§ 9. - [Coroczne podawanie do wiadomości listy biegłych sądowych; zawiadamianie o zmianach listy] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  9. [Coroczne podawanie do wiadomości listy biegłych sądowych; zawiadamianie o zmianach listy]
W styczniu każdego roku prezes podaje do wiadomości sądom rejonowym w okręgu sądu okręgowego oraz Ministerstwu Sprawiedliwości listy biegłych sądowych, a także zawiadamia niezwłocznie o każdej zmianie listy oraz o wszczęciu wobec tych osób postępowania karnego albo o ubezwłasnowolnienie.