Bon energetyczny oraz zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.859

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2024 r.

USTAWA
z dnia 23 maja 2024 r.
o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

Ustawa określa zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania bonu energetycznego oraz właściwość organów w tych sprawach, a także reguluje czasowe ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

1. 
Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) za 2023 r., zwanego dalej "przeciętnym dochodem za 2023 r.", nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.
2. 
W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała kwoty, o których mowa w ust. 1, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę.
3. 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.
4. 
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
5. 
Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
6. 
Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, na potrzeby ustalenia prawa do bonu energetycznego w skład gospodarstwa domowego zalicza się:
1)
osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a)
na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b)
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3)
mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 633), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. 
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1)
300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2)
400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3)
500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4)
600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
8. 
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1)
600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2)
800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3)
1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4)
1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
9. 
W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego ustalona zgodnie z ust. 2 jest niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.
10. 
Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.
1. 
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa, zwanej dalej "wnioskodawcą", w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.
2. 
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. 
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
4. 
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
5. 
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego zawiera:
1)
dane wnioskodawcy:
a)
imię (imiona) i nazwisko,
b)
adres miejsca zamieszkania lub pobytu,
c)
numer PESEL, jeżeli został nadany,
d)
serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość - w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL,
e)
obywatelstwo,
f)
adres poczty elektronicznej, jeżeli wyraża na to zgodę,
g)
numer telefonu, jeżeli wyraża na to zgodę;
2)
dane dotyczące dochodów wnioskodawcy;
3)
informację o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego, jeżeli stanowi ono główne źródło ogrzewania, o którym mowa w art. 2 ust. 8;
4)
numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela, na który zostanie przekazana kwota bonu energetycznego, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać bon na ten rachunek;
5)
informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji dochodów wnioskodawcy;
6)
dane i informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a-e, pkt 2 i 5, członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;
7)
oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.
6. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. 
Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.
8. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu aplikacji mObywatel w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 854).
9. 
Wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel.
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
2. 
Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta bierze pod uwagę w szczególności:
1)
informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399);
2)
informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:
a)
świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa odpowiednio w art. 2 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
b)
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 421 i 858),
c)
dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123),
d)
dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
e)
dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760);
3)
dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736 i 854).
3. 
Do ustalenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prawa do bonu energetycznego stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10j, 10l i 10m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 i 834).
4. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bonu energetycznego.
5. 
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
6. 
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
7. 
Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.
8. 
W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
9. 
Wydania decyzji administracyjnej wymaga:
1)
odmowa przyznania bonu energetycznego;
2)
korekta lub odmowa korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
3)
uchylenie lub zmiana prawa do bonu energetycznego;
4)
rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.
10. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę bonu energetycznego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu bonu energetycznego.
11. 
Nieodebranie informacji o przyznaniu bonu energetycznego nie wstrzymuje wypłaty tego bonu.
12. 
Do spraw związanych z wypłatą bonu energetycznego stosuje się odpowiednio art. 23b ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i 4 oraz art. 29-30a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym:
1)
art. 23b ust. 1 pkt 1-2 i ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w zakresie danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a i e;
2)
ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie rozumie się przez to gospodarstwo domowe.
1. 
Bon energetyczny wypłacają gminy niezwłocznie po jego przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wypłata bonu energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
2. 
Gminy otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat bonu energetycznego.
3. 
Wojewodowie przekazują gminom dotacje celowe, o których mowa w ust. 2.
4. 
Gmina składa wojewodzie wniosek o przekazanie dotacji celowej, o której mowa w ust. 2, w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 r. Do dnia 20 września 2024 r. gmina może złożyć korektę wniosku.
5. 
Dotacje celowe, o których mowa w ust. 2, są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4, w miesięcznych ratach.
6. 
Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty dotacji celowej, o której mowa w ust. 2, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich wejścia w życie.
1. 
Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej, o której mowa w art. 5 ust. 2, uwzględnia się koszty wypłacania bonu energetycznego, w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
2. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. przedstawia wojewodzie rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w art. 5 ust. 2, z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych bonów energetycznych, sporządzone za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
3. 
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie dotacji celowej, o której mowa w art. 5 ust. 2, w terminie do dnia 28 lutego 2025 r.
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie przyznania bonu energetycznego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie bonu energetycznego, oraz o łącznej wysokości bonów energetycznych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 31 maja każdego roku w okresie od 2025 r. do 2034 r.
2. 
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczą informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie przyznania bonu energetycznego, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie bonu energetycznego, oraz o łącznej wysokości bonów energetycznych będącej przedmiotem tych postępowań, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku w okresie od 2025 r. do 2034 r.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm. 1 ) w art. 833 w § 6 po wyrazach "ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556 i 1234), " dodaje się wyrazy "bon energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859), ".

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 w § 4 po wyrazach "ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234 i 1785)" dodaje się wyrazy ", bon energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859)";
2)
w art. 80 w § 2a w pkt 1 po wyrazach "w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, " dodaje się wyrazy "bonu energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, ".

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, 232, 854 i 858) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 26 w ust. 7e w zdaniu drugim wyrazy "refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785 i 2760)" zastępuje się wyrazami "refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303), bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859)";
2)
w art. 52jc wyrazy "oraz refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785 i 2760)" zastępuje się wyrazami "refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, oraz bon energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 i 834) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 45a dodaje się art. 45aa w brzmieniu:

"Art. 45aa. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów oraz żądania przedstawienia dokumentów lub informacji od właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o których mowa w art. 45a ust. 6, dotyczących wyposażenia lokali budynku wielolokalowego w przyrządy pomiarowe lub urządzenia umożliwiające rozliczanie kosztów ciepła według zużycia kosztów ogrzewania oraz zużycia ciepłej wody w tych lokalach, a także stosowania rozliczania kosztów według zużycia oraz wypełniania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 45a ust. 4a i art. 45c.";

2)
w art. 47 ust. 2g otrzymuje brzmienie:

"2g. W terminach do dnia 31 marca i do dnia 30 września każdego roku Prezes URE ogłasza w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki wysokość wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w ust. 2f.".

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 743 i 858) w art. 8 w ust. 4 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) kwoty bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859).".

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 i 1681) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 70c:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W terminie do dnia 30 września 2024 r., w odniesieniu do okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, z wyjątkiem przedsiębiorstw lub podmiotów, które zleciły w całości utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innemu podmiotowi na podstawie art. 24b, mogą zlecić Agencji, na podstawie umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Przepisy art. 24b ust. 1a-5 i 9-11 stosuje się odpowiednio.",

b)
w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. - w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r., a umowa powinna zostać zawarta do dnia 15 września tego roku.",

c)
w ust. 6 wyrazy "umowy, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "umów, o których mowa w ust. 1 i 1a";
2)
w art. 70d wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.".

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm. 2 ) w art. 16 w ust. 1 w pkt 2da po wyrazach "art. 25a ust. 3 pkt 2 lit. b" dodaje się wyrazy "lub art. 28b ust. 3 pkt 2".

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1393, 1681 i 2760) w art. 22 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) niewykorzystane środki, o których mowa w art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 i 834);".

W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2024 r. poz. 256) w art. 2 w ust. 2 po wyrazach "ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429 i 2760)" dodaje się wyrazy ", bonu energetycznego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859)".

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm. 3 ) w art. 65:

1)
w ust. 4 po pkt 5d dodaje się pkt 5e w brzmieniu:

"5e) przekazania niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;";

2)
w ust. 5 w pkt 12 w lit. b dodaje się przecinek i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) kwoty stanowiącej dodatnią wartość różnicy wynikającą ze sprawozdania rozliczeniowego, o którym mowa w art. 28b ust. 1 pkt 2 ustawy o środkach nadzwyczajnych, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 28b ust. 3 pkt 2 tej ustawy".

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2376, z 2022 r. poz. 467 oraz z 2023 r. poz. 1762) w art. 9 w pkt 2 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.".

W ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4a:
a)
w ust. 1 wyrazy "oraz w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2024-2026 dla dodatku osłonowego za 2024 r." zastępuje się wyrazami ", a w przypadku dodatku osłonowego za 2024 r. w terminach:
1)
do dnia 15 lipca - w 2024 r.;
2)
do dnia 15 czerwca - w latach 2025-2026 r",
b)
w ust. 2 wyrazy "oraz w terminie do dnia 30 czerwca w latach 2024-2026 dla dodatku osłonowego za 2024 r." zastępuje się wyrazami ", a w przypadku dodatku osłonowego za 2024 r. w terminach:
1)
do dnia 31 lipca - w 2024 r.;
2)
do dnia 30 czerwca - w latach 2025-2026 r";
2)
w art. 15 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.";
3)
w art. 16:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki osłonowe wynosi:

1) w 2022 r. - 4 700 000 000 zł;

2) w 2023 r. - 500 000 000 zł;

3) w 2024 r. - 2 300 000 000 zł;

4) w 2025 r. - 195 000 000 zł;

5) w 2026 r. - 2 000 000 zł;

6) w 2027 r. - 1 000 000 zł;

7) w 2028 r. - 1 000 000 zł;

8) w 2029 r. - 1 000 000 zł;

9) w 2030 r. - 0 zł;

10) w 2031 r. - 0 zł.",

b)
uchyla się ust. 1a,
c)
w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy "lub 1a".

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 dodaje się ust. 8-11 w brzmieniu:

"8. Jeżeli dodatek węglowy został przyznany na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego w postępowaniu w sprawie wypłaty dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zwrócić się do wojewody z wnioskiem o przyznanie środków na ten cel po terminie, o którym mowa w ust. 4.

9. Wypłata dodatków, o których mowa w ust. 8, od dnia 1 stycznia 2025 r. jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym ze środków budżetu państwa.

10. Wojewoda składa wniosek o przyznanie środków na pokrycie dodatku węglowego, o którym mowa w ust. 8, w terminie:

1) do dnia 30 listopada 2024 r. - do ministra właściwego do spraw energii;

2) od dnia 1 stycznia 2025 r. - do ministra właściwego do spraw finansów publicznych - z rezerwy celowej budżetu państwa na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

11. Wojewoda w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. składa korektę zbiorczego rozliczenia środków, o którym mowa w ust. 4.";

2)
w art. 27 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) 2024 r. - 5 000 000 zł;

4) latach 2025-2035 - 500 000 zł.".

W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w pkt 2a w lit. a po wyrazach "o którym mowa w art. 12a ust. 1" dodaje się wyrazy "i art. 12aa ust. 1",
b)
pkt 5c otrzymuje brzmienie:

"5c) maksymalna cena dostawy ciepła - cenę dostawy ciepła obliczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. o:

a) 40 % - w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.,

b) 46 % - w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

c) 52 % - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.;";

2)
w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:

1) do dnia 30 czerwca 2024 r.:

a) 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,

b) 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła;

2) po dniu 30 czerwca 2024 r.:

a) 119,39 zł/GJ netto - w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) 134,97 zł/GJ netto - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

- dla wszystkich źródeł ciepła.";

3)
po art. 3a dodaje się art. 3b w brzmieniu:

"Art. 3b. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1:

1) oblicza maksymalne ceny dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego w kolejnych okresach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2;

2) w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. przyjmuje i wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, w każdej grupie taryfowej stosowanej taryfy dla ciepła ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło nie wyższe niż ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej, powiększone w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. o:

a) 46 % - w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) 52 % - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi URE, na podstawie skalkulowanych na dzień 30 września 2022 r. cen lub stawek opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne:

1) oblicza maksymalną cenę dostawy ciepła dla danego systemu ciepłowniczego w kolejnych okresach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2;

2) w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, ceny i stawki opłat stosowanego cennika w każdej grupie taryfowej i przyjmuje wartości tych cen i stawek opłat nie wyższe niż ceny i stawki opłat w każdej grupie taryfowej, powiększone w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. o:

a) 46 % - w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) 52 % - w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

3. W przypadku gdy w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. maksymalna cena dostawy ciepła, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1, jest w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym wyższa od:

1) średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym, albo

2) ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła lub cennika w danym systemie ciepłowniczym

- przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym okresie rozliczeniowym cenę najniższą z określonych w pkt 1 i 2.

4. W przypadku gdy różnica między ceną najniższą, o której mowa w ust. 3, a ceną dostawy ciepła jest niższa niż 1 zł/GJ, przepisów ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 nie stosuje się.";

4)
w art. 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3b ust. 1 lub 2, zalicza wypłacone wyrównanie, o którym mowa w art. 12aa ust. 1, oraz dodatkowe wyrównanie, o którym mowa w art. 31a ust. 1, pomniejszone o kwotę podatku od towarów i usług dla dostaw ciepła, do przychodów ze sprzedaży ciepła lub do przychodów za świadczenie usług przesyłowych.";

5)
po art. 12a dodaje się art. 12aa w brzmieniu:

"Art. 12aa. 1. Za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. przedsiębiorstwu energetycznemu:

1) o którym mowa w art. 3b ust. 1, stosującemu maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy tego przedsiębiorstwa i ceną wynikającą ze stosowania cen i stawek opłat wobec tych odbiorców, obliczoną zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 2 oraz ilości sprzedanego ciepła tym odbiorcom, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług;

2) o którym mowa w art. 3b ust. 2, stosującemu maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła i ceną wynikającą ze stosowania cen i stawek opłat wobec tych odbiorców, obliczoną zgodnie z art. 3b ust. 2 pkt 1 oraz ilości sprzedanego ciepła tym odbiorcom, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 3b ust. 3, wyrównanie oblicza się jako iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy lub cennika przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 1 i 2, i najniższą ceną, o której mowa w art. 3b ust. 3, oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług.

3. Wyrównanie jest wypłacane za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny, o której mowa w art. 3b ust. 3, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 1 i 2.

4. Wysokość wyrównania w danym okresie rozliczeniowym oblicza przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3b ust. 1 i 2.

5. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3b ust. 1 i 2, zaprzestało wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ciepła przed rozliczeniem wyrównania za dany okres, kwotę wyrównania uznaje się za pobraną nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami.

6. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania nie dokona zwrotu kwoty wyrównania zgodnie z ust. 5, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty wyrównania są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia jej otrzymania.

7. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3b ust. 1 i 2, jest obowiązane do przechowywania dokumentacji związanej z wnioskowanym wyrównaniem przez 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w którym została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie wyrównania.

8. Wniosek o wypłatę wyrównania składa się do:

1) zarządcy rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 1;

2) wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa energetycznego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 2.

9. Do wniosku o wypłatę wyrównania i wypłaty wyrównania stosuje się odpowiednio art. 12a ust. 5, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20.

10. Oświadczenia, o których mowa w art. 12a ust. 5 pkt 8 i 9, zawarte we wniosku o wypłatę wyrównania w związku z ust. 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.";

6)
w art. 12b:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania, o którym mowa w art. 12aa ust. 1, składa do podmiotu wypłacającego wniosek o rozliczenie wyrównania, który uwzględnia rzeczywiste dane w każdej grupie taryfowej dotyczące ilości ciepła sprzedanego na potrzeby odbiorców ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, za okres:

1) od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - w terminie od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 15 maja 2025 r.;

2) od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. - w terminie od dnia 1 września 2025 r. do dnia 15 października 2025 r.",

b)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania we wniosku o rozliczenie wyrównania za poszczególne okresy wskazuje kwotę podlegającą rozliczeniu stanowiącą różnicę między sumą miesięcznych obniżek udzielonych odbiorcom uprawnionym, dla poszczególnych miesięcy w każdej grupie taryfowej, a sumą wyrównań wypłaconych na rzecz tego przedsiębiorstwa dla danego okresu zgodnie z:

1) art. 12a, za okres:

a) od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,

b) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.;

2) art. 12aa - za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.",

c)
w ust. 1c w pkt 2:
w opisie symbolu KMOG wyrazy "ustalonych zgodnie z art. 3a [zł]" zastępuje się wyrazami "ustalonych zgodnie z art. 3a albo art. 3b [zł]",
w opisie symbolu CNW wyrazy "[w metrach sześciennych lub w tonach]" zastępuje się wyrazami "wyrażoną odpowiednio w złotych za metr sześcienny lub za tonę, ",
d)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie wyrównania w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub w przypadku niezłożenia kolejnego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia wniosku, wypłacone wyrównanie za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. uznaje się za otrzymane nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 31 października 2024 r.",

e)
po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie wyrównania w terminie, o którym mowa w ust. 11:

1) pkt 1, lub w przypadku niezłożenia kolejnego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia wniosku, wypłacone wyrównanie za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. uznaje się za otrzymane nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 30 maja 2025 r.;

2) pkt 2, lub w przypadku niezłożenia kolejnego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia wniosku, wypłacone wyrównanie za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. uznaje się za otrzymane nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do zwrotu otrzymanych środków w całości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 31 października 2025 r.",

f)
w ust. 7 po wyrazach "art. 12a" dodaje się wyrazy "albo art. 12aa";
7)
w art. 20 w ust. 1 wyrazy "30 czerwca 2026 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2028 r.";
8)
w art. 22 po wyrazach "w art. 12a ust. 7, " dodaje się wyrazy "art. 12aa ust. 6 zdanie pierwsze, ";
9)
po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu:

"Art. 23a. 1. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3b ust. 1 lub 2, jest obowiązane do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3b ust. 3, to odbiorcy ci są obowiązani do:

1) uwzględnienia w terminie:

a) do dnia 31 lipca 2024 r., za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

b) do dnia 31 stycznia 2025 r., za rok 2025

- w zaliczkach na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczonego do lokali mieszkalnych gospodarstw domowych lub podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3b ust. 3;

2) informowania osób zamieszkujących lokale mieszkalne niebędących odbiorcami ciepła oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, o obniżonej zaliczce na poczet rozliczenia kosztów zakupu ciepła wraz z informacją o wysokości zmniejszenia tej zaliczki w wyniku uwzględnienia obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3b ust. 3;

3) informowania osób zamieszkujących lokale mieszkalne niebędących odbiorcami ciepła oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, o każdej zmianie cen i stawek opłat dla ciepła stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne wraz z informacją o wysokości zmniejszenia zaliczki w wyniku uwzględnienia obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3b ust. 3;

4) zastosowania obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3b ust. 3, w ramach rozliczeń kosztów zakupu ciepła, o których mowa w art. 45a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne;

5) informowania osób zamieszkujących lokale mieszkalne niebędących odbiorcami ciepła oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, o uwzględnieniu obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3b ust. 3, w ramach rozliczeń kosztów zakupu ciepła, o których mowa w art. 45a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, wraz z informacją o wysokości zmniejszenia rachunku za ciepło w wyniku zastosowania obniżonej opłaty za ciepło wynikającej z maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny ciepła, o której mowa w art. 3b ust. 3.

2. Odbiorca ciepła, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3, wykonuje obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, przez każdorazowe dołączenie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, do faktury, rachunku lub innego dokumentu dostarczanego indywidualnie do każdego lokalu lub podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, w sposób zwyczajowo przyjęty.";

10)
w art. 29:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłata wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3 oraz art. 3b ust. 2, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłata świadczeń wyrównawczych dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych jest zadaniem zleconym gminie.

2. Wojewodowie przekazują gminom środki w ramach limitu określonego na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3 oraz art. 3b ust. 2, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłatę świadczeń wyrównawczych dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych w planie finansowym Funduszu na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3 oraz art. 3b ust. 2, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłat świadczeń wyrównawczych dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu.",

b)
w ust. 3:
w pkt 1b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wyrównań za 2024 r." zastępuje się wyrazami "wyrównań za pierwsze półrocze 2024 r.",
po pkt 1b dodaje się pkt 1ba w brzmieniu:

"1ba) w przypadku środków na wypłatę wyrównań za drugie półrocze 2024 r. i za 2025 r. dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3b ust. 2 - do 15. dnia miesiąca poprzedzającego dany kwartał drugiego półrocza 2024 r. i 2025 r., przy czym w terminie 50 dni od dnia złożenia tego wniosku gmina może złożyć jego korektę;",

c)
w ust. 4a w zdaniu pierwszym po wyrazach "art. 3a ust. 3" dodaje się wyrazy "oraz art. 3b ust. 2";
11)
w art. 30:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Gminy otrzymują środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3 oraz art. 3b ust. 2, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłat świadczeń wyrównawczych dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych za pośrednictwem wojewodów w granicach kwot określonych na ten cel w planie finansowym Funduszu.

2. Przy ustalaniu wysokości środków na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2, wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 3 oraz art. 3b ust. 2, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 2, wypłat świadczeń wyrównawczych dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom tych rekompensat, wyrównań, świadczeń wyrównawczych oraz tych dodatków, w wysokości 2 % łącznej kwoty środków wypłacanych przez gminę.",

b)
w ust. 3 w pkt 4:
użyte dwukrotnie wyrazy "wyrównań za 2024 r." zastępuje się wyrazami "wyrównań za pierwsze półrocze 2024 r.",
kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) 15. dnia miesiąca następującego po pierwszych trzech miesiącach od rozpoczęcia wypłaty wyrównań za

drugie półrocze 2024 r. i za 2025 r. dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3b ust. 2, rozliczenie środków z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych wyrównań, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia kończącego dany kwartał wypłaty wyrównań za 2025 r., z tym że zapotrzebowanie na środki ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego kwartału.",

c)
w ust. 4a po wyrazach "art. 3a ust. 3" dodaje się wyrazy "oraz art. 3b ust. 2",
d)
po ust. 4b dodaje się ust. 4ba w brzmieniu:

"4ba. Minister właściwy do spraw energii przekazuje wojewodzie środki na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3b ust. 2, w terminie:

1) na wypłaty za trzeci kwartał 2024 r. - do dnia 31 sierpnia 2024 r.;

2) na wypłaty za czwarty kwartał 2024 r. - do dnia 31 października 2024 r.;

3) na wypłaty za pierwszy kwartał 2025 r. - do dnia 15 lutego 2025 r.;

4) na wypłaty za drugi kwartał 2025 r. - do dnia 30 kwietnia 2025 r.",

e)
w ust. 4f wyraz "lipca" zastępuje się wyrazem "sierpnia",
f)
w ust. 5 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) 30 września 2025 r. - w przypadku środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,

o których mowa w art. 3b ust. 2, za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;

7) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych,

o których mowa w art. 3b ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.",

g)
dodaje się ust. 9-12 w brzmieniu:

"9. Jeżeli dodatek dla gospodarstw domowych lub dodatek dla podmiotów wrażliwych został przyznany na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego w postępowaniu w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych lub dodatku dla podmiotów wrażliwych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zwrócić się do wojewody z wnioskiem o przyznanie środków na ten cel po terminie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.

10. Wojewoda składa wniosek o przyznanie środków na pokrycie dodatku dla gospodarstw domowych lub dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w ust. 9, w terminie:

1) do dnia 30 listopada 2024 r. - do ministra właściwego do spraw energii;

2) od dnia 1 stycznia 2025 r. - do ministra właściwego do spraw finansów publicznych - z rezerwy celowej budżetu państwa na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

11. Wojewoda w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. składa korektę zbiorczego rozliczenia środków, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.

12. Wypłata dodatków, o których mowa w ust. 9, od dnia 1 stycznia 2025 r. jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym ze środków budżetu państwa.";

12)
w art. 32:
a)
ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, świadczenia wyrównawcze dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1 oraz art. 3b ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, są wypłacane przez zarządcę rozliczeń.

2. Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, wypłat świadczeń wyrównawczych dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1 oraz art. 3b ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, z Funduszu w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu na rachunek bankowy wyodrębniony dla każdego roku kalendarzowego, za który jest wypłacana rekompensata, zwany dalej "rachunkiem rekompensaty ciepłowniczej".

3. Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, wypłaty świadczeń wyrównawczych dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1 oraz art. 3b ust. 1, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10 pkt 1, zarządca rozliczeń składa nie częściej niż raz na miesiąc do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty środków i numer rachunku rekompensaty ciepłowniczej.",

b)
w ust. 5 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.";
13)
w art. 36:
a)
w ust. 1a po wyrazach "art. 23 ust. 1 pkt 1, 4 lub 6" dodaje się wyrazy "oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 4",
b)
w ust. 1b po wyrazach "art. 23 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 7" dodaje się wyrazy "oraz art. 23a ust. 1 pkt 2, 3 i 5";
14)
w art. 37:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

"1aa. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3b ust. 1 albo 2, które nie stosuje się do obowiązku określonego w art. 3b ust. 1 albo 2, podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 10 000 zł i nie wyższej niż 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna jest związana z działalnością wykonywaną na podstawie koncesji, to wysokość tej kary nie może być niższa niż 100 000 zł i nie wyższa niż 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorstwa, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.",

b)
w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "ust. 1 i 1a" zastępuje się wyrazami "ust. 1-1aa";
15)
w art. 59a w ust. 1 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.";
16)
w art. 59b:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Wytwórca ciepła, na wniosek sprzedawcy ciepła w danym systemie ciepłowniczym złożony nie później niż do dnia 31 marca 2025 r., jest obowiązany przekazać temu sprzedawcy ciepła informację o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną oraz cenie nośnika ciepła lub stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą, za każdy miesiąc wskazany w tym wniosku przypadający w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.

1b. Wytwórca ciepła, na wniosek sprzedawcy ciepła w danym systemie ciepłowniczym złożony nie później niż do dnia 30 września 2025 r., jest obowiązany przekazać temu sprzedawcy ciepła informację o cenie ciepła, cenie za zamówioną moc cieplną oraz cenie nośnika ciepła lub stawce opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawce opłaty za ciepło w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą, za każdy miesiąc wskazany w tym wniosku przypadający w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r., w terminie 7 dni od dnia złożenia tego wniosku.",

b)
w ust. 2 wyrazy "obowiązku, o którym mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "obowiązków, o których mowa w ust. 1-1b";
17)
w art. 62:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

"11. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych:

1) w roku 2024 wynosi 1 000 000,00 zł;

2) w latach 2025-2035 wynosi 500 000,00 zł.",

b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na wyrównania, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12aa ust. 1, oraz świadczenia wyrównawcze, o których mowa w art. 15a, w roku 2024 wynosi 3 500 000 000,00 zł.",

c)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Maksymalny limit wydatków z Funduszu przeznaczonych na wyrównania, o których mowa w art. 12aa ust. 1, w roku 2025 wynosi 350 000 000,00 zł.",

d)
w ust. 2 użyte dwukrotnie wyrazy "w ust. 1 i 1a" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-1b";
18)
art. 63a otrzymuje brzmienie:

"Art. 63a. Środki wypłacone z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, świadczenia wyrównawcze dla sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 15a ust. 1, oraz wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3a ust. 1 i 3 oraz art. 3b ust. 1 i 2, i sprzedawców ciepła, o których mowa w art. 12c ust. 10, zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 794).".

W ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 uchyla się ust. 6;
2)
w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się średnik i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

"4) na 2024 r., w przypadku zatwierdzenia taryfy lub jej zmiany na podstawie art. 51a, w terminie do dnia 15 lipca 2024 r.;

5) na 2024 r., w przypadku niezatwierdzenia taryfy lub jej zmiany zgodnie z pkt 4, w terminie do dnia 16 lipca 2024 r., przy czym wówczas ceny te wynoszą 80 % średnich cen energii elektrycznej opublikowanych zgodnie z pkt 3 i są stosowane do dnia opublikowania cen zgodnie z pkt 4.";

3)
w art. 15:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90 % zużycia w stosunku do poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony, będący sprzedawcą energii elektrycznej na rzecz odbiorcy uprawnionego w dniu 31 grudnia 2023 r. niezależnie od tego czy posiada zawartą z tym odbiorcą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową lub podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w zakresie usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczonych na podstawie umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, w 2024 r. stosuje wobec odbiorcy uprawnionego u ust.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy podmiot uprawniony ma zawartą jedną z umów, o których mowa w ust. 1, z odbiorcą uprawnionym, zastosowanie upustu następuje przez obniżenie należności z pierwszej faktury za 2024 r. lub kolejnych faktur. W przypadku rozwiązania umowy z dniem 31 grudnia 2023 r. lub później, upust jest przekazywany jednorazowo na rachunek wskazany przez odbiorcę uprawnionego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony informacji o rachunku płatniczym odbiorcy. Podmiot uprawniony wzywa odbiorcę uprawnionego do udostępnienia numeru rachunku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859) lub nie później niż na 30 dni przed rozwiązaniem umowy, wskazując 14-dniowy termin na podanie rachunku płatniczego przez odbiorcę uprawnionego.

1b. W przypadku odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w ust. 1, będącego jednocześnie prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przez zużycie energii elektrycznej należy rozumieć pobór energii elektrycznej z sieci przed sumarycznym bilansowaniem, o którym mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy.",

c)
w ust. 2 po wyrazach "10% łącznej kwoty" dodaje się wyraz "brutto",
d)
dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu:

"6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dysponuje danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, dane te są udostępniane podmiotowi uprawnionemu przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, do sieci którego odbiorca uprawniony jest przyłączony, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, pod warunkiem uprzedniego złożenia przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7.

7. Odbiorca uprawniony, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od podmiotu uprawnionego o braku dysponowania danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o akceptacji udostępnienia podmiotowi uprawnionemu danych w trybie określonym w ust. 6. Do oświadczenia stosuje się przepisy art. 9 ust. 6-8. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy upustu.

8. W przypadku gdy odbiorca uprawniony w danym punkcie poboru energii, w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nabywał energię elektryczną od więcej niż jednego sprzedawcy energii elektrycznej, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego składa podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej w danym punkcie poboru i w tym okresie wobec sprzedawców energii elektrycznej innych niż podmiot uprawniony. Do oświadczenia składanego przez odbiorcę uprawnionego stosuje się przepisy art. 9 ust. 6-8.

9. Oświadczenie odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Odbiorca uprawniony jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, w terminie wskazanym w ust. 8 i z klauzulą, o której mowa w ust. 9, uprawnia podmiot uprawniony do obliczenia kwoty upustu na podstawie łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej dokonanej wyłącznie przez podmiot uprawniony.";

4)
w art. 19:
a)
w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 czerwca 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 października 2024 r.",
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 listopada 2024 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, którym udzielono upustu do dnia 30 czerwca 2024 r.;

2) 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. - w przypadku odbiorców uprawnionych, którym udzielono upustu do dnia 31 grudnia 2024 r.",

b)
w ust. 1a wyrazy "od dnia 1 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r." zastępuje się wyrazami "od dnia 31 października 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r.",
c)
w ust. 1b skreśla się wyrazy "oraz art. 21a ust. 1" oraz wyrazy "albo art. 21 ust. 4",
d)
po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. W przypadku niezatwierdzenia taryfy do dnia 30 września 2024 r. obejmującej okres co najmniej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dla podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, do rozliczenia rekompensaty stosuje się ceny ustalone zgodnie z art. 12a ust. 5.",

e)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy wniosek o rozliczenie rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.

2b. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku o rozliczenie rekompensaty. Zatwierdzenie wniosku o rozliczenie rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.",

f)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminach, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 1a, lub w przypadku niezłożenia kolejnego wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia wniosku, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty.",

g)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przepisy art. 16 ust. 3, art. 18 ust. 2 i 4-8 oraz art. 20 stosuje się odpowiednio do wniosków o rozliczenie rekompensaty.";

5)
uchyla się art. 21a;
6)
w art. 25 w ust. 1 wyrazy "2025 r." zastępuje się wyrazami "2027 r.";
7)
w art. 36 dodaje się ust. 6-9 w brzmieniu:

"6. Jeżeli dodatek elektryczny został przyznany na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego w postępowaniu w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zwrócić się do wojewody z wnioskiem o przyznanie środków na ten cel po terminie, o którym mowa w ust. 4.

7. Wypłata dodatku, o którym mowa w ust. 6, od dnia 1 stycznia 2025 r. jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym ze środków budżetu państwa.

8. Wojewoda składa wniosek o przyznanie środków na pokrycie dodatku, o którym mowa w ust. 6, w terminie:

1) do dnia 30 listopada 2024 r. - do ministra właściwego do spraw energii;

2) od dnia 1 stycznia 2025 r. - do ministra właściwego do spraw finansów publicznych - z rezerwy celowej budżetu państwa na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

9. Wojewoda w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. składa korektę zbiorczego rozliczenia środków, o którym mowa w ust. 4.";

8)
w art. 38 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 3, art. 4, art. 5 ust. 1, 3 lub 4, art. 6-7a, art. 8b ust. 1-3 lub art. 51a ust. 1, 3 i 4;";

9)
w rozdziale 8 dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych:

1) posiadające zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla energii elektrycznej na 2024 r. występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę tej taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r., w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859);

2) wykonujące zadania sprzedawcy z urzędu, zwolnione z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie albo o zmianę taryfy dla energii elektrycznej dla tych odbiorców na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, nie wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla energii elektrycznej,

2) ust. 1 pkt 2, nie wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie albo o zmianę taryfy dla energii elektrycznej

- Prezes URE wzywa to przedsiębiorstwo do złożenia odpowiednio wniosku o zmianę taryfy dla energii elektrycznej albo wniosku o zatwierdzenie taryfy lub o zmianę taryfy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku gdy mimo wezwania przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, nie złoży wniosków, o których mowa w ust. 1, lub nie uzupełni tych wniosków w terminie lub uzupełnione wnioski nadal zawierają braki formalne lub merytoryczne uniemożliwiające zatwierdzenie taryfy albo zmiany taryfy zgodnie z art. 44-45a ustawy - Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 3 i 4 tej ustawy, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę rekompensat po otrzymaniu informacji o tym fakcie od Prezesa URE.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza do stosowania taryfę, o której mowa w ust. 1, od dnia 1 lipca 2024 r., a w przypadku nieopublikowania decyzji zatwierdzającej taryfę do dnia 30 czerwca 2024 r. - niezwłocznie z dniem następującym po dniu opublikowania tej decyzji.

5. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, o których mowa w ust. 1, wchodzące w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo przedkłada taryfę do zatwierdzenia w terminie wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.";

10)
w art. 57:
a)
w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) w roku 2024 - dodatków elektrycznych, o których mowa w art. 27 ust. 1 - 20 000 000 zł;

4) w latach 2025-2035 - dodatków elektrycznych, o których mowa w art. 27 ust. 1 - 300 000 zł.",

b)
w ust. 1a wyrazy "6 000 000 000 zł" zastępuje się wyrazami "7 030 000 000 zł".

W ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190 i 834) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) 693 zł/MWh albo 500 zł/MWh - w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a,

z wyłączeniem odbiorców, którzy zawarli umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 6d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834 i 859), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", ",

b)
w pkt 2:
w lit. a po wyrazach "art. 11 tej ustawy, " dodaje się wyrazy "a także w przypadku gdy zużywa energię elektryczną w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., ",
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) przedsiębiorcę będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 4 ), w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności, ",

c)
w pkt 3 wyrazy "ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127 i 2249), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne" " zastępuje się wyrazami "ustawy - Prawo energetyczne";
2)
w art. 3:
a)
w ust. 1:
w pkt 1:
w lit. a wyrazy "w okresie od dnia" zastępuje się wyrazami "wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia",
––
w lit. b wyrazy "w okresie od dnia" zastępuje się wyrazami "wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia",
––
w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.;",

w pkt 2 dodaje się średnik i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) art. 2 pkt 2 lit. b-f, wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.",

b)
w ust. 9 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 czerwca 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2024 r." oraz po wyrazach "wysokości nie wyższej" dodaje się wyrazy "w zł/MWh",
c)
w ust. 10 w zdaniu pierwszym i zdaniu drugim po wyrazach "nie może być wyższa" dodaje się wyrazy "w zł/MWh";
3)
w art. 5:
a)
w ust. 2 w pkt 2 dodaje się średnik i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.",

b)
ust. 6a otrzymuje brzmienie:

"6a. Odbiorcy uprawnieni, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, i:

1) posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 31 grudnia 2023 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 stycznia 2024 r.,

2) posiadali status odbiorcy uprawnionego na dzień 30 czerwca 2024 r. i spełniali warunki uznania za odbiorców uprawnionych na dzień 1 lipca 2024 r.

- nie są obowiązani do składania nowych oświadczeń na 2024 r.";

4)
w art. 8:
a)
w ust. 3:
w pkt 1-3 po wyrazach "na 2024 r." dodaje się wyrazy ", z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej",
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną na potrzeby odbiorców uprawnionych, zwolnionym z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, jest średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przez Prezesa URE dla sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.",

b)
ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, dla przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych, odpowiednio na 2023 r. albo na 2024 r., z uwzględnieniem art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy - Prawo energetyczne, opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.",

c)
w ust. 3b pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) średnia ważona wolumenem z zakończonego okresu rozliczeniowego obejmującego dzień 16 sierpnia 2023 r. cena energii elektrycznej dla umów z gwarancją stałej ceny tego samego rodzaju, zawartych z odbiorcami uprawnionymi, stosowana przez podmiot uprawniony - w przypadku gdy umowa została zawarta po dniu 16 sierpnia 2023 r.",

d)
po ust. 4a dodaje się ust. 4aa w brzmieniu:

"4aa. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w okresie do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE taryfy lub jej zmiany, zgodnie z art. 51a ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest cena energii elektrycznej opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, stosowana przez dany podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej.",

e)
po ust. 4b dodaje się ust. 4ba w brzmieniu:

"4ba. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lub ust. 3a, na potrzeby rekompensaty wypłacanej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w okresie do dnia opublikowania przez Prezesa URE średniej ceny, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ceną odniesienia, o której mowa w ust. 2, jest cena energii elektrycznej opublikowana zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, stosowana przez dany podmiot uprawniony dla danej grupy taryfowej.",

f)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Rekompensata, o której mowa w ust. 2, przysługuje również z tytułu stosowania ceny maksymalnej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.",

g)
w ust. 6 wyrazy "art. 3 ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3",
h)
w ust. 8 i 9 wyrazy "30 czerwca 2024" zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2024";
5)
po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. Podmiot uprawniony ma prawo do wystąpienia do zarządcy rozliczeń o wypłatę dwóch rat zaliczki na poczet rekompensaty:

1) za lipiec 2024 r., zwanej dalej "pierwszą ratą zaliczki", stanowiącej 50 % kwoty sumy zatwierdzonych rekompensat za lipiec 2023 r. na podstawie art. 8 ust. 2, 6 i 9 oraz rekompensat za lipiec 2023 r. zatwierdzonych na podstawie art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej;

2) za sierpień 2024 r., zwanej dalej "drugą ratą zaliczki", stanowiącej 50 % kwoty sumy zatwierdzonych rekompensat za sierpień 2023 r. na podstawie art. 8 ust. 2, 6 i 9 oraz rekompensat za sierpień 2023 r. zatwierdzonych na podstawie art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

2. Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę:

1) pierwszej raty zaliczki - w terminie do dnia 20 lipca 2024 r.;

2) drugiej raty zaliczki - w terminie do dnia 20 sierpnia 2024 r.

3. Zarządca rozliczeń wypłaca kwotę raty zaliczki dla wniosku o wypłatę:

1) pierwszej raty zaliczki - w terminie do dnia 10 sierpnia 2024 r.;

2) drugiej raty zaliczki - w terminie do dnia 10 września 2024 r.

4. Wniosek o wypłatę raty zaliczki zawiera:

1) oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;

2) oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;

4) adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;

5) wnioskowaną wysokość raty zaliczki w zaokrągleniu do pełnych złotych;

6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;

7) inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty raty zaliczki.

5. Pierwsza rata zaliczki rozliczana jest z wnioskiem o rekompensatę składanym za listopad 2024 r. przez pomniejszenie kwoty rekompensaty za listopad 2024 r.

6. Druga rata zaliczki rozliczana jest z wnioskiem o rekompensatę składanym za grudzień 2024 r. poprzez pomniejszenie kwoty rekompensaty za grudzień 2024 r.

7. W przypadku gdy w wyniku pomniejszenia kwoty rekompensaty, o którym mowa w ust. 5 i 6, wystąpi kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na wyodrębniony rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji od zarządcy rozliczeń o kwocie zwrotu.

8. Do rozpatrywania wniosku o wypłatę raty zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy art. 10, art. 15 i art. 16-19.";

6)
w art. 10:
a)
uchyla się ust. 2,
b)
dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kwoty rekompensat, o których mowa w art. 8 ust. 1, powiększa się o podatek od towarów i usług.";

7)
w art. 13:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "30 czerwca 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 października 2024 r.",
b)
ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie:

"1a. Podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty za okres od dnia:

1) 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. - w terminie od dnia 31 października 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r.;

2) 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - w terminie od dnia 1 maja 2025 r. do dnia 30 września 2025 r.

1b. W przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 4a i 4b, do rozliczenia rekompensaty stosuje się ceny odniesienia ustalone odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 3 albo 3a.",

c)
po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. W przypadku niezatwierdzenia taryfy do dnia 30 września 2024 r. obejmującej okres co najmniej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. dla podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 3, do rozliczenia rekompensaty stosuje się ceny odniesienia ustalone zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 4.",

d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo 1a, lub w przypadku niezłożenia kolejnego wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia wniosku wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty.",

e)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Przepisy art. 10 ust. 3 i art. 12 ust. 3 oraz 5-8 stosuje się odpowiednio do wniosków o rozliczenie rekompensaty.",

f)
dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W przypadku gdy wniosek o rozliczenie rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub usunięcia wątpliwości w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń zgodnie z art. 12 ust. 3.";

8)
uchyla się art. 15a;
9)
w art. 19 w ust. 1 wyrazy "2026 r." zastępuje się wyrazami "2027 r.";
10)
w art. 20:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b oraz c, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii wynosił nie więcej niż 90 % średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., podmiot uprawniony, będący sprzedawcą energii elektrycznej na rzecz odbiorcy uprawnionego w dniu 31 grudnia 2023 r., niezależnie od tego czy nadal posiada zawartą z tym odbiorcą umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową, w 2024 r. stosuje wobec tego odbiorcy uprawnionego upust.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy podmiot uprawniony ma zawartą umowę, o której mowa w ust. 1, z odbiorcą uprawnionym zastosowanie upustu następuje przez obniżenie należności z pierwszej faktury za energię elektryczną za 2024 r. lub kolejnych faktur. W przypadku rozwiązania umowy z dniem 31 grudnia 2023 r. lub później, upust jest przekazywany jednorazowo na rachunek wskazany przez odbiorcę uprawnionego w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony informacji o rachunku płatniczym odbiorcy. Podmiot uprawniony wzywa odbiorcę uprawnionego do udostępnienia numeru rachunku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego lub nie później niż na 30 dni przed dniem rozwiązania umowy.

1b. W przypadku odbiorcy uprawnionego będącego jednocześnie prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii, przez zużycie energii elektrycznej należy rozumieć pobór energii elektrycznej z sieci przed sumarycznym bilansowaniem, o którym mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy.",

c)
dodaje się ust. 6-10 w brzmieniu:

"6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dysponuje danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, dane te są udostępniane podmiotowi uprawnionemu przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, do sieci którego odbiorca uprawniony jest przyłączony, pod warunkiem uprzedniego złożenia przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7. Podmiot uprawniony informuje odbiorcę uprawnionego o braku dysponowania danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej przez tego odbiorcę.

7. Odbiorca uprawniony, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji od podmiotu uprawnionego o braku dysponowania danymi umożliwiającymi określenie poziomu zużycia energii elektrycznej, jest uprawniony do złożenia oświadczenia o akceptacji udostępnienia podmiotowi uprawnionemu tych danych zgodnie z ust. 6. Do oświadczenia składanego przez odbiorcę uprawnionego stosuje się przepisy art. 5 ust. 3 i 4. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia uprawnia podmiot uprawniony do niestosowania wobec tego odbiorcy upustu.

8. W przypadku gdy odbiorca uprawniony w danym punkcie poboru energii w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nabywał energię elektryczną od więcej niż jednego sprzedawcy energii elektrycznej, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. poz. 859) składa podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w ust. 1, oświadczenie o łącznej kwocie rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej nabywanej w celu zużycia na potrzeby własne przez odbiorcę końcowego w danym punkcie poboru i w tym okresie od sprzedawców energii elektrycznej innych niż podmiot uprawniony. Do oświadczenia składanego przez odbiorcę uprawnionego stosuje się przepisy art. 5 ust. 3 i 4.

9. Oświadczenie odbiorcy uprawnionego, o którym mowa w ust. 8, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Odbiorca uprawniony jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

10. Niezłożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, w terminie wskazanym w ust. 8 i z klauzulą, o której mowa w ust. 9, uprawnia podmiot uprawniony do obliczenia kwoty upustu na podstawie łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej dokonanej wyłącznie przez podmiot uprawniony.";

11)
w art. 24 w ust. 4 po wyrazach "na Fundusz" dodaje się wyrazy "wraz z odsetkami, jeżeli takie powstaną, ";
12)
w art. 26 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wykaz podmiotów, o których mowa w art. 21, które złożyły sprawozdania, o których mowa w:

1) art. 25 ust. 1 - w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,

2) art. 28a ust. 1 pkt 2 - do dnia 16 grudnia 2024 r.,

3) art. 28b ust. 1 pkt 2 - do dnia 15 maja 2025 r.

- ze wskazaniem okresów rozliczeniowych.

5. Zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wykaz podmiotów, o którym mowa w ust. 4, w postaci elektronicznej umożliwiającej jego przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk, a także kopiowanie danych na informatyczne nośniki danych.";

13)
w art. 28:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Prezes URE, na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 26 ust. 4, lub innych dostępnych informacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń, przeprowadza kontrolę w zakresie w jakim podmioty, o których mowa w art. 21, nie wypełniły obowiązku:

1) złożenia sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 1, art. 28a ust. 1 pkt 2 lub art. 28b ust. 1 pkt 2;

2) przekazania na rachunek Funduszu sumy odpisów, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 28a ust. 1 pkt 1 lub art. 28b ust. 1 pkt 1.",

b)
w ust. 2-4, 6 i 13 po wyrazach "o której mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a",
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający, w przypadku kontroli, o której mowa w:

1) ust. 1, ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1;

2) ust. 1a, ustalenia kontroli w zakresie wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28a ust. 1 lub art. 28b ust. 1.",

d)
w ust. 7:
we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o której mowa w ust. 1" dodaje się wyrazy "lub 1a",
w pkt 1 po wyrazach "art. 25 ust. 1" dodaje się wyrazy ", art. 28a ust. 1 pkt 2 lub art. 28b ust. 1 pkt 2, a w przypadku braku sprawozdania, o którym mowa w art. 25 ust. 1, art. 28a ust. 1 pkt 2 lub art. 28b ust. 1 pkt 2, kwoty obliczonej przez Prezesa URE";
14)
w art. 31:
a)
w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) nie przestrzega obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1;",

b)
w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "pkt 1" dodaje się wyrazy "i 1a";
15)
w art. 43:
a)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Maksymalny limit wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat za 2024 r. wynosi:

1) w 2024 r. - 4 683 000 000 zł;

2) w 2025 r. - 1 209 090 000 zł.",

b)
w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "25 lipca 2024 r." zastępuje się wyrazami "25 stycznia 2025 r.".

W ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 i 834) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r.;";

2)
w art. 3:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W okresie:

1) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, zwanymi dalej "odbiorcami uprawnionymi", cenę wynoszącą 200,17 zł/MWh,

2) od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podmiot uprawniony, inny niż przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, cenę paliw gazowych równą cenie paliw gazowych zatwierdzonej w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne

- zwane dalej "ceną maksymalną paliw gazowych".",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

1a. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, nie posiada zatwierdzonej taryfy dla paliw gazowych obowiązującej w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., podmiot uprawniony, inny niż przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, stosuje w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi ceny paliw gazowych zatwierdzone w taryfie obowiązującej dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, w dniu 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia w życie taryfy, o której mowa w ust. 1 pkt 2. W przypadku zatwierdzenia taryfy przedłożonej do zatwierdzenia zgodnie z art. 63a ust. 2, cena maksymalna paliw gazowych dla podmiotów innych niż podmiot, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, jest równa cenie paliw gazowych zatwierdzonej w tej taryfie, od dnia następującego po dniu opublikowania decyzji zatwierdzającej taryfę.

1b. Kwalifikację do grup taryfowych odbiorców paliw gazowych danego przedsiębiorstwa energetycznego stosuje się zgodnie z zasadami określonymi w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. W przypadku gdy zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", taryfa dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, nie zawiera grup taryfowych dla odbiorców danego rodzaju paliwa gazowego, stosuje się odpowiednio ceny i stawki opłat dla grup taryfowych dla gazu zaazotowanego (Ls) w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE dla przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

1c. W przypadku zatwierdzenia zmiany taryfy, o której mowa w art. 63a ust. 2, cena maksymalna paliw gazowych dla podmiotu uprawnionego innego niż przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, jest równa cenie paliw gazowych zatwierdzonej w tej zmianie taryfy, od dnia następującego po dniu opublikowania decyzji zatwierdzającej tę zmianę taryfy.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli podmiot uprawniony stosuje w 2023 r. lub w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. lub w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. taryfę w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy - Prawo energetyczne dla paliw gazowych zatwierdzoną przez Prezesa URE, w której dla poszczególnych okresów ustalono ceny paliw gazowych na poziomie niższym niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się te ceny. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje za okresy, w których cena określona w taryfie była niższa niż cena maksymalna paliwa gazowego.",

d)
w ust. 6 w zdaniu drugim wyrazy "30 czerwca" zastępuje się wyrazami "31 grudnia";
3)
w art. 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. W przypadku wypłaty tymczasowej rekompensaty, o której mowa w ust. 6 i 7, przepisów art. 14 ust. 5-7 nie stosuje się.";

4)
w art. 5:
a)
w ust. 2b po wyrazach "zgodnie z art. 4 ust. 6" dodaje się wyrazy ", z uwzględnieniem art. 4 ust. 7",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o wypłatę rekompensaty za styczeń 2023 r. składa się nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2023 r., za styczeń 2024 r. - nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2024 r., a za lipiec 2024 r. - w terminie od dnia 20 sierpnia 2024 r. do dnia 10 września 2024 r.";

5)
w art. 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem jej wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów i prawidłowego reprezentowania na podstawie podanych we wniosku danych i dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania, biorąc pod uwagę posiadane środki na rachunku bankowym wyodrębnionym dla każdego roku kalendarzowego, dla którego jest wypłacana rekompensata, zwanym dalej "rachunkiem rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych".",

b)
w ust. 4 w zdaniu pierwszym wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni",
c)
w ust. 7 w zdaniu drugim po wyrazach "30 czerwca 2024 r." dodaje się wyrazy "oraz za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.",
d)
w ust. 8 wyrazy "2026 r." zastępuje się wyrazami "2027 r.";
6)
w art. 7:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 wyrazy "30 czerwca 2024 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2024 r.",
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za rok 2024 - nie wcześniej niż od dnia 15 maja 2025 r. i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.",

b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 6, do rozliczenia rekompensaty za okres od dnia określonego odpowiednio w art. 4 ust. 6 pkt 1 albo 2 do dnia zatwierdzenia kolejnej taryfy, przyjmuje się, jako cenę paliwa gazowego wynikającą z taryfy (Cpt), o której mowa w art. 4 ust. 2, cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy. Przepisu art. 4 ust. 7 nie stosuje się.",

c)
w ust. 3 w:
pkt 1 wyraz "sierpnia" zastępuje się wyrazem "października",
pkt 2 wyraz "stycznia" zastępuje się wyrazem "października",
d)
w ust. 4 w:
pkt 1 wyraz "października" zastępuje się wyrazem "grudnia",
pkt 2 wyraz "marca" zastępuje się wyrazem "grudnia",
e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub w przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy zatwierdzenia wniosku o rozliczenie rekompensaty, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nienależnie pobranych środków.";

7)
w art. 9:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków przeznaczonych na wypłaty rekompensat, o których mowa w art. 4 ust. 2-3a, oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu COVID-19 w terminie do dnia 31 marca 2026 r.",

b)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków przeznaczonych na wypłaty rekompensaty, o której mowa w art. 4 ust. 4, oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji w terminie do dnia 31 stycznia 2026 r.";

8)
w art. 10 w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "z tytułu stosowania maksymalnej ceny paliw gazowych, w 2023 r. lub w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.";
9)
w art. 11:
a)
w ust. 2 w:
pkt 1 wyraz "października" zastępuje się wyrazem "grudnia",
pkt 2 wyraz "marca" zastępuje się wyrazem "grudnia",
w części wspólnej wyrazy "8 listopada 2024 r. lub do dnia 8 kwietnia 2025 r." zastępuje się wyrazami "8 stycznia 2025 r. lub do dnia 8 stycznia 2026 r.",
b)
w ust. 3:
wyrazy "8 listopada 2024 r." zastępuje się wyrazami "8 stycznia 2025 r.",
wyrazy "8 kwietnia 2025 r." zastępuje się wyrazami "8 stycznia 2026 r.",
c)
w ust. 5:
w pkt 1 wyraz "października" zastępuje się wyrazem "grudnia",
w pkt 2 wyraz "marca" zastępuje się wyrazem "grudnia";
10)
w art. 12:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kwoty rekompensat, o których mowa w art. 4 ust. 1, powiększa się o podatek od towarów i usług.";

11)
w art. 14 w ust. 1 po wyrazach "30 czerwca 2024 r." dodaje się wyrazy "lub na okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.";
12)
w art. 15 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach "30 czerwca 2024 r." dodaje się wyrazy "oraz w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.";
13)
w art. 17 w ust. 1 po wyrazach "7-7b" dodaje się wyrazy "oraz art. 63a ust. 2";
14)
w art. 23:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po półroczu, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych refundacji podatku VAT, a także informację o liczbie toczących się postępowań w sprawie wypłaty refundacji podatku VAT, w których w związku z wniesieniem odwołania nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego, którego skutkiem jest przyznanie refundacji podatku VAT, oraz o łącznej wysokości refundacji podatku VAT będącej przedmiotem tych postępowań, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dane półrocze.",

b)
dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Jeżeli refundacja podatku VAT została przyznana na skutek prawomocnego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej lub sądu administracyjnego w postępowaniu w sprawie wypłaty refundacji podatku VAT, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może zwrócić się do wojewody z wnioskiem o przyznanie środków na ten cel po terminie, o którym mowa w ust. 3, jednak nie później niż:

1) do dnia 15 listopada 2025 r., w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.;

2) do dnia 15 listopada 2026 r., w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r.

5. Wojewoda składa wniosek o przyznanie środków na pokrycie refundacji podatku VAT, o której mowa w ust. 4, w terminie:

1) do dnia 30 listopada 2025 r., w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. - do ministra właściwego do spraw energii;

2) do dnia 30 listopada 2026 r., w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r. - do ministra właściwego do spraw energii;

3) od dnia 1 stycznia 2026 r. - do ministra właściwego do spraw finansów publicznych - z rezerwy celowej budżetu państwa na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa - w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.;

4) od dnia 1 stycznia 2027 r. - do ministra właściwego do spraw finansów publicznych - z rezerwy celowej budżetu państwa na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa - w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r.

6. Wojewoda składa korektę zbiorczego rozliczenia środków, o którym mowa w ust. 3, w terminie do dnia:

1) 31 grudnia 2025 r. - w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.;

2) 31 grudnia 2026 r. - w przypadku refundacji podatku VAT za paliwa gazowe dostarczone w 2024 r.";

15)
w art. 26 w ust. 4 po wyrazach "Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny" dodaje się wyrazy "wraz z odsetkami, jeżeli takie powstaną, ";
16)
w art. 31b w ust. 3 po wyrazach "Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny" dodaje się wyrazy "wraz z odsetkami, jeżeli takie powstaną, ";
17)
w art. 31c w ust. 3 po wyrazach "Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny" dodaje się wyrazy ", w części dotyczącej paliw gazowych dostarczonych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., ";
18)
w rozdziale 5 dodaje się art. 63a i art. 63b w brzmieniu:

"Art. 63a. 1. Taryfa przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, obowiązująca w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, przestaje obowiązywać z dniem 30 czerwca 2024 r.

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedkłada Prezesowi URE do zatwierdzenia taryfę w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 2, wprowadza do stosowania taryfę, o której mowa w ust. 2, od dnia 1 lipca 2024 r., a w przypadku nieopublikowania decyzji zatwierdzającej tę taryfę do dnia 30 czerwca 2024 r. - z dniem następującym po jej opublikowaniu.

4. W przypadku nieopublikowania decyzji zatwierdzającej taryfę, o której mowa w ust. 2, do dnia 30 czerwca 2024 r. przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia opublikowania decyzji zatwierdzającej taryfę, stosuje taryfę obowiązującą dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r. W takim przypadku rekompensata, o której mowa w art. 4, nie przysługuje.

Art. 63b. 1. W przypadku gdy taryfa przestaje obowiązywać zgodnie z art. 63a ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, do dnia 28 lutego 2025 r. przedstawia Prezesowi URE w celu weryfikacji informację zawierającą kwotę korekty wraz z uzasadnieniem.

2. Kwota korekty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w związku z niewystarczającym lub nadmiernym odzyskaniem kosztów zakupu paliw gazowych w wyniku ustania obowiązywania taryfy na podstawie art. 63a ust. 1.

3. Kwotę korekty, o której mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn:

1) ilości sprzedanych paliw gazowych odbiorcom uprawnionym w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. oraz

2) różnicy wykonanego średniego ważonego kosztu zakupu paliw gazowych na ten okres, określonego w ust. 4, i średniego ważonego planowanego kosztu zakupu paliw gazowych, wynikającego z zatwierdzonej taryfy, która przestała obowiązywać na podstawie art. 63a ust. 1.

4. Wykonany średni ważony jednostkowy koszt zakupu paliw gazowych ustala się w odniesieniu do wolumenu paliw gazowych dostarczonego do odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 62c ust. 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 63a ust. 4, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 62c ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, w kwocie korekty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia również kwotę stanowiącą iloczyn:

1) ilości paliw gazowych sprzedanych odbiorcom uprawnionym w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia opublikowania decyzji zatwierdzającej taryfę, o której mowa w art. 63a ust. 2, oraz

2) różnicy pomiędzy ceną paliw gazowych w taryfie, o której mowa w art. 63a ust. 2, a ceną tych paliw w taryfie obowiązującej dla tego przedsiębiorstwa w dniu 1 stycznia 2022 r.

6. Prezes URE dokonuje weryfikacji kwoty korekty, o której mowa w ust. 1, w drodze decyzji.

7. Zweryfikowaną kwotę korekty w przypadku:

1) niewystarczającego odzyskania kosztów paliw gazowych - uwzględnia się w kolejnych taryfach zatwierdzanych dla tego przedsiębiorstwa energetycznego do dnia 31 grudnia 2027 r.;

2) nadmiernego odzyskania kosztów paliw gazowych - zwraca się zarządcy rozliczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 6.

8. Wzrost średniej ceny sprzedaży paliwa gazowego spowodowany uwzględnieniem rozliczenia części korekty, o której mowa w ust. 7 pkt 1, w kolejnej taryfie nie może przekroczyć 15 % poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty.

9. Prezes URE przekazuje zarządcy rozliczeń informację o kwocie, o której mowa w ust. 7 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 6.";

19)
w art. 85a w ust. 1:
a)
w pkt 1 w lit. a wyrazy "3 100 000 000,00 zł" zastępuje się wyrazami "3 223 000 000,00 zł",
b)
w pkt 2 w lit. a wyrazy "550 000 000,00 zł" zastępuje się wyrazami "673 000 000,00 zł".

W ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 553) w art. 22 i art. 24 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.".

W ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1681) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w pkt 3, w art. 3a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Korespondencja między przedsiębiorstwami energetycznymi, odbiorcami, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, w tym wnioski, oświadczenia, informacje, powiadomienia, jest wymieniana w postaci papierowej, dokumentowej, elektronicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).";

2)
w art. 48:
a)
w pkt 3 wyrazy "art. 1 pkt 3" zastępuje się wyrazami "art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 3 pkt 6d, pkt 3",
b)
w pkt 6 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.",
c)
w pkt 7 skreśla się wyrazy "i 6d",
d)
uchyla się pkt 8.

W ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762) w art. 50:

1)
w pkt 3 wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.";
2)
w pkt 4 uchyla się lit. b i c;
3)
po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) art. 1 pkt 41 i pkt 53 lit. b w zakresie, w jakim dotyczy prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, które wchodzą w życie z dniem 2 lipca 2025 r.;".

1. 
W okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., w odniesieniu do odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2131), stawki opłaty mocowej, o której mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1 tej ustawy, bez podatku od towarów i usług, wynoszą 0 zł na miesiąc - w przypadku odbiorców, o których mowa w art. 89b ust. 3 tej ustawy.
2. 
Podmioty pobierające opłatę mocową, o których mowa w art. 69 ust. 2-5b ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, pobierają opłatę mocową od odbiorców wskazanych w ust. 1 w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w art. 89a ust. 3 i ust. 4 pkt 1 tej ustawy, z uwzględnieniem stawek, o których mowa w ust. 1.
1. 
Do spraw dotyczących rozliczenia wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 21, wszczętych na podstawie wniosków, o których mowa w art. 12b ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 21, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 21, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Wniosek o wypłatę wyrównania, o którym mowa w art. 12aa ust. 1 ustawy zmienianej w art. 21, za lipiec 2024 r. składa się w terminie do dnia 25 września 2024 r.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w art. 12a ust. 9 ustawy zmienianej w art. 21, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1. 
W przypadku gdy upust, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, został zastosowany przez sprzedawcę energii elektrycznej innego niż wymieniony w tym przepisie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisu art. 15 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22 nie stosuje się.
2. 
W przypadku gdy upust, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, został zastosowany przez sprzedawcę energii elektrycznej innego niż wymieniony w tym przepisie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisu art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23 nie stosuje się.

Dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 10a ustawy zmienianej w art. 14, zwanego dalej "Funduszem", w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dokonuje zmiany planu finansowego tego Funduszu celem dostosowania go do przepisów:

1)
art. 24 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
art. 26 ust. 4 oraz w art. 31b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zarządca Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), przekazuje środki z tytułu odsetek, o których mowa:

1)
w art. 24 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
w art. 26 ust. 4 oraz w art. 31b ust. 3 ustawy zmienianej w art. 24 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- dotychczas zgromadzonych na rachunku Funduszu, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostały przekazane na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 17, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia zmiany planu finansowego, o której mowa w art. 31.

Do rozliczeń dotacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, składanych za pierwsze półrocze 2024 r., stosuje się przepis art. 23 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24 w brzmieniu dotychczasowym.

1. 
Bank Gospodarstwa Krajowego, w celu dostosowania planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 17, do przepisów:
1)
art. 5 ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
art. 30 ustawy zmienianej w art. 21 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 36 ustawy zmienianej w art. 22 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
art. 23 ustawy zmienianej w art. 24 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- opracowuje projekt zmiany planu finansowego tego Funduszu i przedstawia go do uzgodnienia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

2. 
Prezes Rady Ministrów zatwierdza zmianę planu finansowego w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu tej zmiany.

Zaliczka, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, nie przysługuje podmiotowi, który do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zwrócił zaliczki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 22, lub zaliczki, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23.

Do rozliczeń z tytułu stosowania ceny maksymalnej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, zwanej dalej "ceną maksymalną", rekompensat, o których mowa w art. 8 tej ustawy, zaliczek, o których mowa w art. 8 ust. 14 tej ustawy, oraz upustu, o którym mowa w art. 20 tej ustawy, dokonywanych za okresy do dnia 30 czerwca 2024 r., stosuje się art. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 23 w brzmieniu dotychczasowym.

1. 
Cena maksymalna w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będącym małym lub średnim przedsiębiorstwem stanowi pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej", i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji".
2. 
Podmiotem udzielającym pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o pomocy publicznej jest podmiot uprawniony w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, zwany dalej "podmiotem udzielającym pomocy".
3. 
Wartością pomocy de minimis udzielonej danemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, jest równowartość łącznej kwoty rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z tym przedsiębiorcą, pobranej przez podmiot udzielający pomocy za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
4. 
Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji.
5. 
Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień zastosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1.
6. 
Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, który uzyskał pomoc de minimis, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:
1)
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2)
informacje określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy o pomocy publicznej, dotyczących podmiotów, o których mowa w art. 37 ust. 1 tej ustawy.
7. 
Podmiot udzielający pomocy, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 6, weryfikuje, czy pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, przyznana danemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza pułapu pomocy de minimis.
8. 
Jeżeli weryfikacja, o której mowa w ust. 7, wykaże, że w wyniku zastosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, dochodzi do naruszenia warunków określonych w art. 3 rozporządzenia Komisji, podmiot udzielający pomocy wzywa tego przedsiębiorcę do zwrotu kwoty pomocy de minimis, określonej zgodnie z ust. 3, wskazując w tym wezwaniu kwotę zwrotu. Zwrot jest dokonywany w ramach rozliczeń w kolejnych okresach rozliczeniowych.
9. 
Podmiot udzielający pomocy dokonuje przekazania zwróconych kwot należnych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, na zasadach określonych w art. 13 ustawy zmienianej w art. 23 dla zwrotu nienależnie otrzymanej rekompensaty.
1. 
Cena maksymalna w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będącym mikroprzedsiębiorstwem stanowi pomoc publiczną udzielaną na podstawie art. 19c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm. 5 ), zwanego dalej "rozporządzeniem 651/2014", i po spełnieniu określonych w nim warunków.
2. 
Pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1:
1)
nie może zostać udzielona w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. c i d oraz ust. 5 rozporządzenia 651/2014;
2)
będzie podlegała kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia 651/2014;
3)
nie może zostać udzielona powyżej progów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. ea rozporządzenia 651/2014.
3. 
Podmiotem udzielającym pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o pomocy publicznej w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, jest podmiot udzielający pomocy.
4. 
Wartością pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, udzielonej danemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, jest równowartość łącznej kwoty rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z tym przedsiębiorcą, pobranej przez podmiot udzielający pomocy za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
5. 
Dniem udzielenia pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, jest dzień zastosowania w rozliczeniach z tym przedsiębiorcą ceny maksymalnej.
6. 
Podmiot udzielający pomocy weryfikuje, czy pomoc publiczna, o której mowa w ust. 1, przyznana danemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1, nie przekracza limitu określonego w art. 4 ust. 1 lit. ea rozporządzenia 651/2014.
7. 
Jeżeli weryfikacja, o której mowa w ust. 6, wykaże, że w wyniku zastosowania ceny maksymalnej w rozliczeniach z przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, pomoc publiczna została udzielona powyżej progów, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. ea rozporządzenia 651/2014, podmiot udzielający pomocy wzywa tego przedsiębiorcę do zwrotu kwoty pomocy publicznej, określonej zgodnie z ust. 4, wskazując w tym wezwaniu kwotę zwrotu. Zwrot jest dokonywany w ramach rozliczeń w kolejnych okresach rozliczeniowych.
8. 
Podmiot udzielający pomocy dokonuje przekazania zwróconych kwot należnych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, na zasadach określonych w art. 13 ustawy zmienianej w art. 23 dla zwrotu nienależnie otrzymanej rekompensaty.

Do rekompensat, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 23, przysługujących za okres do dnia 30 czerwca 2024 r., stosuje się przepis art. 10 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 23 w brzmieniu dotychczasowym. Przepisu art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 23 nie stosuje się.

Do rekompensat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24, przysługujących za okres do dnia 30 czerwca 2024 r., stosuje się przepis art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 24 w brzmieniu dotychczasowym. Przepisu art. 12 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 24 nie stosuje się.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12d ustawy zmienianej w art. 21 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12d ustawy zmienianej w art. 21 i mogą być zmieniane.

1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wypłatę bonów energetycznych, o których mowa w art. 2, w latach 2024-2034 wynosi 1 616 000 000 zł, w tym:
1)
w 2024 r. - 1 286 000 000 zł;
2)
w 2025 r. - 320 000 000 zł;
3)
w 2026 r. - 2 000 000 zł;
4)
w 2027 r. - 1 000 000 zł;
5)
w 2028 r. - 1 000 000 zł;
6)
w 2029 r. - 1 000 000 zł;
7)
w 2030 r. - 1 000 000 zł;
8)
w 2031 r. - 1 000 000 zł;
9)
w 2032 r. - 1 000 000 zł;
10)
w 2033 r. - 1 000 000 zł;
11)
w 2034 r. - 1 000 000 zł.
2. 
Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.
3. 
W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 90 % środków, o których mowa w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, wysokość wypłacanych bonów energetycznych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych bonów była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie bonów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 11, art. 21, art. 23 pkt 1 lit. b tiret drugie oraz pkt 6, art. 24 pkt 10, art. 29, art. 34, art. 35 i art. 39-41, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.;
2)
art. 23 pkt 1 lit. a, w zakresie w jakim dotyczy wyłączenia odbiorców, którzy zawarli umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej, o której mowa w art. 3 pkt 6d ustawy zmienianej w art. 11, oraz art. 26 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 24 sierpnia 2024 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1429, 1606, 1615, 1667, 1860 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 858.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532, z 2021 r. poz. 1093, z 2022 r. poz. 202, 1477, 1692, 2243 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 1785 i 2760.
3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.
5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3, Dz. Urz. UE L 89 z 16.03.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 270 z 29.07.2021, str. 39, Dz. Urz. UE L 119 z 05.05.2023, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2023, str. 1.