[Ograniczenie wysokości przychodu z tytułu usług na rzecz jednej jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego] -... - Dz.U.2022.1302 t.j. - OpenLEX

Art. 70. - [Ograniczenie wysokości przychodu z tytułu usług na rzecz jednej jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego] - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r.
Art.  70.  [Ograniczenie wysokości przychodu z tytułu usług na rzecz jednej jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego]
1. 
Zlecenie badania jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego nie może być kontynuowane w przypadku, gdy przynajmniej w jednym roku, w okresie ostatnich 5 lat, przychód firmy audytorskiej z tytułu wszystkich wykonanych w danym roku obrotowym usług na rzecz jednostki innej niż jednostka zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej stanowił co najmniej 40% całkowitego rocznego przychodu firmy audytorskiej.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pierwszego roku działalności firmy audytorskiej.