek zgłoszenia przenośnych zbiorników ciśnieniowych do rejestracji i odbioru technicznego ciąży na wytwórcy lub właścicielu zbiornika. Wytwórca zgłasza rejonowemu dozorowi technicznemu do rejestracji i odbioru technicznego zbiorniki, opuszczające zakład w stanie kompletnym i całkowicie wyposażone w osprzęt. Wymaganie co do kompletności osprzętu nie obejmuje zaworów zaporowych.
6.
Obowiązek zgłoszenia wytwornic acetylenowych do rejestracji i odbioru technicznego ciąży na wytwórcy lub użytkowniku wytwornicy. Wytwórca zgłasza rejonowemu dozorowi technicznemu do rejestracji i odbioru technicznego wytwornice opuszczające zakład w stanie kompletnym i całkowicie wyposażone w osprzęt. Bezpieczniki acetylenowe i zawory bezpieczeństwa oraz - za zgodą okręgowego dozoru technicznego - poszczególne elementy wytwornic stałych mogą być zgłaszane oddzielnie.
§  13.
Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację techniczną, o której mowa w § 11, uzupełnioną, jeżeli rejonowy dozór techniczny uzna za konieczne, dokumentacją zawierającą dane naczynia ciśnieniowego dotyczące jego usytuowania i połączenia go z innymi urządzeniami.
§  14.
1.
Rejonowy dozór techniczny obowiązany jest dokonać rejestracji naczynia ciśnieniowego niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów określonych w § 13 oraz uzgodnić z wnioskodawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania kompletu tych dokumentów terminy przeprowadzenia odbioru technicznego.
2.
Wzory rejestrów dla naczyń ciśnieniowych ustala Urząd Dozoru Technicznego.
§  15.
Odbiór techniczny naczynia ciśnieniowego polega na przeprowadzeniu badań sprawdzających zgodność wykonania naczynia z przedłożoną dokumentacją i prawidłowość jego budowy w warunkach gotowości do pracy oraz w czasie pracy. Odbiór techniczny naczynia ciśnieniowego przeprowadza rejonowy dozór techniczny w zakresie określonym w Przepisach dozoru technicznego.
§  16.
1.
Rejonowy dozór techniczny wystawia poświadczenia o wyniku badań, o których mowa w § 15, oraz sporządza protokół odbioru technicznego kotłów parowych i wodnych.
2.
Dla naczyń produkowanych seryjnie mogą być wystawione zbiorcze poświadczenia i protokoły.
3.
Po przeprowadzeniu odbioru technicznego naczynia ciśnieniowego wydaje się decyzję w przedmiocie dopuszczenia go do ruchu.
4.
Decyzję i protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, a w razie odbioru technicznego u wytwórcy - w trzech egzemplarzach.
5.
Naczynie ciśnieniowe może być użytkowane tylko na podstawie decyzji o dopuszczeniu go do ruchu, wydanej przez rejonowy dozór techniczny.
6.
Wzory poświadczeń dla kotłów parowych i wodnych, a także protokołów książki rewizyjnej ustala Urząd Dozoru Technicznego.
§  17.
Naczynia ciśnieniowe, z wyjątkiem zbiorników przenośnych, których odbiór techniczny lub badanie budowy odbyło się u wytwórcy (§ 12 ust. 3, 4 i 6), powinny być przez użytkownika zgłoszone pod dozór w trybie § 13, przy czym czynności odbioru technicznego u użytkownika ulegają ograniczeniu w zakresie ustalonym przez rejonowy dozór techniczny.
§  18.
1.
Ponownej rejestracji, z wyjątkiem przenośnych zbiorników ciśnieniowych, podlegają naczynia ciśnieniowe:
1)
po przebudowie,
2)
stałe i ruchome - w razie zmiany miejsca ich ustawienia.

Przepisy §§ 13-17 mają odpowiednie zastosowanie.

2.
W razie zmiany użytkownika naczynie ciśnieniowe będące pod dozorem, z wyjątkiem przenośnych zbiorników ciśnieniowych, powinno być zgłoszone we właściwym rejonowym dozorze technicznym do przerejestrowania.
§  19.
1.
Naczynia ciśnieniowe podlegające stałemu dozorowi, na których użytkowanie wydano zezwolenie, podlegają badaniom zwyczajnym i nadzwyczajnym przeprowadzanym przez rejonowy dozór techniczny.
2.
Zakres i terminy zwyczajnego i nadzwyczajnego badania naczynia ciśnieniowego określają Przepisy dozoru technicznego.
§  20.
1.
Naczynia ciśnieniowe, które mają być poddane badaniom, powinny być przez użytkowników przygotowane do badań w sposób określony przez rejonowy dozór techniczny.
2.
Data przeprowadzenia przypadających badań naczyń ciśnieniowych powinna być przez użytkownika uzgodniona z rejonowym dozorem technicznym co najmniej na 14 dni przed terminem badania.
3.
Rewizję zewnętrzną przeprowadza się bez uprzedniego uzgodnienia terminu.
4.
Użytkownik naczynia ciśnieniowego obowiązany jest do udzielenia rejonowemu dozorowi technicznemu niezbędnej pomocy przy przeprowadzaniu badań.
§  21.
1.
Na podstawie przeprowadzonych badań rejonowy dozór techniczny wydaje decyzję co do dalszego użytkowania naczynia ciśnieniowego. Decyzja zawierająca zezwolenie na dalsze użytkowanie powinna określać termin następnego badania. W razie stwierdzenia obniżenia wytrzymałości naczynia ciśnieniowego rejonowy dozór techniczny może określić w decyzji dopuszczenie go do użytkowania przy obniżonych parametrach lub skrócić termin następnego badania albo ustalić obydwa warunki.
2.
Jeżeli badanie naczynia ciśnieniowego wykaże, że stan jego grozi bezpośrednim niebezpieczeństwem, rejonowy dozór techniczny powinien zarządzić natychmiastowe zaniechanie użytkowania tego naczynia.
3.
Decyzję w przedmiocie użytkowania naczynia ciśnieniowego, przyczyny obniżenia dopuszczonych parametrów lub zakazu użytkowania naczynia wpisuje się do książki rewizyjnej naczynia ciśnieniowego lub do poświadczenia badania.