§ 5. - [Zakaz odmowy wykonania przez biegłego sądowego czynności zleconych przez sąd lub inny organ] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  5. [Zakaz odmowy wykonania przez biegłego sądowego czynności zleconych przez sąd lub inny organ]
Biegły nie może odmówić wykonania należących do jego obowiązków czynności w okręgu sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony, zleconych przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, z wyjątkiem wypadków określonych w przepisach regulujących postępowanie przed tymi organami.