Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1479 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2019 r.
Art.  2.  [Stosowanie do bibliotek przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej]

W zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.