Bilansowanie w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.90.618

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 listopada 1938 r.
o bilansowaniu w złotych na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam, co następuje:
Przepisy ogólne.

Na obszarze odzyskanych ziem śląska Cieszyńskiego wszystkie osoby fizyczne i prawne obowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych powinny sporządzić inwentarz i bilans otwarcia w złotych.

Inwentarz i bilanse otwarcia mają być sporządzone na dzień 1 stycznia 1939 r.

(1)
Przy sporządzaniu inwentarza i bilansu otwarcia w złotych przedmioty majątkowe należy szacować według zasad następujących:
1)
grunty, budynki, maszyny, środki transportowe, narzędzia pracy, ruchomości, prawa, koncesje, patenty, licencje i inne inwestycje, przeznaczone do stałego użytku, przyjmuje się w dotychczasowej wartości książkowej, wyrażonej w walucie czesko - słowackiej, według kursu 16 złotych za 100 koron czeskich;
2)
towary, półfabrykaty, surowce i materiały pomocnicze przyjmuje się według wartości rzeczywistej, co najwyżej jednak w wysokości kosztów własnych, a jeżeliby koszty te były wyższe od ceny rynkowej w dniu bilansowym - nie wyżej ceny rynkowej;
3)
papiery wartościowe przyjmuje się do bilansu według ich rzeczywistej wartości - nie wyżej jednak ceny nabycia;
4)
waluty obce oraz wierzytelności i zobowiązania w walutach obcych - należy przerachować według przeciętnego kursu giełdowego z grudnia 1938 r.
(2)
Do wierzytelności i zobowiązań, unormowanych dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o przerachowaniu zobowiązań, owiewających na walutę czesko - słowacką (Dz. U. R. P. Nr 79, poz. 535), mają zastosowanie przepisy tego dekretu.

Przy sporządzaniu bilansu otwarcia w złotych nie stosuje się odmiennych od przepisów dekretu niniejszego przepisów o oszacowaniu przedmiotów majątkowych, zawartych w obowiązujących ustawach oraz statutach spółek akcyjnych lub umowach spółkowych i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Kapitały własne.

Za kapitały przedsiębiorstwa uważa się różnicę pomiędzy wartością aktywów i pasywów, przeszacowanych na złote. Kapitały: amortyzacyjny, zakładowy (akcyjny, udziałowy), rezerwowy (zapasowy, zasobowy) i inne kapitały przedsiębiorstwa nie są uważane za pasywa.

(1)
Z ogólnej sumy kapitałów przedsiębiorstwa (art. 5) wydziela się przede wszystkim na kapitał amortyzacyjny kwotę otrzymaną z przerachowania dotychczasowego kapitału amortyzacyjnego, wyrażonego w walucie czesko - słowackiej, według kursu 16 złotych za 100 koron czeskich.
(2)
Z pozostałej reszty wydziela się kapitał zakładowy (akcyjny, udziałowy) w wysokości dotychczasowej, określonej w walucie czesko - słowackiej, przerachowanej na walutę polską według kursu 16 złotych za 100 koron czeskich.
(3)
Kapitał zakładowy przedsiębiorstwa, którego bilans otwarcia w złotych, sporządzony według zasad przerachowania, ustalonych w dekrecie niniejszym, wykaże kwotę niższą od kwoty, jaka wypada z przerachowania według przepisów ust. (2), ustala się na kwotę, otrzymaną z przerachowania.
(4)
Dla zaokrąglenia dopuszczalne jest przekroczenie wzwyż lub wzniż kwoty kapitału zakładowego, ustalonej według zasad ust. (2), do ilości pełnych setek, podzielonych przez ogólną ilość akcyj, z tym, że kwota przekroczenia nie może być większa od 5% kwoty, przeliczonej według zasad ust. (2).
(5)
Zaokrąglenie kapitału zakładowego wzwyż, przewidziane w ust. (4), może być stosowane jedynie wówczas, jeżeli na to pozwala nadwyżka aktywów nad pasywami.
(1)
Przepisy art. 6 ust. (2) stosuje się odpowiednio do istniejących w bilansie dotychczasowych kapitałów rezerwowych.
(2)
Jeżeli nadwyżka aktywów nad pasywami, pozostała, po przerachowaniu kapitału amortyzacyjnego i zakładowego, nie wystarcza na zastosowanie przepisów ust. (1) artykułu niniejszego, podział nadwyżki pomiędzy kapitały rezerwowe następuje w stosunku, odpowiadającym stosunkowi wzajemnemu tych kapitałów według ostatniego bilansu w koronach czeskich.

Reszta nadwyżki aktywów nad pasywami, pozostała po przerachowaniu kapitałów amortyzacyjnego, zakładowego i rezerwowych, stanowi kapitał rezerwowy specjalny, przeznaczony przede wszystkim na pokrycie strat, jakie mogą okazać się w wyniku przerachowania, a następnie-na pokrycie wszelkich strat bilansowych na równi z kapitałami, przeznaczonymi na ten cel.

Obliczenie nominalnej wartości akcji lub udziału.

Nominalna wartość akcji lub udziału ma wynosić taką kwotę złotych, jaka wypadnie z podziału kapitału zakładowego (akcyjnego, udziałowego) wyrażonego w złotych, przez dotychczasową ogólną ilość akcyj lub udziałów.

Zatwierdzenie bilansu i zmiana statutu.

Bilans otwarcia w złotych powinien być zatwierdzony przez właściwe organa przedsiębiorstwa w terminie do dnia 1 czerwca 1939 r. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Wszystkie instytucje kredytowe i ubezpieczeniowe, mające siedzibę na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego, obowiązane są przedstawić bilansie otwarcia w złotych, sporządzone według zasad dekretu niniejszego, wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami, do Ministerstwa Skarbu niezwłocznie po ich przyjęciu przez właściwe organa instytucji, najpóźniej jednak do dnia 1 lipca 1939 r. celem uzyskania zatwierdzenia.

Kapitał zakładowy, wykazany w bilansie otwarcia w złotych na dzień 1 stycznia 1939 r., powinien być uwidoczniony w rejestrze handlowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Bilanse otwarcia w złotych przedsiębiorstw, obowiązanych do publicznego składania sprawozdań, powinny być ogłoszone w myśl obowiązujących przepisów o bilansach.

Przepisy podatkowe.

(1)
Nadwyżki bilansowe, pochodzące z przerachowania, dokonanego w myśl dekretu niniejszego, nie podlegają opodatkowaniu.
(2)
Przerachowanie, przewidziane w dekrecie niniejszym, nie podlega opłacie stemplowej.

Przepisy przejściowe i końcowe.

Wpisy do rejestru handlowego, wynikające z zastosowania dekretu niniejszego, są wolne od opłat rejestrowych.

Jeżeli przedsiębiorstwo, obowiązane do przerachowania bilansu na złote, nie dokona tego przerachowania w terminie określonym w art. 11 nie uwidoczni odpowiednich wpisów w terminie do dnia 1 sierpnia 1939 r., właściwy sąd może na wniosek Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu nałożyć na właścicieli lub zarządców przedsiębiorstwa grzywnę w wysokości od 100 zł do 10.000 zł.

(1)
Do zrzeszeń o zmiennym kapitale lub składzie osobowym, dążących wyłącznie do celów, wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 55, poz. 495), nie stosuje się przepisów art. 6 ust. (4) i (5) oraz art. 9 i 12 dekretu niniejszego.
(2)
Wykazany w bilansie otwarcia w złotych kapitał zakładowy (udziałowy) zrzeszeń, wymienionych w ustępie poprzedzającym, ulega podziałowi na udziały proporcjonalnie do wartości wpłat, dokonanych na każdy udział.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrom Skarbu oraz Przemysłu i Handlu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.