Rozdział 3 - Ogólnokrajowa sieć biblioteczna. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.

Rozdział 3.

Ogólnokrajowa sieć biblioteczna.

1.
Biblioteki państwowe i biblioteki Polskiej Akademii Nauk i jej placówek, do których stosuje się przepisy ustawy, stanowią ogólnokrajową sieć biblioteczną.
2.
Biblioteki państwowe, określone w ust. 1, podlegają ministrowi lub przez niego nadzorowane, stanowią sieć sportową w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3.
Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i centralnymi związkami organów spółdzielczych może biblioteki organizacji spółdzielczych i społecznych oraz inne biblioteki włączać do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
4.
Biblioteki ogólnokrajowe sieci bibliotecznej obowiązane są do współdziałania w zakresie gromadzenia przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i komentacyjnych, w działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonaleniu zawodowym pracowników bibliotek.
1.
Biblioteki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej ze względu na swe zadania dzielą się na: naukowe, fachowe, szkolne, pedagogiczne, publiczne oraz inne.
2.
Dla przechowywania rzadko wykorzystywanych materiałów bibliotecznych mogą być tworzone biblioteki składowe.
3.
Biblioteka może wykonywać zadania należące do dwu lub więcej rodzajów bibliotek (ust. 1).
4.
Biblioteki, które wchodzą w skład sieci informacji technicznej i ekonomicznej objęte są zachowaniem przepisów dotyczących tej sieci ogólnokrajową siecią biblioteczną.
1.
Biblioteki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej obowiązane są do wzajemnej wymiany lub nieodpłatnego przekazywania zbędnych materiałów bibliotecznych.
2.
Zbędne materiały biblioteczne, nie wykorzystane w sposób określony w ust. 1, mogą być sprzedawane.
1.
Korzystanie z bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej jest bezpłatne.
2.
Sposób i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez organ wymieniony w art. 5.
3.
Regulamin korzystania może ustalać:
1)
opłaty za usługi bibliograficzne oraz za reprodukowanie i mikrofilmowanie materiałów bibliotechnych,
2)
obowiązek złożenia kaucji na zabezpieczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
3)
opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
4)
odszkodowanie umowne za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, których nie można nabyć w sprzedaży rynkowej,
5)
obowiązek zwrotu kosztów przesyłki materiałów bibliotecznych.
1.
Minister Kultury i Sztuki, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, z zainteresowanymi ministrami i Polską Akademią Nauk, ustala dla bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zasady w sprawach:
1)
specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych,
2)
międzybibliotecznej wymiany, przekazywania i sprzedaży zbędnych materiałów bibliotecznych,
3)
zabezpieczania i konserwacji materiałów bibliotecznych,
4)
koordynacji działalności bibliograficznej i informacyjnej,
5)
wypożyczania międzybibliotecznego i prowadzenia katalogów centralnych,
6)
gromadzenia i przechowywania dla celów archiwalnych zasobu materiałów bibliotecznych wytworzonych w Polsce oraz wytworzonych za granicą w języku polskim lub Polski dotyczących,
7)
sprawozdawczości bibliotek,
8)
normalizacji i racjonalizacji, a w szczególności wprowadzenia postępu technicznego w pracy bibliotecznej,
9)
dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek.
2.
Minister Kultury i Sztuki nadzoruje stosowanie przez biblioteki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zasad, o których mowa w ust. 1, i przekazuje Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki, zainteresowanym ministrom, Polskiej Akademii Nauk, prezydiom wojewódzkich rad narodowych lub centralnym zarządom organizacji spółdzielczych uwagi i wnioski, dotyczące rezlizacji tych zasad przez biblioteki im podległe lub nadzorowane.