Rozdział 2 - Przepisy organizacyjne. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.

Rozdział 2.

Przepisy organizacyjne.

1.
Biblioteki, które stanowią samodzielne jednostki organizacyjne, tworzy się łączy, przekształca i znosi w drodze zarządzania właściwego ministra lub uchwały prezydium właściwej rady narodowej. 1
2.
Zarządzenie lub uchwała o utworzeniu biblioteki powinny określać w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę oraz zakres działania biblioteki,
2)
organ wykonujący bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki,
3)
źródło finansowe,
4)
w miarę potrzeby inne dane dotyczące organizacji, reprezentowania i działalności biblioteki.
3.
Zarządzenie lub uchwała o zniesieniu biblioteki powinny w szczególności ustalać przeznaczenie jej zbiorów i urządzeń, zapewniające właściwe ich zabezpieczenie i wykorzystanie.
4.
Zadania, szczegółowy zakres działania oraz organizację biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną określa statut. Statut biblioteki ustala organ właściwy dla jej utworzenia 2 .

Tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek wchodzących w skład innych jednostek organizacyjnych, a także nadawanie tym bibliotekom regulaminów ustalających ich zadania, szczegółowy zakres działalnia oraz organizację określają odpowiednie przepisy organizacyjne tych jednostek.

Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki ustalają w miarę potrzeby wzorcowe statuty i regulaminy bibliotek im podległych lub przez nich nadzorowanych.

1.
Przy bibliotece może działać:
1)
rada naukowa w przypadkach określonych w przepisach o instytutach naukowo-badawczych albo
2)
komisja biblioteczna lub inny organ opiniodawczy, jeżeli statut lub regulamin biblioteki tak postanawia.
3)
koło przyjaciół biblioteki lub inny społeczny organ doradczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele czytelników i organizacji społecznych.
2.
Koło przyjaciół biblioteki i społeczny organ doradczy działają na podstawie regulaminów przez nie uchwalonych i zatwierdzonych przez organ sprawujący bezpośredni nadzór nad biblioteką.
3.
Właściwi ministrowie mogą ustalać wzorcowe regulaminy, o których mowa w ust. 2.
1.
Organ sprawujący bezpośredni nadzór 3 nad biblioteką obowiązany jest zapewnić biblitece odpowiednie warunki działania i rozwoju, a w szczególności:
1)
dostarczyć lokal i wyposażenie odpowiadające zadaniom biblioteki,
2)
zapewnić środki na prowadzenie działalności bibliotecznej, w szczególności na zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie zawodowe pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną.
2.
Właściwi ministrowie ustalają w miarę potrzeby wytyczne w sprawie zakładania bibliotek.
1.
Organom opiniodawczym i doradczym Ministra Kultury i Sztuki w sprawach bibliotek jest Państwowa Rada Biblioteczna, w skład której wchodzą przedstawiciel zainteresowanych resortów, instytucji oraz organizacji.
2.
Do zakresu zadań Państwowej Rady Bibliotecznej w szczególności należy:
1)
zgłaszanie wniosków w sprawach polityki bibliotecznej i jej realizacji,
2)
wypowiadania się w sprawach potrzeb bibliotekarstwa i czytelnictwa oraz składanie wniosków w tych sprawach,
3)
opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu bibliotekarstwa,
4)
zgłaszanie wniosków w sprawach ustalania i stosowania zasad określonych w art. 16,
5)
wypowiadanie się w sprawach budownictwa obiektów bibliotecznych.
3.
W celu wykonania swoich zadań Państwowa Rada Biblioteczna może przeprowadzać niezbędne badania.
4.
Tryb powoływania i liczbę członków Państwowej Rady Bibliotecznej oraz szczegółowy zakres i sposób jej działania ustala regulamin zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów,

Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów, zainteresowanymi ministrami i Polską Akademią Nauk, ustala dla bibliotek jednolite zasady ewidencji materiałów bibliotecznych, ich wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach.

1 Z dniem 27 maja 1990 r. organy gminy zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
2 Z dniem 27 maja 1990 r. organy gminy zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
3 Z dniem 27 maja 1990 r. organy gminy zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).