Art. 13. - Bon energetyczny oraz zmiana niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.859

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2024 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 i 1681) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 70c:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W terminie do dnia 30 września 2024 r., w odniesieniu do okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą i podmiot dokonujący przywozu gazu ziemnego, z wyjątkiem przedsiębiorstw lub podmiotów, które zleciły w całości utrzymywanie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innemu podmiotowi na podstawie art. 24b, mogą zlecić Agencji, na podstawie umowy, wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Przepisy art. 24b ust. 1a-5 i 9-11 stosuje się odpowiednio.",

b)
w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025 r. - w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r., a umowa powinna zostać zawarta do dnia 15 września tego roku.",

c)
w ust. 6 wyrazy "umowy, o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "umów, o których mowa w ust. 1 i 1a";
2)
w art. 70d wyrazy "2024 r." zastępuje się wyrazami "2025 r.".