Art. 15c. - [Psycholodzy przeprowadzający badania psychologiczne] - Broń i amunicja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.485 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 kwietnia 2024 r.
Art.  15c.  [Psycholodzy przeprowadzający badania psychologiczne]
1. 
Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, który posiada:
1)
dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,
2)
co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,
3)
dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się,
4)
wpis do rejestru psychologów upoważnionych

- zwany "psychologiem upoważnionym".

2. 
Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr psychologów upoważnionych zawierający:
1)
imię lub imiona, nazwisko psychologa upoważnionego,
2)
datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,
3)
adres miejsca wykonywania badań psychologicznych, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

- oraz wystawia zaświadczenia o wpisie do rejestru.

3. 
Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, psycholog uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych osobom ubiegającym się. Programy szkoleń zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.