[Rodzaje kar administracyjnych; ustalenie rodzaju i wymiaru kary] - Art. 193. - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór... - Dz.U.2022.1302 t.j. - OpenLEX

Art. 193. - [Rodzaje kar administracyjnych; ustalenie rodzaju i wymiaru kary] - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  193.  [Rodzaje kar administracyjnych; ustalenie rodzaju i wymiaru kary]
1. 
Karami administracyjnymi nakładanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego są:
1)
kara pieniężna;
2)
zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w jednostkach zainteresowania publicznego przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014 przez okres od roku do 3 lat.
2. 
Kara pieniężna nakładana na jednostkę zainteresowania publicznego nie może przekroczyć 10% przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, osiągniętych przez tę jednostkę w poprzednim roku obrotowym. Jeżeli w poprzednim roku obrotowym jednostka zainteresowania publicznego nie osiągnęła przychodów z tytułów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w którym jednostka ta osiągnęła przychody z tych tytułów.
3. 
Kara pieniężna nakładana na poszczególne osoby, o których mowa w art. 192 ust. 1, nie może przekraczać 250 000 zł.
3a. 
Kara, o której mowa w ust. 3, nakładana w przypadku gdy naruszenie:
1)
dotyczyło usługi świadczonej w związku z przygotowaniem lub przeprowadzeniem emisji, wystawieniem lub zbyciem instrumentu finansowego lub
2)
związane było z badaniem ustawowym jednostki zainteresowania publicznego

- nie może przekraczać kwoty 500 000 zł.

4. 
Ustalając rodzaj i wymiar kary nakładanej na jednostkę zainteresowania publicznego lub osoby, o których mowa w art. 192 ust. 1, uwzględnia się w szczególności:
1)
wagę naruszenia i czas jego trwania;
2)
stopień przyczynienia się do powstania naruszenia;
3)
sytuację finansową wyrażającą się w szczególności w wysokości rocznych przychodów lub dochodów;
4)
kwotę zysków osiągniętych lub strat unikniętych w zakresie, w jakim można je ustalić;
5)
stopień współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego;
6)
popełnione dotychczas naruszenia.
5. 
Do wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 192, oraz do terminu nakładania kar administracyjnych w tych sprawach przepisy art. 183 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.