Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.955 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2020 r.
Art.  15b.  [Lekarze przeprowadzający badania lekarskie]
1.  Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada:
1) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
2) specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,
3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się,
4) wpis do rejestru lekarzy upoważnionych

- zwany "lekarzem upoważnionym".

2.  Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy upoważnionych, który zawiera:
1) imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego,
2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,
3) numer prawa wykonywania zawodu,
4) adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

- oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru.

3.  Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.