§ 12. - [Wymagania na stanowisku biegłego sądowego] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  12. [Wymagania na stanowisku biegłego sądowego]
1.
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)
ukończyła 25 lat życia;
3)
posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4)
daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5)
wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
2.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa.