§ 8. - [Listy biegłych sądowych] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  8. [Listy biegłych sądowych]
1.
Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.
2.
Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
1)
z chwilą zwolnienia z funkcji;
2)
w razie śmierci;
3)
z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.
3.
Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.