Blankiety wekslowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.8.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 stycznia 1924 r.
w przedmiocie blankietów wekslowych.

Na mocy art. 9 ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 38, poz. 313.) zarządza się co następuje:
Uzupełniając postanowienia rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia i 19 października 1923 r. w przedmiocie blankietów wekslowych (Dz. U. R. P. № 13, poz. 87, oraz № 109, poz. 863), wypuszcza się w obieg dalsze kategorje blankietów wekslowych, oznaczone numerami od 26 do 30 włącznie, wartości 330.000, 1,500.000 3,000.000, 15,000.000 i 30,000.000 marek.

Wszystkie wymienione kategorje blankietów wekslowych mają wymiar 28 ´ 11,5 cm.

Rysunek blankietów wekslowych kategorji № № 26, 27 i 28 (wymiar 9,8 ´ 3,5 cm.) przedstawia kompozycję giloszową. W górnem kole umieszczono ustawowego orła białego, w dolnem cyfrę "...................." (300.000, l,500.000, 3,000.000 mk. p.) i napis "Marek polskich".

Pośrodku na bronzowem tle widnieje napis "Opłata stemplowa" i cyfra "M. .................... M". Po lewej stronie rysunku umieszczono tekst weksla pismem angielskiem: "Cena .................... mk. p. Blankiet przy sumie weksla do .................... mk. p. z terminem dłuższym niż trzy miesiące, do .................... mk. p. z terminem trzy-miesięcznym".

Cyfry zmieniają się zależnie od wielkości sumy i opłaty stemplowej.

Całość rysunku utrzymana w kolorze bronzowo-oliwkowym.

Rysunek blankietów wekslowych kategorji № № 29 i 30 (wymiar 9,8 ´ 3,5 cm.) przedstawia kompozycję giloszową. W górnem kole umieszczono ustawowego orła białego, w dolnem cyfrę "...................." (15.000.000, 30.000.000) i napis "Marek polskich".

Pośrodku na zielonem tle widnieje napis "Opłata stemplowa" i cyfra "M. .................... M.".

Po lewej stronie rysunku umieszczono tekst weksla pismem angielskiem: "Cena .................... mk. p. Blankiet przy sumie weksla do .................... mk. p. z terminem dłuższym niż trzy miesiące, do .................... mk. p. z terminem trzymiesięcznym".

Cyfry zmieniają się, zależnie od wielkości sumy i opłaty stemplowej.

Całość rysunku utrzymana w kolorze zielono-pomarańczowym.

.Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.