Rozdział 9 - Przepisy szczególne. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.

Rozdział 9.

Przepisy szczególne.

(tracą moc).

(skreślony).

Organizacje spółdzielcze, społeczne i inne instytucje niepaństwowe oraz osoby prawne, posiadające materiały biblioteczne o charakterze zabytkowym lub stanowiące unikaty, obowiązane są udostępniać je nieodpłatnie instytucjom państwowym w celu wykorzystania dla badań naukowych oraz Bibliotece Narodowej do zmikrofilmowania dla celów archiwalnych.

1.
Organ do spraw kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zarządzić tymczasowe zajęcie biblioteki nie wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej lub zbioru materiałów bibliotecznych w razie:
1)
uzasadnionej obawy zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych albo
2)
niezapewnienia materiałom bibliotecznym, pomimo wezwania, odpowiednich warunków konserwacji.
2.
Tymczasowe zajęcie polega na oddaniu biblioteki lub zbioru materiałów bibliotecznych w zarząd bibliotek państwowej lub innej właściwej instytucji.
3.
Tymczasowe zajęcie ustanawia się do chwili usunięcia zagrożenia.
9 Art. 32-33 uchylone przez art. 9 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U.96.152.722) z dniem 24 marca 1997 r.
10 Art. 34 skreślony przez art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198) z dniem 27 maja 1990 r.