Rozdział 4 - Biblioteki naukowe. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.

Rozdział 4.

Biblioteki naukowe.

1.
Biblioteki naukowe służą rozwojowi oraz potrzebom nauki i kształcenia przez prowadzenie działalności naukowo-badawczej i usługowej.
2.
Biblioteki naukowe prowadzą oprócz działalności określonej w ust. 1 prace dydaktyczne, informacyjne i popularyzacyjne, mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury w społeczeństwie.
3.
Do bibliotek naukowych zalicza się:
1)
Bibliotekę Narodową,
2)
biblioteki, do których stosuje się przepisy: o szkolnictwie wyższym, o Polskiej Akademii Nauk, o instytutach naukowo-badawczych, o wyższym szkolnictwie wojskowym oraz o wyższych szkołach artystycznych,
3)
4 inne biblioteki, których wykaz ustali Minister Kultury i Sztuki.
1.
Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką Państwową.
2.
Biblioteka Narodowa posiada osobowość prawną.
3.
Nadzór nad Biblioteką Narodową sprawuje Minister Kultury i Sztuki.
4.
Zadaniem Biblioteki Narodowej jest prowadzenie działalności bibliotecznej, bibliograficznej, naukowo-badawczej i usługowej, informacyjnej, poradniczej, normalizacyjnej i wydawniczej, a w szczególności:
1)
zachowania dorobku piśmienniczego Polski oraz dotyczącego Polski,
2)
prowadzenie bibliografii narodowej,
3)
doskonalenie i koordynowanie działalności bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w zakresie wynikającym z przepisów przewidzianych w art. 15 ust. 1 art. 20,
4)
rozwijanie bibliotekoznawstwa, nauki o książce i pokrewnych dziedzin wiedzy.
5.
Biblioteka Narodowa prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługowo-badawczą, określoną w przepisach o instytucjach naukowo-badawczych.
6.
Przy Bibliotece Narodowej działa rada naukowa jako organ opiniodawczy i doradczy. Do rady naukowej stosuje się odpowiednio przepisy o instytutach naukowo-badawczych.
7.
Organizację i szczegółowy zakres działania Biblioteki Narodowej i jej organów określa statut nadany przez Ministra Kultury i Sztuki.
8.
Minister Kultury i Sztuki może w porozumieniu z właściwymi ministrami lub Polską Akademią Nauk przekazać niektóre zadania Biblioteki Narodowej w całości jak w części innym bibliotekom wchodzącym w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki oraz Polska Akademia Nauk w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Kultury i Sztuki oraz innymi zainteresowanymi ministrami:

1)
ustalają plan specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych w bibliotekach naukowych, dostosowanych do potrzeb rozwoju nauki polskiej,
2)
wyznaczają spośród bibliotek naukowych centralne biblioteki dla określonych dziedzin wiedzy i ustalają zadania tych bibliotek.

Minister Kultury i Sztuki:

1)
ustala wykaz bibliotek obowiązanych do wykonywania prac naukowo-badawczych i usługowo-badawczych w zakresie rozwoju bibliotekarstwa, czytelnictwa i doskonalenia pracowników bibliotek,
2)
określa tryb planowania i sprawozdawczości w zakresie prac, o których mowa w pkt 1.
4 Art. 17 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 30 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.
5 Art. 20 zmieniony przez art. 30 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.89.35.192) z dniem 1 lipca 1989 r.