[Lekarze przeprowadzający badania lekarskie] - Art. 15b. - Broń i amunicja. - Dz.U.2020.955 t.j. - OpenLEX

Art. 15b. - [Lekarze przeprowadzający badania lekarskie] - Broń i amunicja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.955 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2022 r.
Art.  15b.  [Lekarze przeprowadzający badania lekarskie]
1. 
Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada:
1)
co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
2)
specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,
3)
dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się,
4)
wpis do rejestru lekarzy upoważnionych

- zwany "lekarzem upoważnionym".

2. 
Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy upoważnionych, który zawiera:
1)
imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego,
2)
datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,
3)
numer prawa wykonywania zawodu,
4)
adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

- oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru.

3. 
Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.