§ 16. - [Obowiązki informacyjne biegłego sądowego wobec prezesa sądu] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  16. [Obowiązki informacyjne biegłego sądowego wobec prezesa sądu]
1.
Biegły jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić prezesa o:
1)
każdej zmianie swego adresu;
2)
zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
2.
Jeżeli okoliczności wymienione w ust. 1 powstaną w czasie wykonywania przez biegłego czynności zleconej przez organ, o którym mowa w § 5, biegły zawiadamia o nich ten organ; w odniesieniu do okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 zawiadomienia należy dokonać także wówczas, gdy przerwa nie przekracza 3 miesięcy.