Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1920 r.

USTAWA
z dnia 30 kwietnia 1920 r.
o biletach skarbowych.

Art.  1.

Bilety skarbowe wypuszcza się dla zaspakajania w miarą potrzeby przewidzianych w ustawach skarbowych bieżących wydatków Skarbu Polskiego, na które pokrycie ma wpłynąć do Skarbu w terminie nie dalszym od terminu spłaty biletów.

Art.  2.

Bilety skarbowe wypuszcza się serjami. Każda serja wypuszcza się na mocy osobnej ustawy, zawierającej postanowienia o ogólnej sumie, terminie płatności i oprocentowaniu tej serji, oraz o specjalnych przywilejach, które mogą być nadane biletom tej serji.

Art.  3.

Bilety skarbowe mogą być przedstawiane do spłaty w ciągu lat 10, począwszy od dnia ich płatności.

Kupony mogą być przedstawiane do spłaty w ciągu lat 5 od dnia ich płatności.

Bilety i kupony, nieprzedstawiane do spłaty w powyższych terminach, stają się nieważne, jako przedawnione.

Art.  4.

Wszystkie kasy skarbowe i urzędy podatkowe oraz Centralna Kasa Państwowa przyjmują bilety skarbowe, posiadające wszystkie kupony, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, jako spłatę należności skarbowych, według imiennej wartości biletów, z doliczeniem wartości bieżącego kuponu do dnia spłaty, o ile suma wpłacana nie jest niższą od sumy imiennej wartości wnoszonych biletów z doliczeniem wartości bieżących kuponów w dniu spłaty.

Art.  5.

Kupony od biletów skarbowych są wolne od podatków od kapitałów i rentowych.

Art.  6.

Bilety skarbowe mają wszelkie prawa papierów wartościowych, posiadających bezpieczeństwo pupilarne i mogą być używane dla lokaty kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jakoteż kapitałów fundacyjnych, kościelnych, kaucji cywilnych i wojskowych, depozytów, oraz dla konwersji innych papierów pupilarnych.

Art.  7.

Instytucje rządowe przyjmują bilety skarbowe jako wadja i kaucje w wysokości ich wartości imiennej.

Art.  8.

Tryb sprzedaży i opłaty biletów skarbowych, oraz tryb opłaty kuponów od tych biletów ustali Minister Skarbu.

Art.  9.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  10.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.