[Kontrole związane z wydawaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych] - Art. 15i. - Broń i amunicja. - Dz.U.2020.955 t.j. - OpenLEX

Art. 15i. - [Kontrole związane z wydawaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych] - Broń i amunicja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.955 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2022 r.
Art.  15i.  [Kontrole związane z wydawaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych]
1. 
Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
2. 
Kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody, zwani dalej "osobami upoważnionymi".
3. 
Upoważnienie zawiera:
1)
datę wydania upoważnienia;
2)
numer upoważnienia;
3)
imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
4)
powołanie podstawy prawnej kontroli;
5)
nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;
6)
zakres kontroli;
7)
miejsce i termin przeprowadzenia kontroli.
4. 
Osoby upoważnione przy wykonywaniu czynności kontrolnych, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
1)
wstępu do pomieszczeń, w których są wykonywane badania;
2)
żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentacji odpowiednio od lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego wykonującego badania albo od kierownika podmiotu wykonującego badania;
3)
udziału w czynnościach związanych z przeprowadzaniem badań;
4)
wglądu do dokumentacji medycznej;
5)
zabezpieczania dowodów.
5. 
Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności są przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym - również kierownik tego podmiotu są obowiązani do:
1)
niezwłocznego przedstawiania na żądanie osoby upoważnionej wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień;
2)
zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem;
3)
sporządzenia na żądanie osoby upoważnionej niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.