§ 6. - [Zwolnienie z funkcji biegłego sądowego] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  6. [Zwolnienie z funkcji biegłego sądowego]
1.
Prezes zwalnia z funkcji biegłego:
1)
na jego prośbę;
2)
jeżeli biegły utracił warunki do pełnienia tej funkcji albo gdy zostanie stwierdzone, że w chwili ustanowienia warunkom tym nie odpowiadał i nadal im nie odpowiada.
2.
Prezes może zwolnić z funkcji biegłego z ważnych powodów, w szczególności jeżeli nienależycie wykonuje on swoje czynności.
3.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub w ust. 2, prezes jest obowiązany wysłuchać biegłego, chyba że jest to niemożliwe.