[Delegacja ustawowa - wzory legitymacji i zaświadczeń, organy wydające pozwolenia na broń żołnierzom zawodowym] - Art. 31. -... - Dz.U.2020.955 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Delegacja ustawowa - wzory legitymacji i zaświadczeń, organy wydające pozwolenia na broń żołnierzom zawodowym] - Broń i amunicja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.955 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2022 r.
Art.  31.  [Delegacja ustawowa - wzory legitymacji i zaświadczeń, organy wydające pozwolenia na broń żołnierzom zawodowym]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zaświadczenia powinny zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby oraz rodzaju broni.
2. 
Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia, organy wojskowe właściwe do wydawania pozwoleń na broń podległym im żołnierzom zawodowym i kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy przez osoby, które uzyskały pozwolenie na broń, oraz do prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 27 ust. 3.