Rozdział 3 - Dokumentacja techniczna wystawiana przez wytwórcę. - Budowa i eksploatacja kotłów parowych i wodnych, przenośnych zbiorników ciśnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.46.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1963 r.

Rozdział  3.

Dokumentacja techniczna wystawiana przez wytwórcę.

§  11.
1.
Poświadczeniem prawidłowego wykonania i zbadania naczynia ciśnieniowego lub elementu naczynia ciśnieniowego jest wystawione przez wytwórcę "poświadczenie wykonania i zbadania" oraz cecha kontroli technicznej wybita na łbie lewego nita-wkręta lub na lewym nalutowanym krążku tabliczki fabrycznej, jak również na poszczególnych elementach naczynia ciśnieniowego.
2.
Jeżeli przenośny zbiornik ciśnieniowy nie jest zaopatrzony w tabliczkę fabryczną, to dla butli kontrola techniczna wybija swoją cechę w miejscu ustalonym przepisami dozoru technicznego, a dla innych zbiorników przenośnych w miejscu uzgodnionym z właściwym okręgowym dozorem technicznym.
3.
Do poświadczenia należy dołączyć dokumentację techniczną zawierającą dane konstrukcyjne i materiałowo-wytrzymałościowe naczyń ciśnieniowych oraz dotyczące ich wykonania, zbadania i osprzętu.
4.
W razie przeprowadzania odbioru technicznego partiami u wytwórcy wystawia się zbiorcze poświadczenie, a okręgowy dozór techniczny może wyrazić zgodę na uproszczenie dokumentacji, o której mowa w ust. 3.
5.
Wzory poświadczeń ustala Urząd Dozoru Technicznego.