§ 1. - [Organ ustanawiający biegłych sądowych; okres ustanowienia] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  1. [Organ ustanawiający biegłych sądowych; okres ustanowienia]
1.
Biegłych sądowych, zwanych dalej "biegłymi", ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu, zwany dalej "prezesem".
2.
Biegłych ustanawia się na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.