Art. 28c. - [Dokumenty potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju] - Biokomponenty i biopaliwa ciekłe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.20 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2024 r.
Art.  28c.  [Dokumenty potwierdzające spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju]
1. 
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez biomasę lub biokomponenty kryteriów zrównoważonego rozwoju i umożliwiającymi zaliczenie tych biokomponentów na poczet realizacji obowiązków, o których mowa w art. 23 ust. 1 oraz art. 23b ust. 1, wystawianymi na poszczególnych etapach wytwarzania biokomponentów, są:
1)
dokument wystawiony przez producenta rolnego przewidziany przez uznany system certyfikacji;
2)
poświadczenie;
3)
świadectwo.
2. 
Za dokumenty, o których mowa w ust. 1, uznaje się również dokumenty wystawione:
1)
w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w kraju trzecim, pod warunkiem że zostały wystawione w ramach uznanego systemu certyfikacji;
2)
w kraju trzecim, pod warunkiem że Unia Europejska zawarła z tym krajem umowę, na mocy której uznaje się, że biomasa wytworzona w tym kraju spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.